Gjennomført

Formål

Formålet med utlysningene er å stimulere offentlige aktører og det private næringslivet i Viken til å øke sin verdiskaping gjennom forskningsdrevet innovasjon - og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. 

Prosjekter som har offentlig-privat samarbeid vil bli prioritert.

Viktige datoer

08. sep 2021

Åpen for søknad

20. okt 2021

Søknadsfrist

01. apr 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2022

Seneste tillatte prosjektstart

01. aug 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målgrupper: Regionale kommunale og fylkeskommunale aktører -  gjerne i samarbeid med regionalt privat næringsliv.

 • Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor er et offentlig ledet prosjekt med tydelig innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU), gjerne i samarbeid med næringslivet
 • Innovasjonsprosjektet skal gi et bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for de som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tatt i bruk
 • Prosjektene skal stimulere til og støtte samarbeid mellom private bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse

Vi mottar søknader innenfor en stor bredde tematiske områder 

Det er en fordel om søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål.

Hvem kan søke?

 • Kommuner i Viken
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Viken
 • Viken fylkeskommune

Søker må samarbeide med FoU-miljø med relevant kompetanse for prosjektet.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

 • Offentlige aktører i Norge,  i og utenfor Viken fylke
 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge.
 • Samarbeidspartnere som er bedrifter, organisert som aksjeselskap, må
  • ha lønnete ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden
  • stille med egeninnsats for sin andel av prosjektet, i henhold til statstøtteregelverket. Nærmere detaljer finnes under fanen "hva kan du søke om?"
 • Enkeltpersonforetak kan bidra, som underleverandør, i prosjektet under forutsetning av at de har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet.
 • Enkeltpersonforetak i landbruket kan være partnere, uten å ha lønnede ansatte, men timesatsen er da begrenset til kr 350/t
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet

Dersom forskningsorganisasjonen er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidpunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre kommersielle samarbeidende bedrifter. 

En forskningsorganisasjonen / FoU-miljø som er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidspunktet, kan være underleverandør til en av partene i prosjektet med en konkret og avgrenset oppgave med inntil 100% dekning av sine kostnader. Det forutsetter at FoU-miljøet har armlengdes avstand til prosjektet, dvs uten eierskap, rettigheter eller risiko i forbindelse med prosjektet.

Vi forholder oss også til Forskningsrådets informasjon om bruk av underleverandører

Hva kan du søke om støtte til?

• Størrelse på prosjektene: 2-5 mill
• Støttegrad: inntil 70%
Tilskudd til samarbeidende bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket. Vi oppfordrer bedriftene til å søke skattefunn i tillegg.

Grenser for statsstøtte
statsstøtte.png
Vi benytter Forskningsrådets definisjoner og klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Klassifiseringen har konsekvenser for hvor mye offentlig støtte bedrifter kan motta for bedriftens del av prosjektet.
Industriell forskning - planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester eller som kan føre til betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter skaping av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte konstruksjon av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte brukerflater til eksisterende systemer samt pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendig for den industrielle forskningen, særlig for validering av allmenn teknologi.
Eksperimentell utvikling - tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan for eksempel også omfatte aktiviteter som er rettet mot konseptformulering, planlegging og frembringelse av dokumentasjon vedrørende nye produkter, prosesser eller tjenester. Utvikling av kommersielt anvendelige prototyper og forsøksprosjekter er også omfattet, dersom prototypen nødvendigvis er det endelige, kommersielle produktet, og dersom den er for kostbar å fremstille for bare å brukes til demonstrasjon og validering.
Vi kan gi støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet.
Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester eller utforming og skriving av prosjektsøknader. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.
Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører.
Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:
• Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
• Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.
I søknaden må prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:
• Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader forbundet med bedriftens egenutførte FoU i prosjektet. Se retningslinjene for budsjettering av Personal og indirekte kostnader.
• Innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
• Utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
• Andre prosjektkostnader, som er forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument.
Det er disse temaene som søknadene vil bli vurdert opp etter.

 • Klima, miljø og energi: 
  vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
 • Helse og omsorg: 
  livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
 • Utdanning og oppvekst: 
  læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
 • Teknologi: 
  digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
 • By-, steds-og regionutvikling: 
  samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det listet eksempler på aktuelle tematiske områder.

Regional utvikling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Kun søknader sendt inn via våre nettsider før utløp av søknadsfristen, med alle obligatoriske vedlegg, vil bli vurdert.
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjekteiers ordinære regnskap
 • 50 % av tilskuddet første år utbetales ved signert kontrakt.
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering. Regnskapsrapporten som skal benyttes i prosjektet finnes også under vedlegg nederst på denne utlysningen.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Viken kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Et utmerket verktøy til å analysere behov, nytteverdi og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for er Forskningsrådets canvas. Dokumentet er også tilgjengelig nederst på denne siden under "søknadsmaler til nedlasting". 

Tips til hva du bør huske på ved utarbeidelse av søknaden og prosjektbeskrivelsen finnes under "hvordan søke".

 • Obligatoriske vedlegg
  • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen
  • Partneropplysningsskjema (skal fylles ut både for søker og for deltakende partnere)
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter (også for partnerbedrifter)
  • CV for nøkkelpersonell, dvs prosjektleder og sentrale FoU-personer

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad har prosjektet planer for spredning til andre deler av offentlig sektor?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring i prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional verdiskaping for offentlig sektor

I hvilken grad vil prosjektet bidra til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?

I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

I hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører i regionen?

Regional samfunnsmessig betydning

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil løse aktuelle regionale samfunnsutfordringer?

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles i ekspertpaneler organisert av Forskningsrådet. Regional verdiskaping og regional samfunnsmessig betydning vurderes i en regional komite.

Sekretariatet fremmer en innstilling til styret basert på kvalitet og regional relevans. Styret for RFF Viken fatter vedtak om støtte.

Vedtak om bevilget støtte kan i noen tilfeller også innebære prosjektspesifikke betingelser. Vi forbeholder oss derfor retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplan og budsjett.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.