Prosjekt som har fått støtte frå RFF Vestland:

Her er oversikt over prosjekta som har fått støtte frå RFF Vestland sidan 2020, då fondet vart etablert.

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2023

Ordinær utlysing:

Prosjektnr.

Tittel

Prosjektansvarleg

Vedtak kr (1000)

345876

DroPBR: Development of a novel photobioreactor for the production of microalgae

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Tilsegn inntil 500

345875

Pollinerende insekter i Bergen og deres Rolle for Naturmangfold og Urbant Landbruk

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Tilsegn inntil 450

345871

OM Berekraftige besøksOpplevingar i skjeringspunktet mellom natur Og Kultur

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

Tilsegn inntil 500

345870

Forprosjekt for digital heimeoppfølging og digital samkonsultasjon av kronisk sjuke.

MASFJORDEN KOMMUNE

Tilsegn inntil 500

345868

Samkjøring og reisevaner i Askøy og Øygarden

VESTLAND FYLKESKOMMUNE SKYSS

Tilsegn inntil 350

345864

Bruk av digitalt tilsyn som teknologi for fallforebygging og falldetektering hos aleneboende personer med kognitiv svikt

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsegn inntil 500

Marin utlysing:

Prosjektnr.

Tittel

Prosjektansvarleg

Vedtak Kr (1000)

345878

Pilotforsøk fotobioreaktor - produksjon av algebiomasse som råstoff til fiskefor

BIOSYSTEMS AS

Tilsegn inntil 500

345873

AquaCloud Sensor Data Network

AQUACLOUD AS

Tilsegn inntil 500

345865

Microwave Apparatus for Resonance Test and Heating Applications

CLARA VENTURE LABS AS

Tilsegn inntil 500

345853

Plantevekstforsøk med slam fra landbasert gjennomstrømmingsanlegg for matfisk

BULANDET MILJØFISK AS

Tilsegn tinntil 500

 

HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2023

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

341436

Innovasjoner for bærekraftig transport i Bergen: Bruk av ny app-teknologi for å måle atferdsendringer og psykologiske effekter

Vestland fylkeskommune

3000

Offentlig sektor

341381

(BOATS) - Evaluation of renewal of the Bergen city harbour on municipal development

NORCE

3000

Næringsliv

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2022

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

337696

Forskningsprosjekt rein Hardangerfjord

NORCE Miljø/Klima VESTLAND

425

Offentlig sektor

337695

Biomarkør-profilering av oppdrettslaks som ny bransjestandard for objektiv og operasjonell vurdering av helse- og smoltifiseringsstatus

ANYLITE AS

490

Næringsliv

337693

PlommeSmaken – kunnskapsgrunnlag for sikker omsetnad av smakfulle plommer

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

500

Næringsliv

337686

System for rydding av marin forsøpling fra sjøbunn – pre-analyse og protokoll

NOSCA CLEAN OCEANS

350

Næringsliv

337684

Grad av kjønnsmodning hos torsk i oppdrett i region Vestland

CIT HOLDING AS

500

Næringsliv

337681

Digitalisering av industriell tørke til sirkulær utnyttelse av organisk avfall fra akvakultur og andre nærliggende bransjer.

BIORETUR AS

322

Næringsliv

337677

Automatisering av bærekraftsraportering

DIGITAL REVISOR AS

350

Næringsliv

337662

Geothermal Thermoelectric Generator

TEGWELL Tech AS

420

Næringsliv

337661

Mapping the need for digital literacy to leave NEET situations: Social actors’ perceptions and contributions

Western Norway Research Institite

210

Offentlig sektor

337660

Simuleringsverktøy for optimalisering av design og drift av vannverk med nanofiltrering

AUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA

500

Offentlig sektor

337656

Klimarobust vegforvaltning gjennom tverrsektorielt samarbeid i Vestland fylke

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

500

Offentlig sektor

337651

Gjenbruk av urbane forurensede masser, renset for mikroplast og andre miljøforurensninger

NORCE Miljø/Klima VESTLAND

499

Offentlig sektor

337644

Landskapsperspektiv på plantevern for berekraftig utvikling i norsk fruktproduksjon

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

500

Næringsliv

332861

Pre-project for the development of X10 electric seaplane

ELFLY AS

500

Næringsliv

332860

Digital tvilling for alger med gjenbruk i annen prosessindustri

SITEP AS

500

Næringsliv

332859

Biobased Outdoor Playground Flooring

BIOREGION INSTITUTE AS

500

Næringsliv

332847

ROBUST- økt velferd og funksjonalitet hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus) ved bruk av naturlig skjul.

