Om RFF Trøndelag

Ordningen med regionale Forskningsfond har eksistert siden 2010 og har som formål å styrke FoU-innsatsen i bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen

Fra 1. januar 2020 ble RFF Trøndelag etablert. Det tidligere fondet RFF Midt-Norge ble delt i RFF Trøndelag og RFF Møre og Romsdal.

RFF Trøndelag skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer. Prosjekter der næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljø samarbeider og lærer av hverandre, er også ønskelig (trippel helix-modellen). I fondets utlysninger vil små- og mellomstore bedrifter prioriteres.

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes bestilling bestemmer fondsstyret hvilke tema og prosjekttyper som skal fokuseres i de enkelte utlysningene.