Fondet sine prioriteringar for 2022-2023

Nytt handlingsplan gir føringar for bruk av midlar i 2022-2023. Her får du informasjon om utlysingar framover.

Styret for regionalt forskingsfond Vestland har vedteke handlingsplan for 2022-2023, basert på nye føringar frå fylkestinget. Viktig informasjon for søkjarar er: 

  • Prioriterte forskingstema er endra, men huvudlinja representerer likvel ei vidarføring frå tidlegare år.

  • Forprosjektutlysinga vil ha same tematiske innretting som i 2022, og søknaden må vere sendt seinast 3. mai for å rekke styrebehandling 20. juni. Utlysinga vil bli publisert og open for innsending innan midten av mars. 

  • Ny hovudutlysing er tematisk spissa og vil ha søknadfrist 21. september 2022.

  • Kven kan søkje: Bedrifter, kommunar, inkl. fylkeskomunale einingar og forskingsorganisasjonar i Vestland vil kunne søkje.

  • Temaplan forsking gir ei utdjuping av forskingstema.

* Dato korrigert etter første publisering

Plan for utlysingar med prioriterte tema:

Utlysingstema

Søknadstype og søkjargruppe

2022

2023


1.Meir forsking som bidrar til lønsame arbeidsplassar, grønt skifte, berekraftige produksjonsprosessar og ny klimavenleg eksportretta industriutvikling:

› Berekraftig og eksportretta industriutvikling samt havøkonomi

› Sirkulær økonomi – berekraftig ressursforvaltning

› Bioøkonomi «blå» og» grøn» - produksjon av mat og berekraftig bruk av biologiske ressursar

› «Grøn» gjenoppbygging av reiselivet etter pandemien


2. Ein offentleg sektor som saman med forskingsorganisasjonar utviklar og tek i bruk ny relevant kunnskap som kan styrke innovasjonskraft og tenestetilbodet

› Innovasjon i offentleg sektor – med vekt på kommunar og fylkeskommunar

› Klimatilpassing – generell samfunnstryggleik og beredskap

_____
Temaplan forsking gir eit utdjuping av regionale forskingsbehov.


Kvalifiseringsstøtte av typen forprosjekt til innovasjonsprosjekt for:

›      Bedrifter

›      Kommunar/
fylkeskommune

 

Kvalifiseringsstøtte av typen forprosjekt til samarbeidsprosjekt for:

›      Forskings-organisasjonar


Løpande utlysing, med innsending ca. 6 veker før  styremøte i juni og desember


Løpande utlysing, med innsending på faste datoar for behandling i første etterfølgjande styremøte


1. Forsking som bidreg til industriell symbiose knytt til strategiske grøne hubar i Vestland –
jamfør rapport frå Grøn region Vestland – Vestlandsporteføljen

 

2. Forsking som bidreg til å styrke kommunane som berekraftig utviklingsaktør.

____
Temaplan forsking gir eit utdjuping av regionale forskingsbehov.

 


Innovasjonsprosjekt for:

›      Bedrifter

›      Kommunar/
fylkeskommune

Samarbeidsprosjekt for:

›      Forskings-organisasjonar

 


Søknadsfrist 21.  septemberber 2022 – prosjektoppstart i 2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 08:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.