Gjennomført

Formål

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriften(e) som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.

 

Viktige datoer

08. sep 2021

Åpen for søknad

20. okt 2021

Søknadsfrist

15. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

15. mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

15. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Hensikten med støtten er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning. Denne utlysningen retter seg mot prosjekter som tematisk faller innenfor følgende innsatsområder i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2020-2021

 • Bioøkonomi
 • Sirkulærøkonomi
 • Smarte samfunn
 • Opplevelsesnæringer
 • Havrommet

 

 

Hvem kan søke?

Små- og mellomstore bedrifter i Trøndelag kan søke alene eller i samarbeid med andre bedrifter i eller utenfor regionen.

Enkeltpersonforetak kan ikke stå som søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være en SMB registrert med organisasjonsnummer i Trøndelag.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover støtte fra RFF Trøndelag).
 • Prosjektet må være forankret i virksomhetens ledelse.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig (søker) må inngå forpliktende samarbeid om FoU-leveranser fra minst én godkjent forskningsorganisasjon. Det er anledning til å inngå avtale om FoU-leveranser fra utenlandske forskningsorganisasjoner. 
 • FoU-leverandøren(e) har ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra virksomheten(e) i prosjektet. FoU-leverandøren i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultatet.
 • Samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. De samarbeidspartnere som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte blir mottakere av statsstøtte.
 • Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidsavtaler og FoU-leverandører her.
 • Øvrige internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra RFF Trøndelag.
 • En prosjektpartner skal defineres som enten "finansierende og utførende" (kommune og/eller bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller "utførende" (fullfinansiert FoU-organisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i et avhengighetsforhold til hverandre (for eksempel en konsernrelasjon).
 • Bedrifter i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Trøndelag gir minimum 1 000 000 kroner og maksimum 2 100 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

 • For regionale innovasjonsprosjekter for næringslivet dekker RFF Trøndelag inntil 70% av de totale prosjektkostnadene. Støtten tildeles i henhold til statsstøtteregelverket og gruppeunntaksforordningen knyttet til artikkel 25. I tillegg må Generelle vilkår for FoU-prosjekter være oppfylt.

Vi kan gi støtte til deler av bedriftenes kostnader ved FoU prosjektet. Vi kan støtte både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de kan kategoriseres som kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser, markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel egen, ulønnet arbeidsinnsats. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

I søknaden skal prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader forbundet med virksomhetens egenutførte FoU i prosjektet.  
 • Innkjøp av FoU-tjenester er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader er kostnader forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter (for eksempel reiser).

Viser til Forskningsrådets side "Dette skal budsjettet inneholde" for mer informasjon om kostandstypene som RFF kan støtte, med mer.

Omfang av støtte
Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken), og tabellen under.  

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. Dere vil motta tilbud om en betinget bevilgning med forutsetning om å utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket, jf. kulepunktene under.

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av fondets støtte.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være tre måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • For prosjekter innvilget under denne utlysningen er det krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte kostnader og finansiering av disse.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionale innovasjonsprosjekt i Trøndelag skal være i henhold til minst ett av innsatsområdene omtalt i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2020-2021

 • Bioøkonomi
 • Sirkulærøkonomi
 • Smarte samfunn
 • Opplevelsesnæringer
 • Havrommet
 • Innovasjon i offentlig sektor

RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke støtte til forskningsprosjekter.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. 

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 30 % av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen. Disse skal benyttes.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge malen i utlysningen og alle punktene må bevares.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). (Last opp som vedleggtype "Partneropplysinger").
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). (Last opp som vedleggstype "CV")
 • Andre vedlegg vil ikke bli vurdert (eks. intensjonsavtaler o.l.).

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen vil bli avvist i forvurderingen. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans | Næringsliv

Vurderes av sekretariatet i RFF Trøndelag.

 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse utfordringer for næringslivet som er spesielt viktige i Trøndelag?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til bærekraftig regional verdiskaping for andre enn de involverte aktørene?
 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen.

Søknader uten formelle feil vurderes videre av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Ekspertpanelet vurderer og gir en samla karakter for hvert av kriteriene. 

Videre foretas det en vurdering av prosjektenes regionale relevans. Deretter utarbeider sekretariatet i RFF Trøndelag sin innstilling til fondsstyret, som foretar den endelige beslutningen om tilskudd.

RFF Trøndelag forbeholder seg retten til å diskutere søknader med andre offentlige aktørar (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, blir alle søknader behandlet etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Søker vil få tilbakemelding medio februar 2022.

   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 12.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.