Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) for bedrifter og offentlig sektor

Søknader mottas fortløpende, og det er en gjenstående frist i 2021:

 •  20.desember 2021. Søknader levert til denne fristen kan forvente svar i uke 6, 2022

Etter tildeling i juni og oktober 2021 gjenstår kr 3 800 000 på denne utlysningen. 

Utlysningen stenges 21.desember.

Viktige datoer

15. mai 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Oslo.

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt.

Om utlysningen

Et kvalifiseringsprosjekt skal:

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • Vise en tydelig sammenheng mellom forskningsaktivitetene og innovasjonen kvalifiseringsprosjektet handler om
 • Avklare grunnlag for å gå videre i et hovedprosjekt

Prioriterte områder

RFF Oslos prioriterte områder er beskrevet i Policydokumentet for RFF Oslo 2020-2023. RFF Oslo lyser ut kvalifiseringsprosjekter for samtlige prioriterte tema innenfor forskningsbasert innovasjon i næringsliv og offentlig sektor:

 1. Forskning og utvikling i næringslivet innenfor
  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering og digital transformasjon
  • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
  • Bærekraftig tjenesteyting

 2. Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor
  • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
  • Oppvekst og kunnskap
  • Helse- velferd, og omsorgssektoren
  • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester

I tillegg  er tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen prioritert.

Tilgjengelige verktøy

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådet og/eller KS i arbeidet med søknaden.

Utlysningen finnes på norsk og engelsk. Den norske versjonen av utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter med registrert forretningsadresse i Oslo kommune
 • Kommunale foretak og etater i Oslo kommune
 • Kommunalt eide selskaper i Oslo kommune
 • Statlige foretak med forretningsadresse i Oslo
 • Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke

Når det gjelder søknader fra næringsliv vil vi prioritere prosjekter fra små- og mellomstore bedrifter og søknader fra større bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Samarbeidspartnere

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
 • Offentlige aktører i Norge, i og utenfor Oslo
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet

Eventuelle samarbeidspartnere må registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører på forskningsrådets nettsider.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Oslo kan gi støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket

«Industriell forskning er planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester..». NB! Dette er ikke hele definisjonen av industriell forskning. En mer utførlig beskrivelse finner du på denne nettsiden. Se under «artikkel 25 viktige definisjoner».

«Eksperimentell utvikling: tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester…» NB! Dette er ikke hele definisjonen av industriell forskning. En mer utførlig beskrivelse finner du på denne nettsiden. Se under «artikkel 25 viktige definisjoner».

Du finner detaljert og viktig informasjon på denne nettsiden om hva budsjettet kan inneholde.

 • personalkostnader og indirekte kostnader
 • kjøp av FoU-tjenester
 • andre driftskostnader: reise og opphold, formidling, materiell, evt prosjektets andel av avskrivningskostnader for utstyr og forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke

Støtten kan ikke benyttes til:

 • kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • kjøp av utstyr over 80 000 kr i anskaffelseskostnad

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til inntil 70 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 350 000 kroner. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Det kreves minimum 30 prosent medfinansiering i prosjektet. Medfinansiering kan være i kontanter eller egne personalkostnader. Det er kun innberettet lønn hos prosjekteier, og eventuelle prosjektpartnere som kan inngå i personalkostnader.

Prosjekteier og eventuelle andre prosjektpartnere som bidrar med egeninnsats i form av personalkostnader må være ajour med innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. 

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjekter som får støtte må starte opp senest en måned etter brev om tildeling. Seneste tillatte prosjektslutt er 12 måneder etter prosjektstart.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Som regel er et «foretak» en bedrift, men i denne sammenheng menes enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Dette kan også gjelde offentlig eide foretak eller selskaper. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om statsstøtte på Forskningsrådets nettsider.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene i utlysningen vil bli avvist.

Vi utbetaler 75 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet. Resten utbetales ved prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjekteiers regnskap.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Oslos prioriterte områder er beskrevet i Policydokumentet for RFF Oslo 2020-2023

I tillegg er tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen prioritert.

Regional utvikling

Vareproduserende industriMiljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via nettportalen vil bli vurdert.

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjekter. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering, se RFF Oslos nettsider.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Oslo kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder.
 • Skjema for partneropplysninger. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 1. Forskning og innovasjon
 2. Virkninger og effekter
 3. Gjennomføring
 4. Prosjektideens relevans

I tillegg utformes en «samlet» vurdering» for søknadene.

Forskning og innovasjon. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad representerer innovasjonsideen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonsideen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriften som søker prosjektet?
• I hvilken grad er FoU-aktiviteter i kvalifiseringsprosjektet egnet til å avklare behovet for forskning i videre utvikling av innovasjonsideen?

Virkninger og effekter. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha potensial for bedriftsøkonomiske gevinster for bedriften?
• I hvilken grad kan innovasjonsideen bidra til at bedriften blir mer bærekraftig i henhold til FNs bærekraftmål?
• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha positive bærekraft- eller samfunnseffekter?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av innovasjonsideen formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• Hvor god er prosjektplan med mål, arbeidspakker, milepæler og ressursinnsats?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos søkerbedriften?
• Har bedriften en troverdig ambisjon for videre utvikling av innovasjonsideen når kvalifiseringsprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektidéens relevans. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad vil støtte fra RFF Oslo utløse økt FoU-satsing hos bedriften/foretaket som søker og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• Hvor godt er tema for kvalifiseringsprosjektet koblet til RFF Oslos prioriterte områder.

Behandlingsprosedyre

Søknader på kvalifiseringsstøtte vurderes administrativt. Administrasjonen skriver så en innstilling til fondsstyret for RFF Oslo, som fatter vedtak om bevilgning og avslag.

Det er tre søknadsfrister fordenne utlysningen: 

 •  15.mai 2021. Søknader levert til denne fristen kan forvente svar i uke 24.
 •  15.september 2021.  Søknader levert til denne fristenkan forvente svar i uke 42.
 •  20.desember 2021.  Søknader levert til denne fristen kan forvente svar i uke 6, 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.