Regionalt forskningsfond Nordland

Regionalt forskningsfond Nordland har overordnede målsetninger om å;

  • finansiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling i regionene i Nordland, både økonomisk, sosialt og miljømessig.
  • bidra til å utvikle og finansiere brukerstyrte prosjekter basert på forskningsbehov i næringsliv og offentlig sektor i regionene i Nordland.
  • utvikle forskningskapasiteten både i forskningsmiljøene og i næringsliv og offentlig sektor i Nordland.

RFF Nordland ønsker å prioritere prosjekter innenfor følgende 3 innsatsområder;

  • Forskning for næringsutvikling i Nordland: Prioriterte næringer vil være bedriftsprosjekter innen sjømat, industri og opplevelsebasert reiseliv, samt leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene. I tillegg prioriteres utvikling av ny næringsvirksomhet relatert til sjømat, industri og opplevelsesbasert reiseliv.
  • Forskning for samfunnsutvikling og fornyelse av offentlig sektor i Nordland: Offentlig sektor sysselsetter bredt, og er også en viktig bidragsyter og tilrettelegger for næringsutvikling i Nordland. Forskning vil være en viktig innsatsfaktor for fornyelse av offentlig sektor. Det henvises til Kunnskapsgrunnlag for forskning og innovasjon i og for offentlig sektor utarbeidet av Nordlandsforskning. Kunnskapsgrunnlaget beskriver status og utviklingstrekk, samt forutsetninger for forskning og innovasjon i offentlig sektor i Nordland.
  • Utvikling av økosystemet for forskning og innovasjon i Nordland: Oppbygging av forskningsmiljø på områder som etterspørres av næringsliv og offentlig sektor i regionen, og styrke samhandlingen mellom aktørene. Innsatsområdet kan også brukes til å finansiere kunnskapsoppbygging på andre viktige områder for regional utvikling i Nordland.

Videre vil prioriteringer gjøres basert på bestillingsbrevet til styret i RFF Nordland i perioden 2020-2023, samt fastsatte handlingsplaner i styret.

Temaene ovenfor er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. RFF Nordland har også et særskilt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.

Det er etablert et styre for Regionalt forskningsfond Nordland, som er sammensatt av representanter fra næringsliv, offentlig sektor, forskningsmiljø og Sametinget. Styret skal innenfor føringer fra Nordland fylkeskommune og Kunnskapsdepartementet prioritere og spisse utlysninger av midler fra fondet, og sørge for at RFF Nordland når de fastsatte formål med ordningen.

Regionens prioriterte satsingsområder er forankret i fylkeskommunens vedtatte planer og strategier, primært Fylkesplan for Nordland 2013-2025, FoU-strategi for Nordland 2013-2025 og Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2025, samt fylkestingssak 017/2020 vedr. opprettelsen av Regionalt forskningsfond Nordland.

Nasjonale føringer for regionale forskningsfond er fastsatt av Kunnskapsdepartmentet i Forskrift om de regionale forskningsfondene.

Prosjekter tildelt før 2020:

For henvendelser vedr. pågående prosjekter tildelt av RFF Nord-Norge, ta kontakt med sekretariatet i RFF Arktis. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 08.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.