QUANTIDOC AS

339

Næringsliv

HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2022

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

332665

Tidleg gjødsling og hausting for meir og betre grovfôr

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

2525

Næringsliv

332728

Kombinert produksjon av konsumrogn og matfisk av ørret etter ett år i sjø

SVANØY HAVBRUK AS

2000

Næringsliv

332732

Måling og analyse av litiumbatterier og batterimoduler med hjelp av ultralyd

NORCE Teknologi/Energi VESTLAND

3000

Næringsliv

332755

Stirling-kryokjøling for småskala-flytendegjøring av hydrogen

ENERIN AS

1043

Næringsliv

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2021

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

 Tema

323853

Mineral quantification with advanced imaging and processing

ARCTIC MINERAL RESOURCES AS

500

Næringsliv

323848

Qualification of process for direct electrochemical removal of ammonia in Recirculated Aquaculture Systems (RAS)

ALLIANSE INNOVASJON AS

500

Næringsliv

323841

TiO2-CNF: A nanocomposite for fast-charging Li-ion batteries

TioTech AS

500

Næringsliv

323834

Rask innfrysing av fisk, med lavt energiforbruk, vha innovative kuldemaskiner med høy ytelse ved ultralave temperaturer - Forprosjekt

ENERIN AS

500

Næringsliv

323827

Optimalisering av Kvalitet hos kveite

Sogn Aqua AS

500

Næringsliv

327535

Kvantitativ NMR analyse av mikroplast i vann, jordsmonn og sediment.

NUI AS

405

Næringsliv

327541

Kombinert produksjon av konsumrogn og matfisk av ørret etter ett år i sjø. Del 1: Hurtig produksjon av stor smolt og kort produksjon i sjø

SVANØY HAVBRUK AS

500

Næringsliv

327545

Samfunnssikkerhet under pandemi (SUP): Drift av grunnleggende og lovpålagte oppgaver innen beredskap og utdanning under Covid-19 pandemien?

HELSE BERGEN HF

500

Kommunal sektor

327546

Måling og analyse av helsetilstand til litiumbatterier

NORCE Teknologi/Energi VESTLAND

500

Næringsliv

327554

Waste to Energy

Prototech AS

500

Næringsliv

327555

Strategier og tiltak i distriktskommuner og påvirkning på unges valg om å etablere seg i bygdene.

NORCE Helse

459

Kommunal sektor

327559

Nedstrømsprosjektet i Bulandet

BULANDET MILJØFISK AS

500

Næringsliv

329736

Miljøvennlig bekjempelse av skadelige mikroalger i sjøvann

SEAGUARD AS

500

Næringsliv

329804

PCM som støtte i termisk styring av batterier

CORVUS ENERGY AS

494

Næringsliv

329811

Tenester til einslege mindreårige flyktningar ved familiegjenforening

KINN UTDANNINGS- OG RESSURSSENTER KF

490

Kommunal sektor

329833

Utvikling av nytt konsept for helse- og velferdsovervåkning – utvendig sensorpakke for laks i oppdrett

SITEP AS

500

Næringsliv

329835

Fjernarbeid og muligheter for lokal/regional utvikling

NORCE Samfunn/Helse VESTLAND

500

Næringsliv

329842

Prosessering av Insekt Protein

INVERTAPRO AS

500

Næringsliv

329847

Høytrykks roterende PEM elektrolysør

ELEMENT ONE ENERGY AS

500

Næringsliv

329851

Identifisere påvirkning på totale miljøutslipp og maritim logistikk når avfallsbehandling gjennomføres ombord på et offshore fartøy.

