Siste tildeling kvalifiseringsstøtte 2019

Styret for RFF Vestlandet vedtok i møte den 26. september å gi kvalifiseringsstøtte på til saman kr. 5 914 000 til 13 prosjekt.

Dette er midlar som skal bidra til utvikling av gode forskings- og innovasjonsprosjekt som kan kvalifisere til vidare støtte – frå regionale forskingsfond eller andre relevante ordningar.

Til saman kom det inn 41 søknader til vår siste frist for handsaming i 2019. Diverre var det ikkje nok midlar til å støtte alle dei gode søknadene.

Her er prosjekta som får støtte*:

Prosjekt-nummer

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Sum x 1000 kr.

305603

Kvitsøy makroalger

KVITSØY EDELSKJELL AS

500

305600

Forprosjektet til "erfaringskompetanseløftet" vil undersøke hemmere og fremmere for integrering av erfaringskompetanse.

BERGEN KOMMUNE

500

305594

Barnehagelærer som medforsker – innovasjonsprosjekt for utprøving av eksplorativt forskningsdesign for kunnskapsutvikling i barnehagesektoren

BERGEN KOMMUNE

500

305586

SolidRock© - et klimanøytralt, sementerbart materiale for bygg- og anlegg basert på anvendelse av avfallsprodukter, såkalt sirkulær økonomi.

SafeRock AS

500

305572

Novel floating wind turbine concept for cost optimization of offshore wind

BLUE WIND AS

117

305555

DeepStream - Strømming av Undervannsvideo med Automatisk Hendelse Deteksjon

DEEPOCEAN AS

500

305542

Uttesting av metodikk og prosessutstyr for sløying av sjøpølse

EIR OF NORWAY AS

500

305538

Hvordan insentiver og dulting påvirker forbrukernes kildesortering

BIR PRIVAT AS

500

305536

Kafédialog i voksenopplæringen som alternativ metodikk i flerkulturelle danningsprosesser.

Flora kommune - KF Innvandrarsenteret

500

305495

Estimering av vannmengde i snødekke med hjelp av dronemontert radar.

VARICON AS

500

305476

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) etter hjerneslag, pilot 2020

NUI AS

500

305467

Sykepleiemangel - teamorganisering for bedre utnytting av kompetanse i kommunale helsetjenester.

BERGEN KOMMUNE

497

305140

Nytt TiO2-basert anodemateriale for hurtigladende batterier

Joma International AS

300

* Alle tilsegna er gitt med føresetnad at prosjektansvarleg søkjar og sentrale samarbeidspartnarar har nødvendig gjennomføringsevne. Nokre vedtak kan ha spesielle atterhald.

 

Alle søkjarar vil få svarbrev med vedtak og vurdering av søknadene. Brevet vert sendt som digital post til prosjektansvarleg bedrift eller kommune.

Dette var siste tildeling frå RFF Vestlandet. Grunna regionreforma vil det ta tid før fylkestinga i Vestland og Rogland kan sette prioriteringar for perioden 2020 – 2023.