Dette er en løpende utlysning med løpende søknadsmottak og flere innleveringsfrister i løpet av året. Neste innleveringsfrist er 4. november. OBS! Det er ikke mulig å endre en søknad etter at den er sendt inn.

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalifisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 

Støtten fra RFF Trøndelag skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter, kommunale virksomheter og frivilligheten i Trøndelag. 

Viktige datoer

04. nov 2020

Frist for innlevering av søknad

16. nov 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

16. feb 2021

Seneste tillatte prosjektstart

16. feb 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Det lyses ut 6,3 mill. hvorav 1,3 mill er øremerket samiske forskningstema.

Utlysningen retter seg mot de utfordringer og behov som næringsliv og kommunal sektor selv opplever som relevante.

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. Prosjektet skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Kvalifiseringsprosjekter skal ha et tydelig definert forskningsinnhold. Støtte kan ikke benyttes til følgende:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Å utforme en hovedprosjektsøknad

Styret vurderer om virksomheten som søker allerede er kvalifisert til forskning innenfor det tema de beskriver og om kvalifiseringsstøtte er riktig virkemiddel. Virksomheter som anses for å allerede være kvalifisert gjennom flere kvalifiseringsprosjekter i RFF Trøndelag er ikke innenfor målgruppa for denne utlysningen. 

Hvem kan søke?

Målgruppene for kvalifiseringsstøtte er små- og mellomstore bedrifter (SMB - med inntil 250 ansatte), samt kommuner og kommunale foretak. Næringsklynger og næringsnettverk kan søke når en eller flere bedrifter i SMB-segmentet deltar aktivt i prosjektet.

Søker må være geografisk lokalisert i Trøndelag og må samarbeide med minst et godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø). FoU-partner(e) kan være lokalisert utenfor fondsregionen.

Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner i regionen kan søke når de har regionalt samarbeid med en eller flere bedrifter i SMB-segmentet (større bedrifter kan inngå i konsortiet), og/eller kommuner/kommunale foretak.

Kriteriene for å bli regnet som SMB er som følger:

 • Maksimalt 250 årsverk
 • Maksimalt 50 millioner euro i årsomsetning eller 43 millioner euro i balanse
 • Maksimalt 25% av aksjekapitalen eller stemmerettighetene kan være eid av en stor bedrift

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter i SMB-segmentet (større bedrifter kan inngå i konsortiet), og/eller kommuner/kommunale foretak som er geografisk lokalisert i regionen. Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner i eller utenfor regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Fondet kan gi inntil 700 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.
 • Støtte gjelder for en periode på inntil 12 måneder.
 • Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. For nærmere detaljer om dette, se her. Maksimalt 10 % av totalbudsjett kan brukes til utstyr. 
 • Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Særskilt for kommuner/kommunale foretak

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte. Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der det er relevant, bør det legges opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta for å løse kommunene sine utfordringer. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse.

Samisk

RFF Trøndelag har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke kvalifiseringsstøtte.

SkatteFUNN

Støttegraden til bedrifter kan i henhold til regelverket om statsstøtte, toppes med midler fra andre offentlige virkemidler (f.eks. SkatteFUNN). Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN, etter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF Trøndelag.

Statsstøtteregelverket

Vi følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldende EØS-direktiver. Støtteandelen vil være avhengig av bedriftens størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på industriell forsking eller eksperimentell utvikling. Støtteandeler i henhold til EØS-regelverket er beskrevet bl.a. på SkatteFUNN-ordningens hjemmesider.

RFF Trøndelag stiller krav til minimum 30 % egeninnsats i prosjektet som helhet.

Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i prosjektene som får innvilget støtte. Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn (dvs. lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader i alle tilsagn.

Forskningsartikler og forskningsdata

.

.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

.

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivMedia og kulturAnnen tjenesteytingHelseDyrehelseTelekommunikasjonLuftfartRomfartSkipsfartPoliti, brann, forsvarSmart citySpill og underholdningSport, treningUndervisningTekstilbransjenBransjeuavhengig

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetFornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Krav til søknaden

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en utlysning med løpende søknadsmottak. Søknader kan sendes inn fortløpende, men blir vurdert samlet etter innleveringsfristen. Det er ikke mulig å redigere en innsent søknad. Ved behov for endringer må en innsendt søknad trekkes og legges inn på nytt. 

Søknader som ikke oppfyller følgende formelle krav vil bli avvist:

 • Kvalifiseringsprosjekter skal ha et forskningsinnhold.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert innen fondets geografiske område.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 30 % av prosjektkostnadene. Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst et godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø) og minst en SMB-bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor. Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitet hos disse skal synliggjøres i budsjettet.
 • Prosjektansvarlig (søker) skal ha eget organisasjonsnummer.
 • Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.
 • Søknader som mangler obligatoriske vedlegg og/eller som ikke følger vedlagte maler i utlysningen vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg som skal lastes opp i søknaden:

1. Prosjektbeskrivelse 

 • Må følge malen i utlysningen og samtlige punkter må besvares. 
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 5 sider og kan leveres på norsk eller engelsk.
 • Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden.

2. Partneropplysninger

 • Må følge malen i utlysningen og gjelder for bedrifter (søker) og alle bedriftspartnere.

3. CV for prosjektleder

 • CV skal være på maks 4 sider, men det er ikke krav om å følge en spesiell mal for CV. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagekspertene.

Andre vedlegg enn dem som er spesifisert over vil ikke bli vurdert.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon

•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Gjennomføring

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Virkninger og effekter

Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, miljø, konkuranseevne)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort økonomiske gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Deretter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Endelig vedtak fattes av styret i Regionalt forskningsfond Trøndelag. Søker vil motta svar kort tid etter styremøtet. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 11.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.