Gjennomført
Se Resultat

Dette er en løpende utlysning med siste frist for innsending av søknad 1.desember 2020 kl 13.00.

NB! Bruk Mal for prosjektbeskrivelse for søknader som sendes inn fra og med 18.november. Malen kan lastes ned nederst i denne utlysningen. 

Merk at "Mitt nettsted" stenges ned kl 16:00 den 1.desember. 

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forsking og utvikling i sine innovasjonsaktiviteter. 

Det er et mål å styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere videre til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Viktige datoer

19. feb 2021

Planlagt vedtaksmøte

19. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

01. aug 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

RFF Oslos prosjektstøtte skal bidra til å styrke næringslivet for å møte langsiktige utfordringer, grønn omstilling og bærekraft og utvikle næringer der Oslo har særlige fortrinn.

Utlysningen har som mål å bidra til økt FoU i næringslivet innenfor disse prioriterte områdene:

  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering og digital transformasjon
  • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
  • Bærekraftig tjenesteyting

I tillegg prioriteres tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen.

Støtte kan også benyttes som medfinansiering til prosjekter finansiert av EU.

Utlysningen finnes kun på norsk.

Hvem kan søke?

Bedrifter med forretningsadresse i Oslo kommune og som har økonomisk aktivitet i Norge kan søke.

Søkerbedriften vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med RFF Oslo.

Enkeltpersonforetak, forskningsorganisasjoner og offentlig eide foretak og enheter kan ikke være søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være en bedrift registrert med forretningsadresse i Oslo og som har økonomisk aktivitet i Norge.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover RFF Oslo sin støtte).
 • Prosjektansvarlig bedrift må ha godkjent søknaden som sendes til RFF Oslo.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig bedrift kan utføre prosjektet i forpliktende samarbeid med andre bedrifter (bedriftspartnere) eller offentlige organisasjoner i Norge. Disse vil få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom RFF Oslo sin støtte og vil bli mottakere av statsstøtte. Som en hovedregel må slike bedriftspartnere oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte.
 • Prosjektansvarlig kan inngå avtale med FoU-leverandør som har ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra virksomhetene i prosjektet. FoU-leverandøren i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultatet.
 • En eventuell samarbeidskonstellasjon i prosjektet forventes å gi grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.
 • Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidsavtaler og FoU-leverandører her.
 • En prosjektpartner skal defineres som enten "finansierende og utførende" (kommune og/eller bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller "utførende" (fullfinansiert FoU-organisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).
 • Øvrige internasjonale aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra RFF Oslo.
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i avhengighetsforhold til hverandre (for eksempel en konsernrelasjon).
 • Bedrifter i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Hva kan du søke om støtte til?

Rff Oslo kan gi støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører. 

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, og kan være:

 • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader til ressurser som er satt av spesielt for gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • Indirekte prosjektkostnader, som er knyttet til bruk av generelle ressurser som prosjektet drar nytte av. Indirekte prosjektkostnader inkluderer prosjektets andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester knyttet til personal og økonomi.

I søknaden må prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader forbundet med bedriftens egenutførte FoU i prosjektet. Se retningslinjene våre for budsjettering av Personal og indirekte kostnader.
 • Innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader, som er forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

De budsjetterte prosjektkostnadene må være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Omfang av støtte

Bedrifter kan søke om inntil 50 prosent støtte av sine budsjetterte prosjektkostnader. Prosjekter skal ha varighet mellom 6 og 24 måneder. Prosjektet må ha et omfang som gir grunnlag for å søke om minst 1 million kroner i støtte. RFF Oslos støtte til et prosjekt vil maksimalt kunne være 2,5 millioner kroner.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 50 prosent for innvilgede søknader. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Prosjekter som får støtte oppfordres til å benytte muligheter i SkatteFUNN.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med "foretak" menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte (obligatorisk vedlegg: mal for partneroplysninger).
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av RFF Oslo sin støtte
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være 01.08.2021. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

RFF Oslo vil kunne kreve framdrifts- og prosjektregnskapsrapport underveis i prosjektet, i tillegg til sluttrapport og sluttregnskap for prosjektet.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 25 % av støtten mot faktura ved oppstart av prosjektet, og deretter ytterligere 25 % i to omganger som vil følge prosjektets framdrift.

Sluttutbetaling skjer under forutsetning av at prosjektets sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjekteiers regnskap. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale temaområder for denne utlysningen er prioriterte tema i RFF Oslos policydokument for 2020-2023:

  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering og digital transformasjon
  • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
  • Bærekraftig tjenesteyting

I tillegg tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen.

Tilgjengelige verktøy

Et utmerket prosjektverktøy til å analysere behov, nytteverdi og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for er Forskningsrådets prosjektkanvas.

Regional utvikling

Vareproduserende industriMiljø, klima og fornybar energiHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan kun sendes inn én gang (i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger fram til fristen).

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Valgfrie vedlegg

Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden.

Øvrige vilkår

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjekteiers ordinære regnskap
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Oslo kreve at utbetalte tilskudd blir  tilbakebetalt.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 • Forskning og innovasjon
 • Gjennomføring
 • Relevans for utlysningen
 • Virkninger og effekter

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller prosjektets bedriftspartner(e) utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos bedriftspartnerne i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Behandlingsprosedyre

Søknaden med obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet regional "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i RFF Oslo. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Basert på vurdering fra fagpanel og regional «relevans for utlysningen» utformer administrasjonen i RFF Oslo en innstilling som legges fram for fondsstyret i RFF Oslo for beslutning.   Fondsstyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter, og på prioriteringene i RFFs policydokument for 2020-2023.  

Forventet svar på søknaden

Fondsstyret for RFF Oslo vil ta beslutning om eventuell finansiering av søknader i uke 7/8 i 2021.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd mer informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.