Formål

NB! DENNE UTLYSNINGEN HAR ENDELIG FRIST 1. MARS 2021. INTERESSERTE VIDERE BES SE PÅ UTLYSNINGEN AV REGIONALE FORPROSJEKTER.

 

Som følge av Covid-19 krisen vil fylkesrådet i Troms og Finnmark bruke RFF Arktis til å få opp, og holde ved like fokus på forskning i og for bedrifter i regionen. Det lyses derfor ut regionale avklaringsmidler i form av kvalifiseringsstøtte hvor målgruppene kan søke om forprosjektmidler for å forberede forskningsprosjekter i egen bedrift/virksomhet. På den måten kan fylkesrådet bidra til å:


• Motvirke at ansatte i bedrifter med høy kompetanse permitteres som følge av Covid-19 krisen,
• Stimulere til at næringslivet i regionen holder «momentet» i gang, når det gjelder forskning, innovasjon og utvikling.

Viktige datoer

22. jun 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

15. jan 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Utlysningfrist

Sluttstilling - utlysning

Denne utlysningen tas ned 1. mars 2021. Eventuelle søkere bes se på utlysningen av regionale forprosjekter

Viktige datoer

Om utlysningen

Denne utlysningen av avklaringsmidler i form av kvalifiseringsstøtte er lagt ut som en del av en tiltakspakke fra fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune for å møte utfordringer for næringsliv i regionen som oppstår som følge av Covid-19 krisen.

Målgruppen for utlysningen er små og mellomstore bedrifter i regionen.
Prosjektene som skal svare på denne utlysning skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse noen av regionale samfunnsutfordringer, og gjennom det bidra til verdiskaping i næringslivet.


Kvalifiseringsprosjektene skal avklare om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:

1. som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler

2. som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer

 

Hensikten er å avklare viktige spørsmål som kan være avgjørende for videre veivalg. Resultatene fra et fullført kvalifiseringsstøtteprosjekt vil kunne danne grunnlaget for en påfølgende søknad om ordinære prosjektmidler.


Vi tar i mot søknader innenfor en stor bredde tematiske områder, og det vil være opp til bedriftene selv å velge problematikk og satsingsområde, med følgende spesifisering: 

  
Fylkesrådet ønsker å bruke RFF Arktis som et virkemiddel for å nå FNs bærekraftsmål og støtte den delen av næringslivet som retter seg mot EUs “Green Deal”. Derfor vil fylkesrådet, i ellers like prosjekter, prioritere søknader som møter/ er rettet inn mot bærekraftige/sirkulærøkonomiske løsningsforslag. Det vil derfor telle positivt om søknaden/prosjektet kan vise til en slik kobling som del av løsningsforslaget.

 

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen «Hvordan søke»

Hvem kan søke?

• Små og mellomstore bedrifter* /sammenslutninger av disse med registrert forretningsadresse i Troms og Finnmark


*Små bedrifter
Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro.


Mellomstore bedrifter
Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter. En bedrift vil sees på som en stor bedrift om den sammen med eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetning til bedriftene totalt overstiger 50 millioner euro.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektet må ha tilgang til den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene på en kvalifisert måte. Prosjektansvarlig bedrift eller samarbeidende bedriftspartnere i prosjektet kan engasjere forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester til å utføre FoU-oppdrag og bistå med kvalitetssikring. Prosjektet kan benytte organisasjoner utenfor Norge som FoU-leverandører når dette anses nødvendig og effektivt. Ph.d.-kandidater kan knyttes til prosjektet gjennom særskilt avtale med gradsgivende institusjon.


Søker må dokumentere at de har knyttet til seg personer med forskningskompetanse og erfaring med forskningsarbeid og/eller at de samarbeider med forskningsinstitusjon/er i eller utenfor regionen. Det anbefales at søker etablerer kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer allerede i søknadsfasen for å trekke på relevant kompetanse.


Ved behov kan du kontakte en av kompetansemeglerne i Troms og Finnmark. Kompetansemeglere yter gratis bistand blant annet til å identifisere relevante forskningsmiljøer nettopp for ditt prosjekt.


Prosjekteier (søker), kan samarbeide med andre partnere:

• Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
• Offentlige aktører i Norge, i og utenfor Troms og Finnmark fylke
• Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet


Dersom forskningsorganisasjonen er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidspunktet vil samme krav gjelde for denne som for andre, kommersielle, samarbeidende bedrifter

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Arktis gir inntil 70 % støtte til prosjektene. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket.

imageuslvp.png

Kvalifiseringsprosjektene skal være avklaringsprosjekter som skal kunne videreføres i et hovedprosjekt.

Det kan søkes om støtte til å:

 • avklare om innovasjonsprosjektet i hovedprosjektfasen inneholder forskningsutfordringer eller om det er hovedvekt på utviklingsarbeid
 • definere forskningsutfordringer videre i et hovedprosjekt
 • definere utviklingsbehovene videre i et hovedprosjekt
 • etablere samarbeid med relevante kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet
 • avklare, og utvikle anvendelsesmuligheter og validere/bekrefte resultater


Prosjekter med forskningsutfordringer kan egne seg for videreføring med finansiering fra RFF eller Forskningsrådets programmer. Innovasjonsprosjekter som i hovedsak inneholder utviklingselementer, kan egne seg for finansiering gjennom Innovasjon Norge sine støtteordninger.


