2020.05.19 Regionale forprosjekter

Søk nå
Opprett søknad

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter og offentlig sektor i Troms og Finnmark til forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.  

Viktige datoer

Minifrist

29 jun 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

Minifrist

Minifrist

Minifrist

Minifrist

Minifrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med regionale forprosjekter (kvalifiseringsstøtte) er å utvikle prosjekter/forskningsdrevet innovasjon som kan bidra til å utvikle større forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) med potensial for å bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning i næringsliv og regional offentlig forvaltning i Troms og Finnmark.

Et forprosjekt skal:

 • Kunne lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • Alternativt, løse forskningsutfordringer som kan legge til rette for bruk av mer forskning i virksomheten
 •  Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront
 • Ha en tidsavgrensning på 3-12 måneder

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Workshopper, og innkjøp av store andeler utstyr vil ikke godkjennes som hovedaktiviteter i prosjektene.

Tilgjengelige verktøy

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådets og/eller KS for i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter* /sammenslutninger av disse med registrert forretningsadresse i Troms og Finnmark
 • Kommuner/sammenslutninger av disse i Troms og Finnmark
 • Kommunale og interkommunale fagetater/ -selskaper i Troms og Finnmark
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Sametinget
 • FEFO

Søker må dokumentere forskningskompetanse i prosjektet, i egen virksomhet og/eller samarbeidende virksomhet, eller innkjøp fra godkjent forskningsinstitusjon.

Definisjon av bedrift og størrelse følger EUs regelverk, se forklaring på sidene til Skattefunn.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:
• Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
• Offentlige aktører i Norge, i og utenfor Troms og Finnmark fylke
• Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet


Dersom forskningsorganisasjonen er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidpunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre, kommersielle, samarbeidende bedrifter.

Ved behov kan du kontakte en av kompetansemeglerne i Troms og Finnmark. Kompetansemeglere yter gratis bistand blant annet til å identifisere relevante forskningsmiljøer nettopp for ditt prosjekt.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om inntil NOK 500.000,- i støtte per prosjekt

For bedrifter: Inntil 70% støtte av de totale prosjektkostnadene til aktiviteter definert som "industriell forskning" og/eller "eksperimentell utvikling" innenfor rammene til statstøtteregelverket.

For offentlige virksomheter kan det gis inntil 75% støtte, virksomheten må stille med minst 25% egenandel.

Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er personalkostnader, og indirekte kostnader, kjøp av FoU-tjenester, reiseutgifter og andre relevante driftskostnader. Merk at bare regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn, blir lagt til grunn for godkjenning av prosjektkostnader (og kun fra dato for vedtak om støtte). Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Støtten skal ikke overlappe med andre regionale og nasjonale virkemiddelordninger. For prosjekter som har til mål å etablere nye bedritftsnettverk og klynger henvises det til Innovasjon Norges virkemiddelordninger.

Innovasjonsprosjekter som i hovedsak inneholder utviklingselementer, kan egne seg for finansiering gjennom Innovasjon Norge sine støtteordninger.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Øvrig informasjon

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har satt av 8.000.000,- til denne utlysningen av regionale forprosjekter. Når midlene er fordelt, vil ikke flere søknader behandles, inntil ny finansiering foreligger.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker å bruke RFF Arktis som et av flere virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål og støtte den delen av næringslivet som retter seg mot EUs “Green Deal”. Derfor ønsker fylkesrådet, i ellers like prosjekter, at søknader som møter/ er rettet inn mot bærekraftige/sirkulærøkonomiske løsningsforslag prioriteres. Det vil derfor telle positivt om søknaden/prosjektet kan vise til en slik kobling som del av løsningsforslaget.

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen «Hvordan søke»

RFFARKTIS forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, behandles alle søknader etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Utlysningen kan, av praktiske hensyn, endres underveis. Dette vil eventuelt varsles.  

Opprett søknad

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Demokrati, styring og fornyelse

Krav til utforming

Fullstendig utfylt søknad og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad gjennom «Mitt nettsted»

Tips til hva du bør huske på ved utarbeidelse av søknaden og prosjektbeskrivelsen finnes under «hvordan søke»

Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon

Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen og på maks 5 sider
 • Partneropplysningsskjema
 • Egenerklæringsskjema for private bedrifter
 • Søknader skal vedlegges CV fra prosjektleder, FoU-aktører og andre sentrale deltakere i prosjektet på maksimalt 4 sider per person.
 • For hver av samarbeidspartnere SKAL det vedlegges skriftlig kommunikasjon om at de ønsker å delta i prosjektet. (Se også samarbeidsavtaler)

Ved eventuell innvilgelse av søknaden skal samarbeidsavtaler foreligge kontrakten med Regionale forskningsfond Arktis. Her er det ikke en fast mal, men eksempler kan finnes på Forskningsrådets side for samarbeidsavtaler.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist i en administrativ forvurdering.


Øvrige vilkår:
• Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
• Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
• Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
• 75 % av tilskuddet kan utbetales ved signert tilsagnsbrev og godkjenning av alle vedlegg - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
• Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
• Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
• Det stilles krav til regnskap og rapportering
• Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Arktis kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Vurderingskriterier

Innkomne søknader vil bli vurdert etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles i minifrister ("cut-offs"). Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Deretter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Endelig vedtak foretas administrativt.

 

Forventet behandlingstid er på 3 uker etter minifrist.

 

Søknader til minifrist 20.12.20 må regne med saksbehandling først i januar.