Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2022

Denne utlysningen har frist 5. oktober kl. 23:59. Tilgjengelige midler er 10 millioner kroner.

Det er ikke mulig å endre en allerede innsendt søknad. Ved behov for endringer må den innsendte søknaden trekkes, og det må opprettes og sendes en ny.

 

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 

Prosjektene skal være i tråd med regionale innsatsområder og bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virksomheter og frivilligheten. 

Om utlysningen

Samlet ramme for 2022 er 12 millioner kroner. Denne utlysningen har to innsendingsfrister: 25. februar og 5. oktober.

Utlysningen retter seg mot de utfordringer og behov som bedrifter og/eller kommuner har, og som er innenfor regionale innsatsområder (se Aktuelle temaområder for denne utlysningen).

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. 

Et kvalifiseringsprosjekt skal:

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for videreføring i et hovedprosjekt

Hvem kan søke?

Målgruppene for kvalifiseringsstøtte er små- og mellomstore bedrifter (SMB - med inntil 250 ansatte), samt kommuner og kommunale foretak. Næringsklynger og næringsnettverk kan søke når en eller flere bedrifter i SMB-segmentet deltar aktivt i prosjektet.

Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner i regionen kan søke når de har regionalt samarbeid med en eller flere bedrifter i SMB-segmentet, og/eller kommuner/kommunale foretak. Det er viktig at problemstillingen er forankret i bedriftens og/eller kommunens behov. Større bedrifter kan ikke stå som prosjektansvarlig, men kan være en samarbeidspartner.

Søker må være geografisk lokalisert i Trøndelag og må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø). FoU-partner(e) kan være lokalisert utenfor fondsregionen.

Kriteriene for å bli regnet som SMB er som følger:

 • Maksimalt 250 årsverk
 • Maksimalt 50 millioner euro i årsomsetning eller 43 millioner euro i balanse
 • Maksimalt 25% av aksjekapitalen eller stemmerettighetene kan være eid av en stor bedrift

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter i SMB-segmentet (større bedrifter kan delta som samarbeidspartner), og/eller kommuner/kommunale foretak som er geografisk lokalisert i regionen. Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner i eller utenfor regionen. Frivillig sektor kan delta som samarbeidspartner i prosjektene.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Fondet kan gi inntil 50 % i støtte av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 500.000,-
 • Minimum søkt beløp er 200.000,-
 • Relevante prosjektkostnader som:
  • personalkostnader
  • kjøp av FoU-tjenester
  • andre driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet (reise, opphold, formidling og materiell).
  • Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 10 % av totalbudsjett kan brukes til utstyr. For nærmere detaljer om budsjettering, se her
 • Ubetalt egeninnsats (egeninnsats som ikke er regnskapsført) vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.
 • Støtte gjelder for en periode på inntil 12 måneder.

Støtte kan ikke benyttes til følgende:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront som hovedaktiviteter i kvalifiseringsprosjektet
 • Utforming og skriving av hovedprosjektsøknad

Statsstøtteregelverket

Vi følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldende EØS-direktiver. Støtteandelen vil være avhengig av bedriftens størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på industriell forsking eller eksperimentell utvikling.

Støttegraden til bedrifter kan i henhold til regelverket om statsstøtte, toppes med midler fra andre offentlige virkemidler (f.eks. SkatteFUNN). Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN, etter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF Trøndelag.

Støtteandeler i henhold til EØS-regelverket er beskrevet bl.a. på SkatteFUNN-ordningens hjemmesider.

 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Trøndelag lyser ut kvalifiseringsprosjekter for forskningsbasert innovasjon innenfor følgende områder:

 • Bioøkonomi
 • Teknologi
 • Opplevelser
 • Offentlig sektor

RFF Trøndelags prioriterte områder er beskrevet i "Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025".

Samisk
RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke støtte til forskningsprosjekter.

RFF Trøndelag har en egen utlysning for samiske problemstillinger. 

Særskilt for kommuner/kommunale foretak
Brukermedvirkning
I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte. Med sluttbrukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der dette er relevant, bør dette perspektivet være tydelig. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene skal prosjektene være forankret i kommunens ledelse.

Innovative offentlige anskaffelser
Kvalifiseringsstøtte kan benyttes i en tidlig fase av en før-kommersiell anskaffelsesprosess der kommuner, næringsaktører og forskningsaktører går sammen om å utvikle løsninger som ikke finnes på markedet i dag – og hvor det vil være behov for nærmere behovsavklaring/konkretisering av innovasjonsbehovet i kommunen/flere kommuner. Hensikten med denne typen forprosjekter er å fastslå om problemstillingen egner seg for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse og søknad om midler til hovedprosjekt.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en utlysning med løpende søknadsmottak. Søknader kan sendes inn fortløpende, men blir vurdert samlet etter innleveringsfristen. Det er ikke mulig å redigere en innsent søknad. Ved behov for endringer må en innsendt søknad trekkes og legges inn på nytt. 

Søknader som ikke oppfyller følgende formelle krav vil bli avvist:

 • Ansvarlig søker må være lokalisert innen fondets geografiske område.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i næringsliv og/eller offentlig sektor finansierer minst 50 % av prosjektkostnadene. Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter.
 • Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner skal ikke oppgis som samarbeidspartner, og har kun ha en utførende rolle i prosjektet. 
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst et godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø) og minst en SMB-bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor.
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitet hos disse skal synliggjøres i budsjettet.
 • Prosjektansvarlig (søker) skal ha eget organisasjonsnummer.
 • Søknader som mangler obligatoriske vedlegg og/eller som ikke følger vedlagte maler i utlysningen vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg som skal lastes opp i søknaden:

1. Prosjektbeskrivelse 

 • må følge malen i utlysningen og samtlige punkter må besvares. 
 • skal være på maksimalt 5 sider og kan leveres på norsk eller engelsk

Vi vil ikke vurdere dokumenter eller nettsider det lenkes til i søknaden.

2. Partneropplysninger

 • må følge malen i utlysningen og gjelder for bedrifter (søker) og alle bedriftspartnere.

3. CV for prosjektleder

 • skal være på maks 4 sider. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagekspertene.

Det er ikke krav om å følge en spesiell mal for CV.

Andre vedlegg enn dem som er spesifisert over vil ikke bli vurdert.

 

Vurderingskriterier

Søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

Forskning og innovasjon

•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter

Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?

Gjennomføring

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Deretter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Styret vurderer om virksomheten som søker allerede er kvalifisert til forskning innenfor det tema de beskriver og om kvalifiseringsstøtte er riktig virkemiddel. Endelig vedtak fattes av styret i Regionalt forskningsfond Trøndelag. Søker vil motta svar kort tid etter styremøtet. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.