RFF Oslo Kvalifiseringsstøtte

Gjennomført

Denne utlysningen blir stengt 5.februar, 2021

Pr. 15.januar gjenstår kr 1,5 mill til fordeling. 

Neste tildeling skjer 2.mars 2021.

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Oslo.

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt.

Viktige datoer

15.nov.2020

Tidligst tillatte prosjektstart

15 nov 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

31.des.2021

Senest tillatte prosjektstart

31 des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

21.des.2022

Senest tillatte prosjektslutt

31 des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Et kvalifiseringsprosjekt skal:

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • Avklare grunnlag for å gå videre i et hovedprosjekt

Prioriterte områder

RFF Oslos prioriterte områder er beskrevet i Policydokumentet for RFF Oslo 2020-2023. RFF Oslo lyser ut kvalifiseringsprosjekter for samtlige prioriterte tema innenfor forskningsbasert innovasjon i næringsliv og offentlig sektor:

 1. Forskning og utvikling i næringslivet innenfor
  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering og digital transformasjon
  • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
  • Bærekraftig tjenesteyting

 2. Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor
  • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
  • Oppvekst og kunnskap
  • Helse- velferd, og omsorgssektoren
  • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester

I tillegg  er tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen prioritert.

Tilgjengelige verktøy

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådet og/eller KS i arbeidet med søknaden.

Utlysningen finnes kun på norsk.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter med registrert forretningsadresse i Oslo kommune
 • Kommunale foretak og etater i Oslo kommune
 • Kommunalt eide selskaper i Oslo kommune
 • Statlige foretak med forretningsadresse i Oslo

Når det gjelder søknader fra næringsliv vil vi prioritere prosjekter fra små- og mellomstore bedrifter og søknader fra større bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Samarbeidspartnere

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
 • Offentlige aktører i Norge,  i og utenfor Oslo
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet

Hva kan du søke om støtte til?

Rff Oslo kan gi støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. FoU-aktivitetene må være forundersøkelse, industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket

Du finner detaljert og viktig informasjon på denne nettsiden om hva budsjettet kan inneholde.

 • personalkostnader og indirekte kostnader
 • kjøp av FoU-tjenester
 • andre driftskostnader: reise og opphold, formidling, materiell, evt prosjektets andel av avskrivningskostnader for utstyr og forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke

Støtten kan ikke benyttes til:

 • kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • kjøp av utstyr over 80 000 kr i anskaffelseskostnad

Les mer på informasjonsside om statsstøtteregelverket.

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til inntil 70 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 350 000 kroner. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjekter som får støtte må starte opp senest en måned etter brev om tildeling. Seneste tillatte prosjektslutt er 12 måneder etter prosjektstart.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Som regel er et «foretak» en bedrift, men i denne sammenheng menes enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Dette kan også gjelde offentlig eide foretak eller selskaper. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om statsstøtte på Forskningsrådets nettsider.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene i utlysningen vil bli avvist

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 75 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet.

Resten utbetales ved prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjekteiers regnskap.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Oslos prioriterte områder er beskrevet i Policydokumentet for RFF Oslo 2020-2023

I tillegg  er tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen prioritert.

Regional utvikling

Krav til utforming

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder.
 • Skjema for partneropplysninger. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 1. Forskning og innovasjon
 2. Virkninger og effekter
 3. Gjennomføring
 4. Prosjektideens relevans

Forskning og innovasjon. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad representerer innovasjonsideen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonsideen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriften som søker prosjektet?
• I hvilken grad er FoU-aktiviteter i kvalifiseringsprosjektet egnet til å avklare behovet for forskning i videre utvikling av innovasjonsideen?

Virkninger og effekter. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha potensial for bedriftsøkonomiske gevinster for bedriften?
• I hvilken grad kan innovasjonsideen bidra til at bedriften blir mer bærekraftig?
• I hvilken grad kan innovasjonsideen ha positive bærekraft- eller samfunnseffekter?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av innovasjonsideen formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• Hvor god er prosjektplan med mål, arbeidspakker, milepæler og ressursinnsats?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos søkerbedriften?
• Har bedriften en troverdig ambisjon for videre utvikling av innovasjonsideen når kvalifiseringsprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektidéens relevans. Regionalt kvalifiseringsprosjekt RFF Oslo

• I hvilken grad vil støtte fra RFF Oslo utløse økt FoU-satsing hos bedriften/foretaket som søker og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• Hvor godt er tema for kvalifiseringsprosjektet koblet til RFF Oslos prioriterte områder.

Behandlingsprosedyre

Søknader på kvalifiseringsstøtte vurderes administrativt. Administrasjonen skriver så en innstilling til fondsstyret for RFF Oslo, som fatter vedtak om bevilgning og avslag.

Søknader som er sendt inn før 1.november 2020 kan forvente svar i uke 47.

Søknader som er sendt inn før 15.desember 2020 kan forvente svar i uke 3, 2021.

Søknader som er sendt inn før 5.februar 2021 kan forvente svar i uke 8 eller 9, 2021.