Forvaltning RFF ARKTIS

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Fylkesrådet er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av deltakerfylkeskommunene. Fylkesrådet skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale.