Gjennomført

Formål

Formålet med denne utlysningen er å styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Viktige datoer

02. feb 2022

Åpen for søknad

16. mar 2022

Søknadsfrist

11. jul 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med regionale hovedprosjekt (innovasjonsprosjekt) i Regionalt forskningsfond Nordland er at de skal føre til kunnskapsbasert innovasjon.  

Regionalt Forskningsfond Nordland (RFF Nordland) ønsker forskning i, for, og med næringslivet, og at forskningen skal skje på næringslivets premisser. Det er opp til bedriftene selv å definere problemstillinger som kan bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft, og bærekraftig utvikling gjennom forskningsdrevet innovasjon.

Det forventes at innsendte søknader er innovative og holder høy forskningsmessig kvalitet. Kunnskap og teknologi i prosjektet skal utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. 

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter og bedriftssammenslutninger i Nordland som har et FoU-behov, med registrert forretningsadresse i Nordland gjennom det norske foretaksregistreret (Brønnøysundregisteret).

Søker må samarbeide med minst ett godkjent FoU-miljø.

Innovasjonsselskap som inngår i Sivas nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling vil ikke ha mulighet for å søke på utlysningen. Enkeltpersonsforetak kan heller ikke søke på utlysningen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med; 

 • Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner skal delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har ikke rettigheter til prosjektresultatene. 
 • Bedrifter og bedriftsnettverk/klynger med registrert forretningsadresse i og utenfor regionen.
 • Offentlig sektor både i og utenfor regionen*.

Det gjøres oppmerksom på at RFF Nordland som hovedregel ikke kan finansiere aktivitet utenfor fylket, med unntak av innkjøp av nødvendige forskningskompetanse/samarbeid med FoU-miljø fra andre steder.  

*Nordland fylkeskommune ved avdeling for samfunnsutvikling kan som hovedregel verken søke eller delta som samarbeidspartner i søknader på denne utlysningen. Ta kontakt med sekretariatet i fondet for nærmere informasjon om dette.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Nordland kan gi inntil 50 prosent støtte til prosjektet. Maksimalt 2,5 millioner kroner kan tildeles i støttebeløp per prosjekt. Prosjektansvarlig og samarbeidende bedrifter må finansiere minst 50 prosent av de totale prosjektkostnadene. Hovedandelen av denne egenfinansieringen skal leveres av bedrifter med registrert forretningsadresse i Nordland. Godkjente FoU-miljø kan ikke inngå i finansieringen av prosjektet.


Tilskudd til bedrifter/foretak fra RFF Nordland tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. Støtteandelen vil være avhengig av samarbeidende bedrifters størrelse og hvordan aktivitetene kan klassifiseres og fordeles på kategoriene «industriell forskning» og/eller «eksperimentell utvikling». Prosjekteier er selv ansvarlig for at støttenivå som omsøkes er riktig i henhold til regelverket, samt at maksimal tillatt offentlig støtte ikke overstiges – også ved medfinansiering fra andre offentlige virkemiddelaktører. En mer utførlig beskrivelse av regelverket finner du på informasjonssiden "Betingelser for tildeling av statsstøtte" på nettsidene til Forskningsrådet. Se under «Gruppeunntakets artikkel 25».  


Kostnader som gir grunnlag for støtte er personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante prosjektkostnader. MVA skal ikke føres i prosjektregnskapet til RFF. Se informasjonssidene hos Forskningsrådet "Dette skal budsjettet inneholde" for mer informasjon om hva som kan inngå i budsjettet og hvordan beregne timesatser i prosjektet. Timesatser knyttet til prosjektet skal oppgis i spesifikasjonsfeltet under feltet “Kostnadsplan” i eSøknaden. 


Vi kan ikke støtte følgende: 

 • Aktiviteter av driftsmessig karakter
 • Markedsundersøkelser og markedsføringsaktiviteter
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Patentering
 • Totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. Maksimalt 20 prosent av totalbudsjett kan brukes til utstyr. 
 • Ulønnet arbeidsinnsats, eller andre kostnader som ikke bokføres i regnskapene til prosjekteier og/eller samarbeidspartnere i prosjektet 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Regionens prioriterte innsatsområder er beskrevet i bestillingsbrevet til styret i RFF Nordland som er publisert på fondets nettsider. Følgende områder har prioritet innenfor bedriftsprosjekter;  

 • Sjømat og marine næringer 
 • Industri 
 • Opplevelsesbasert reiseliv 
 • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene  

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres. RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller intensjonen om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte.  

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal være innenfor søknadstypens og utlysningens formål.
 • Hovedprosjektet skal ha et tydelig forskningsinnhold, og kunne dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront.
 • Kun søknader sendt inn som eSøknad via våre nettsider vil bli vurdert. Søker må ha opprettet en bruker på “Mitt nettsted” og fylle inn et elektronisk søknadsskjema. Obligatoriske vedlegg skal lastes opp i dette systemet. 
 • Søker må redegjøre for hvordan prosjektet bidrar til å nå et eller flere av FNs bærekraftsmål, uten at det har negativ effekter på andre områder. Det kan være flere bærekraftsmål som kan være relevante å knytte et prosjekt opp til, men merk at dere ikke blir vurdert på antallet delmål som prosjektet bidrar til å nå, og en opplisting av bærekraftsmål uten redegjørelse av hvordan prosjektet faktisk bidrar til å nå målene anses som en mangel i søknaden. Se nærmere beskrivelse og eksempler ved å følge denne lenken til en veileder utarbeidet av Forskningsrådet. 
 • Minst ett godkjent FoU-miljø må være leverandør i prosjektet. Det oppfordres til prosjekter som involverer forskningsmiljø lokalisert i Nordland, og disse prosjektene kan bli prioritert blant ellers likeverdige prosjekter i forhold til øvrige vurderingskriterier i utlysningen.
 • Det anses som positivt dersom prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv, og gjensidig utnyttelse av resultatene.
 • Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitetene deres skal synliggjøres både i budsjettet og i arbeidspakkene i prosjektbeskrivelsen. 
 • Samarbeidende bedrifter må ha tilfredsstillende likviditet og ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter). RFF Nordland kan ikke kan tildele støtte til foretak som faller inn under statsstøtteregelverkets definisjon av "foretak i vanskeligheter" (se definisjon i regelverket på Forskningsrådets nettsider under "Betingelser for tildeling av statsstøtte". Se under overskriften "egenerklæring" på denne informasjonssiden).
 • Dersom søker har fått tildelt forprosjektmidler/kvalifiseringsstøtte knyttet til det omsøkte prosjektinitiativet, bør resultater og sammenheng mellom disse prosjektene beskrives kortfattet der dette er relevant. Bakgrunnen er at det ikke vil være samme vurderingspanel som vurderer søknader om kvalifiseringsstøtte og hovedprosjektsøknader.
 • Et prosjekt kan ikke starte før søker har fått beskjed om bevilgning. Øvrige vilkår ved eventuell innvilgelse av prosjektet vil fremgå ved kontraktsinngåelse. 

Obligatoriske vedlegg til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse skal fylles ut i henhold til egen mal for denne utlysningen. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 10 sider, inkludert referanser. Beskrivelsen skal fylles ut i henhold til en egen mal som du finner nederst på denne siden. Alle punkter i malen må besvares.
 • Prosjektsammendrag på norsk i et eget vedlegg dersom søknaden leveres på engelsk (ca. 1 side). 
 • Partneropplysninger fra prosjektansvarlig og aktører definert som samarbeidspartnere i prosjektet, med signatur.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks 4 sider per CV). Det kan sendes inn maksimalt 5 CV-er per søknad. 

Se maler som skal brukes nederst på siden. Merk at noen av malene er nye for 2022. For vedlegget «prosjektsammendrag på norsk» finnes det ikke en fastsatt mal. Vedlegget er likevel obligatorisk. 


Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Søknader som ikke oppfyller krav til utforming, øvrige føringer i utlysningen, og/eller inkluderer obligatoriske vedlegg risikerer å bli avvist i en administrativ forvurdering. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans og samfunnsnytte - IP Nordland

I hvilken grad vil prosjektet kunne bidra til forventede gevinster/besparelser for virksomheter i Nordland etter realisering av innovasjonen?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og i hvilken grad er kunnskap overførbar og nyttig for andre i Nordland?

I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Nordland, og bidra til bærekraftig regional verdiskaping?

I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet i RFF Nordland forvurderer søknadene ut fra formelle krav i utlysningen. Videre vurderes søknaden av et ekspertpanel i Forskningsrådet. RFF Nordland har ansvar for vurdering av søknadenes regionale relevans. Dersom fagpanelet i Forskningsrådet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "regional relevans og samfunnsnytte". 

 
Vedtak fattes av styret for RFF Nordland i etterkant av panelenes vurdering. Søker kan forvente tilbakemelding om styrets vedtak i juli 2022.  


Dersom kvaliteten på de innkommende søknadene viser seg å ikke kunne forsvare en tildeling av den totale rammen på utlysningen, vil fondets styre ta stilling til om midlene skal omdisponeres til andre utlysninger i fondet eller avsettes til senere utlysninger. 


Styret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor fondets prioriterte innsatsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger i fondet. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, på utlysningsteksten og på fylkeskommunens bestillingsbrev til styret i RFF Nordland. 


RFF Nordland forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen.  

SkatteFUNN 
Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN etter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF Nordland. Det forutsettes at den totale støttegraden ikke overstiger grensen som er oppgitt i regelverket for statsstøtte.   


For informasjon om muligheter gjennom Forskningsrådet, ta kontakt med Forskningsrådets regionansvarlige for Nordland. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.