Et utmerket verktøy til å analysere behov, nytteverdi og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for er Forskningsrådets canvas. I feltene som beskriver "behov for forskning" henholdvis "forskningsaktiviteter", så kan man inkludere utviklingsbehov og aktiviteter i stedet eller i kombinasjon med forskning.


Tilskudd fra RFF Arktis kan ikke benyttes til:

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter
 • Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt

 

Kartlegging av litteratur og forskningsfront, workshopper, og innkjøp av store andeler utstyr godkjennes heller  ikke som hovedaktiviteter i prosjektene.


Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig avgjør hvilke arkivløsninger som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Kun søknader sendt inn via våre nettsider vil bli vurdert
 • Tips til hva du bør huske på ved utarbeidelse av søknaden og prosjektbeskrivelsen finnes under «hvordan søke»
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon


Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen
 • Partneropplysningsskjema
 • Egenerklæringsskjema for private bedrifter
 • Søknader skal vedlegges CV fra prosjektleder, FoU-aktører og andre sentrale deltakere i prosjektet på maksimalt 4 sider per person.
 • For hver av samarbeidspartnere SKAL det vedlegges skriftlig kommunikasjon om at de ønsker å delta i prosjektet. (Se også samarbeidsavtaler)

 

Ved eventuell innvilgelse av søknaden skal samarbeidsavtaler foreligge kontrakten med Regionale forskningsfond Arktis. Her er det ikke en fast mal, men eksempler kan finnes på Forskningsrådets side for samarbeidsavtaler.

 

Øvrige vilkår:
• Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
• Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
• Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
• 50 % av tilskuddet utbetales ved signert tilsagnsbrev - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
• Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
• Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
• Det stilles krav til regnskap og rapportering
• Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Arktis kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt.

 

RFFARKTIS forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører (som Innovasjon Norge og Forskningsrådet) der dette er relevant for søknadsbehandlingen. Utover dette, behandles alle søknader etter Lov om offentlighet § 26, fjerde avsnitt.

Vurderingskriterier

Utlysningen er en åpen konkurransearena og søknadene rangeres etter samlet karakter fra alle vurderingskriteriene som er angitt. Søknadene vurderes i en karakterskala fra 1-7 og en søknad bør ligge på minimum 5 i snitt for å være kvalifisert til støtte.

Forskning og innovasjon | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på hvorvidt prosjektet er basert på lovende FoU-resultater som er modne nok til å kunne bidra til betydelige forbedringer av "state-of-the-art".

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Forskningsresultater:
• I hvilken grad er forskningsgrunnlaget til prosjektet godt nok beskrevet?

ii. Innovasjonsgrad:
• I hvilken grad vil produktet/prosessen/tjenesten bidra til betydelige forbedringer av eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

Gjennomføring | Kommersialisering

Kriteriet gir en vurdering av konkrete resultater og risikoreduksjoner som prosjektet vil oppnå – og som med stor sannsynlighet vil gi grunnlag for neste fase i kommersialiseringsprosessen.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Prosjektplan:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk gjennomføringsplan, inkludert milepæler, leveranser og metoder? I hvilken grad beskriver søknaden på en tilstrekkelig og overbevisende måte hva som vil være resultater av prosjektet når det er gjennomført?

ii. Ledelse, gruppe og ekspertise:
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise, og i hvilken grad finnes det en plan for å involvere eksterne aktører (mentorer, kunder, partnere, investorer, interessenter, relevante samfunnsaktører, osv.)?

iii. Budsjett:
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Virkninger og effekter | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på om prosjektets langsiktige potensiale vil kunne gi verdiskaping. Det gir også en indikasjon på hvor sannsynlig det er at prosjektet vil kunne gjennomføres.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Markedsinnsikt og bruksområder:
• I hvilken grad identifiseres og beskrives potensielle bransjer/næringsområder og markeder som prosjektet retter seg mot?

ii. Gjennomføringsstrategi:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk langsiktig strategi for gjennomføring av innovasjonen, inkludert tallfesting av forventede inntekter, investeringsbehov, bemanningsbehov, logistikkdistribusjon, osv.?

iii. Betingelser og rettigheter:
• I hvilken grad redegjør søknaden for de betingelser som må være til stede for at kommersialiseringen vil kunne lykkes?

iv. Samfunnsnytte og bærekraft:
• I hvilken grad beskrives samfunnsutfordringer og potensielle virkninger og effekter som er relevante for prosjektet?

Behandlingsprosedyre

Søknadene går igjennom en administrativ forvurdering, der søknader som ikke oppfyller formelle krav avvises.

Søknadene som går videre, behandles i regional paneler og vedtas administrativt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 10.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.