Ferdocean Shipping AS, avd Bergen

500

Næringsliv

329854

Søknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakultur

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

400

Offentleg

332847

ROBUST- økt velferd og funksjonalitet hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus) ved bruk av naturlig skjul.

QUANTIDOC AS

339

Næringsliv

332859

Biobased Outdoor Playground Flooring

BIOREGION INSTITUTE AS

500

Næringsliv

332860

Digital tvilling for alger med gjenbruk i annen prosessindustri

SITEP AS

500

Næringsliv

332861

Pre-project for the development of X10 electric seaplane

ELFLY AS

500

Næringsliv

HOVUDPROSJEKT som fekk støtte i 2021

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

322884

UniS4Vest: The role of universities for sustainable smart specialisation in Vestland

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

2995

Næringsliv og kommunal sektor

322882

Bærekraft i bygg - plattform for skåring, sammenlikning og identifikasjon av tiltak målbart gir forbedring

PROPTECH INNOVATION

1500

Næringsliv

322878

Klimabudsjett 2.0

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

3000

Kommunal sektor

322875

Indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner

OSTERØY KOMMUNE

3000

Kommunal sektor

322865

Optimal råstoffbehandling for betre sluttprodukt innan bioraffinering av restråstoff frå laks - OptiLaks

BIOMEGA NORWAY AS

2124

Næringsliv

 

FORPROSJEKT som fekk støtte i 2020:

Nr.

Prosjektnamn

Prosjektansvarleg

Kr (1000)

Tema

313632

Ny fremgangsmåte for nøyaktig reservoar karakterisering

SMARTFEATURES AS

420

Næringsliv

317053

Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet.

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

500

Kommunal sektor

317175

Energi av slam fra sjøbasert oppdrett

Prototech AS

500

Næringsliv

317464

Biodegradering av mikroplast i biogassanlegg

NORCE Teknologi/ Energi VESTLAND

500

Kommunal sektor

317465

Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: Deteksjon og håndtering av cyberangrep i produksjonssystemer.

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

497

Næringsliv

317641

Ny dyrkingsmetode for kamskjell

ALGETUN AS

500

Næringsliv

317657

Forprosjekt Barn i risiko og oral helse, arbeidspakke 2 (AP2)

TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND

500

Kommunal sektor

317935

SEAWEED SYMBIOSIS – bedret velferd og overlevelse for rognkjeks ved bruk av naturlige tareskjul

ENGESUND FISKEOPPDRETT AS

500

Næringsliv

318159

"Production of carbon nanofibers from captured CO2:

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS

490

Næringsliv

321229

Taktisk operasjonell kommunikasjonstrening (TOKT):Analyse av sanntids kommunikasjon for utvikling av nye prosedyrer for trening av nødetater

Senter for krisepsykologi

500

Kommunal sektor

321233

Forskning på fiskehelse

PHE HOLDING AS

500

Næringsliv

321299

DNA karakterisering og sikring av den vestnorske kveik-gjæren til

innovasjonsformål og UNESCO-verdsarv dokumentasjon.

NIBIO BERGEN

280

Næringsliv

321835

Frå aske til biokol – moglegheitsstudie for etablering av sirkulær verdikjede for bioavfall i Sogn

SIMAS IKS

500

Næringsliv

321836

PRE-DECOR -Decommissioning Regulation and Contractual Implications part of Center for Recommissioning and Decommissioning Vestland

SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS

320

Næringsliv

321848

Berekraftig utnytting av proteinpulver frå tørrfiskproduksjon - frå restråstoff til verdifullt produkt

PER STAVE AS

500

Næringsliv

321850

Kartlegging av skade og utprøving av tiltak mot raud og svart rotròte i bringebær

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA

310

Næringsliv

321852

Innledende simulering av krefter på og av FoilPower

OKL MARIN AS

500

Næringsliv

321856

Produksjon av karbonnegative møbler

HUUG HOME AS

500

Næringsliv

321914

Prosessering av matavfall

GREENTECH INNOVATORS AS

320

Næringsliv

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 06:24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.