Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte for samisk forskning

Formål

Det lyses ut forskningsmidler for å bevare og utvikle samisk kultur og næringsvirksomhet, samt utvikle gode offentlig tjenester for den samiske befolkningen. Midlene er rettet mot samiske næringsaktører og kommuner som har behov for å utvikle nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder i samarbeid med et forskningsmiljø. 

Utlysningen har løpende søknadsfrist og behandles fortløpende så lenge det er midler igjen. Det kan søkes om inntil kr 700 000 per prosjekt. 

 

Om utlysningen

Rammen for utlysningen er 2 millioner kroner og retter seg mot de utfordringer og behov som er relevante for målgruppen. 

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. 

Et kvalifiseringsprosjekt skal:

 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for videreføring i et hovedprosjekt

Hvem kan søke?

Målgruppene for kvalifiseringsstøtte er små- og mellomstore bedrifter (SMB - med inntil 250 ansatte), samt kommuner og kommunale foretak. 

Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner i regionen kan søke når de har regionalt samarbeid med en eller flere aktører i målgruppen. Det er viktig at problemstillingen er forankret i bedrifters og/eller kommuners behov. 

Søker må være geografisk lokalisert i Trøndelag og må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø). FoU-partner(e) kan være lokalisert utenfor fondsregionen.

Kriteriene for å bli regnet som SMB er som følger:

 • Under 250 årsverk
 • Under 50 millioner euro i årsomsetning eller 43 millioner euro i balanse
 • Under 25% eierskap i, eller eid av stor bedrift

Hvem kan delta i prosjektet?

Store bedrifter og frivillig sektor kan delta som samarbeidspartner i prosjektene.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Fondet kan gi inntil 70 % i støtte av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 700.000,-
 • Minimum søkt beløp er 200.000,-
 • Relevante prosjektkostnader er:
  • personalkostnader
  • kjøp av FoU-tjenester o andre driftskostnader som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet (reise, opphold, formidling og materiell).
  • Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 10 % av totalbudsjett kan brukes til utstyr. For nærmere detaljer om budsjettering, se her.
 • Ubetalt egeninnsats (egeninnsats som ikke er regnskapsført) vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.
 • Støtte gjelder for en periode på inntil 12 måneder.

Støtte kan ikke benyttes til følgende:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront som hovedaktiviteter i kvalifiseringsprosjektet
 • Utforming og skriving av hovedprosjektsøknad

Statsstøtteregelverket

Vi følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldende EØS-direktiver jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken), og tabellen under. Støtteandelen vil være avhengig av bedriftens størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på forundersøkelse, industriell forsking eller eksperimentell utvikling.

Type bedrift/type aktivitet Forundersøkelse Industriell forskning Eksperimentell utvikling
Små bedrifter 70 % 70 % 45 %
Mellomstore bedrifter 60 %  60 %  35 %
Store bedrifter   50 %  50 % 25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt når vi inngår kontrakt med dere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Fondets prioriterte innsatsområder er nærmere beskrevet i Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Trøndelag 2020-2021.

Særskilt for kommuner/kommunale foretak

Brukermedvirkning

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte. Med sluttbrukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der dette er relevant, bør dette perspektivet være tydelig. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene skal prosjektene være forankret i kommunens ledelse.

Samisk samfunn og kultur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Utlysningen har løpende søknadsmottak og -behandling. Det er ikke mulig å redigere en innsent søknad. Ved behov for endringer må en innsendt søknad trekkes og legges inn på nytt. 

Søknader som ikke oppfyller følgende formelle krav vil bli avvist:

 • Ansvarlig søker må være lokalisert innen fondets geografiske område.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 30 % av prosjektkostnadene. Dette skal være timer og/eller kontanter.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst et godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø) og minst en SMB-bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor. Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitet hos disse skal synliggjøres i budsjettet.
 • Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner skal ha en utførende rolle i prosjektet, og kan ikke bidra til å finansiere prosjektet. Egeninnsatsen må finansieres av bedrifter og/eller kommuner.
 • Prosjektansvarlig (søker) skal ha eget organisasjonsnummer.
 • Søknader som mangler obligatoriske vedlegg og/eller som ikke følger vedlagte maler i utlysningen vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg som skal lastes opp i søknaden:

1. Prosjektbeskrivelse 

 • må følge malen i utlysningen og samtlige punkter må besvares. 
 • skal være på maksimalt 5 sider og kan leveres på norsk eller engelsk
 • vi vil ikke vurdere dokumenter eller nettsider det lenkes til i søknaden.

2. CV for prosjektleder

 • skal være på maks 4 sider. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagekspertene.
 • det er ikke krav om å følge en spesiell mal for CV.

3. Partneropplysninger (gjelder kun for bedrifter)

 • må følge malen i utlysningen og skal fylles ut av alle bedrifter som inngår i prosjektet (både søkerbedrift og bedriftspartnere).

Andre vedlegg enn dem som er spesifisert over vil ikke bli vurdert.

 

Vurderingskriterier

Søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

Forskning og innovasjon

•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter

Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?

Gjennomføring

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som er gitt i utlysningen. Deretter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Endelig vedtak fattes av styret i Regionalt forskningsfond Trøndelag. Søker vil bli tilskrevet når endelig beslutning er fattet. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.