Gjennomført

Regionalt kvalifiseringsprosjekt 2023

Viktige datoer

31. mar 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningene er stimulere næringslivet og offentlig sektor i Viken til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. 

Om utlysningen

 Utlysningen er satt opp løpende, men har cut-off -datoer 1. mars kl 1300 og 1 oktober kl 1300.

Målgruppen for utlysningen er

 • små, mellomstore og store bedrifter
 • kommunal/fylkeskommunal offentlig sektor.
 • FoU-ogansisasjoner i forpliktende samarbeid med offentlig sektor eller næringsliv

Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, og gjennom det bidra til verdiskaping i næringslivet og/eller offentlig sektor. 

Midlene skal ha utløsende effekt.

Kvalifiseringsprosjektene skal avklare om innovasjonen kan videreføres i et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler

Vi mottar søknader innenfor en stor bredde tematiske områder 

Søknaden/prosjektet må vise til koblinger mellom prosjektets tema og FN 17 bærekraftmål.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter organisert som aksjeselskap, med registrert forretningsadresse i Viken
  • Søkerbedriften og bedrifter som er partnere i prosjektet må ha lønnete ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden
 • Kommuner i Viken
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Viken
 • Viken fylkeskommune
 • FoU-miljøer i forpliktende samarbeid med bedrifter og/eller offentlig aktør i Viken

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det anbefales at søker etablerer kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer allerede i søknadsfasen for å trekke på relevant kompetanse.  
Ved behov kan du kontakte en av kompetansemeglerne i Viken. Kompetansemeglere yter gratis bistand blant annet til å identifisere relevante forskningsmiljøer nettopp for ditt prosjekt. 

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
 • Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere i prosjektet under forutsetning av at de har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet.
 • Enkeltpersonforetak i landbruket kan være partnere, uten å ha lønnede ansatte, men timesatsen er da begrenset til kr 350/t
 • Offentlige aktører i Norge,  i og utenfor Viken fylke
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet

Dersom forskningsorganisasjonen er søker eller partner i prosjektet og organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidpunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre, kommersielle, samarbeidende bedrifter.

En forskningsorganisasjon/FoU-miljø som er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidspunktet, kan være underleverandør til en av partene i prosjektet med en konkret og avgrenset oppgave med inntil 100% dekning av sine kostnader. Det forutsetter at FoU-miljøet har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet. Vi forholder oss også til Forskningsrådets side med informasjon om bruk av underleverandører

Hva kan du søke om støtte til?

RFF gir inntil 50 % støtte til prosjektene. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.  Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket. 

Grensene for statsstøtte (NB: RFF støtter maksimalt 50 % til prosjektene)
image1rln9.png

Kvalifiseringsprosjektene skal være innovasjonsprosjekter som skal kunne videreføres i et hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet kan benyttes til å:

 • avklare forskningsutfordringer som innovasjonsprosjektet vil ha i hovedprosjektfasen 
 • definere forskningsutfordringer videre i et hovedprosjekt
 • definere utviklingsbehovene videre i et hovedprosjekt
 • etablere samarbeid med relevante kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet

Prosjekter med forskningsutfordringer kan egne seg for videreføring med finansiering fra RFF,Forskningsrådets programmer eller EU-programmer

Tilskudd fra RFF Viken kan ikke benyttes til:

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter
 • Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument.
Det er disse temaene som søknadene vil bli vurdert opp etter 

 • Klima, miljø og energi: 
  vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
 • Helse og omsorg: 
  livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
 • Utdanning og oppvekst: 
  læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
 • Teknologi: 
  digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
 • By-, steds-og regionutvikling: 
  samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

 

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Kun søknader sendt inn via våre nettsider vil bli vurdert
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon
 • Obligatoriske vedlegg
  • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen (NB: Max 5 sider)
  • Partneropplysningsskjema (Skal også fylles ut av søker)
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter som mottar støtte

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maskimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
 • 70 % av tilskuddet utbetales ved signert tilsagnsbrev - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
 • Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
 • Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Viken kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Et utmerket verktøy til å analysere behov, nytteverdi og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for er Forskningsrådets canvas. Dokumentet er også tilgjengelig nederst på denne siden under "søknadsmaler til nedlasting". I feltene som beskriver "behov for forskning" henholdvis "forskningsaktiviteter", så kan man inkludere utviklingsbehov og aktiviteter i stedet eller i kombinasjon med forskning.

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen "Hvordan søke"

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

Ved karakterlikhet vil prosjekter innen sirkulærøkonomi og/eller datadreven innovasjon bli prioritert.

Forskning og innovasjon | RFF Viken

•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | RFF Viken

Virkninger og effekter
Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?

Gjennomføring | RFF Viken

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | RFF Viken

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles i en regional komite og innstilles av sekretariatet for beslutning i fondsstyret. 

Vi forbeholder oss retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplan og budsjett.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.