Søk nå

FORREGION FINNMARK Forprosjekt - 2022

Bedrifter som vil søke om støtte til forprosjekt i FORREGION Arktis må først etablere kontakt med en av kompetansemeglerne for FORREGION Finnmark.

Utlysningen er gyldig så lenge det er tilgjengelige midler.

Formål

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre forskning.

Om utlysningen

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre forskning.


Om utlysningen


Prosjektideen må ha som mål å utvikle en innovasjon som kan bidra til digitalisering, bærekraftig verdiskapning, teknologi eller grønn omstilling i Troms og Finnmark. Bedriften må samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon.


Ramme for støtte


Bedrifter i Finnmark kan søke om støtte mellom kr. 100 000 og kr. 200 000 til et forprosjekt i FORREGION Arktis Troms og Finnmark. Det er krav til egeninnsats.

Hvem kan søke?

Bedrifter uten eller med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser, eller tjenester som kan bli styrket ved hjelp av forskning, kan søke om tilskuddsmidler. Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond (RFF) eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, blir regnet som erfarne i denne sammenheng, og kan ikke søke.


Bedrifter som søker må ha adresse eller vesentlig aktivitet i Finnmark.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig


Bedriften som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden ble sendt inn. Administrativt ansvarlig er den personen i bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen ovenfor Troms og Finnmark fylkeskommune. Dersom prosjektet er et samarbeid mellom flere bedrifter, skal prosjektansvarlig bedrift sende inn søknad på vegne av alle samarbeidspartnere.


Det oppmuntres til mangfold og god kjønnsbalanse i prosjektorganiseringen.

 

Krav til prosjektleder


Prosjektleder må ha faglig kompetanse på temaområdet i søknaden og/eller prosjektkompetanse.


Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig bedrift eller hos en av samarbeidspartnerne.


Krav til FoU-leverandør


Forskningsorganisasjonen som deltok i prosjektet, skal registreres som FoU-leverandør i søknadsskjemaet. Vi bruker forskningsrådet sin liste over godkjente forskningsorganisasjoner. Bare organisasjoner som står på denne listen, kan være norske FoU-leverandører.


Utenlandske offentlige universitet og institutt kan også være FoU-leverandør, men leverandøren sin faglige kompetanse på relevante fagområde i prosjektet må være godt dokumentert.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.


Prosjektet skal være innen kategoriene industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos virksomheten
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader


Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets sin nettside om hva budsjettet skal inneholde.

Beregning av støtte

Bedriften kan få dekket mellom kr. 100 000 og kr. 200 000 kroner og inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.


Minst 70 % av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU fra godkjent forskningsorganisasjon.


Graden av støtte til prosjektkostnader i bedriften avhenger av innhold og type FoU-aktivitet i prosjektet, slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder størrelse på bedriften, forskningsaktivitet, arbeidsgiveravgift og samarbeidskonstellasjoner i prosjektet.


Om prosjektet har samarbeidspartnere skal aktivitetene deres synliggjøres både i budsjettet og i arbeidspakkene i prosjektbeskrivelsen. Deltakerne i prosjektet kan ikke motta høyere støttegrad enn egenandelen de bidrar med i prosjektet. Dette betyr at om en bedrift bidrar med 10% egeninnsats kan bedriften ikke motta mer enn 10% i tilsagn.


For innvilgede søknader vil støtten bli fastsatt i tilsagnet.


Egenfinansiering

Bedriften må bidra med minimum 50% egenfinansiering av samlede kostnader i prosjektet. Egenfinansieringen kan være kontanter og/eller lønnsutbetalte timer hos ansatte i søkerbedriften eller samarbeidende bedrifter. Slike personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av reelle og regnskapsutførte utgifter. For å finne rett timesats må du bruke Forskningsrådets sin veiledning for utregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv, offentlig sektor og andre søkere.


Andre relevante driftskostnader kan også inngå som en del av egeninnsatsen. Innholdet i slike må komme tydelig frem i søknaden.


Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering.


Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier
 • kartlegging av forskningslitteratur


Rapportering og utbetaling

All rapportering og anmodning om utbetaling skal skje via www.regionalforvaltning.no.


Prosjektansvarlig bedrift må opprette en ny brukerkonto eller benytte eksiterende brukerkonto – se brukerstøtte for regionalforvaltning.no

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Søknaden retter seg inn mot ett eller flere av følgende tema:
A) Digitalisering
B) Grønn Omstilling
C) Bærekraft
D) Teknologi

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via elektronisk søknadsskjema på Forskningsrådets søkeportal, Mitt nettsted. Bruk knappen "Opprett søknad" for å opprette søknad.


Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres. Det er likevel mulig å opprette en ny søknad, f.eks som kopi av den du har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon.


Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk obligatorisk mal i utlysningen. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser som er skrevet i denne malen
 • CV for prosjektleder/forskningsansvarlig
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Skjema for partneropplysninger skal fylles ut av prosjektansvarlig og alle partnerne i prosjektet, bruk obligatorisk mal i utlysningen


Alle vedlegg skal være i PDF-format. Vær nøye med å laste opp riktig vedlegg, ettersom det ikke er lagt inn tekniske avgrensninger på hvilke typer dokument det er mulig å laste opp.


Søknader som ikke oppfyller kravene, kan bli avvist.

Valgfrie vedlegg


- CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere, bruk obligatorisk mal i utlysningen (maks 4 sider)


Andre vedlegg en de som er spesifisert ovenfor vil ikke bli vurdert.


Øvrige vilkår

 • Du må budsjettere alle prosjektkostnader etter Forskningsrådet sine retningslinjer for budsjettering
 • Vi tildeler midler etter gjeldende EØS-regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjektet. Kommunaldepartementet har meldt ordningen med forprosjekt til ESA under forskrift om unntak for notifikasjonsplikt for offentlig støtte §1, jf. EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • I søknadsskjemaet må du informere om det er søkt støtte til samme eller lignende prosjekt til andre offentlig statsstøtteordninger.
 • Krav til egeninnsats og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan bli utbetalt. Se avsnitt om egenfinansiering og obligatoriske vedlegg med egenerklæring for private bedrifter.
 • Dersom prosjekt som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller har mangler ved rapportering, kan Troms og Finnmark fylkeskommune kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | FORREGION

• I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?
• I hvor stor grad har prosjektet potensial for å bringe fram ny kunnskap.

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | FORREGION

• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | FORREGION

• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans - (FORREGION)

Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Utlysningen lukkes 10.12.2022.

Søknader som kommer inn etter fristen vil bli avvist og oppfordret til å søke på neste års ramme.


Forventet svar på søknaden


Vi har løpende mottak av søknader gjennom året. Svar på søknaden vil skje i løpet av 2-3 uker.


Prosjektstart og prosjektslutt


Et prosjekt kan ikke starte før søker har fått beskjed om bevilgning. Øvrige vilkår ved eventuell innvilgelse av prosjektet vil fremgå ved kontraktsinngåelse/tildeling.

Opprett søknad

Søknader til FORREGION FINNMARK Forprosjekt - 2022 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.