Formål

Formålet med KSP-hovedprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å møte viktige utfordringer.

Om utlysningen

Et forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP-forprosjekt), skal brukes til å legge grunnlag for hovedprosjekt i ordningen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) med støtte fra Forskningsrådet. Formålet med KSP-hovedprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å møte viktige utfordringer.

Søknadene til RFF skal vise hvorfor det er behov for å utvikle ny forskningskompetanse på et spesifikt område og hvordan det kan møte sentrale samfunnsutfordringer i Møre og Romsdal og andre steder. Forprosjektet skal gjennomføre forberedende arbeid og aktiviteter som er nødvendig for å utvikle og avklare prosjektideen ytterligere for at den skal kunne realiseres som en søknad til Forskningsrådet, for eksempel:

 • Etablere samarbeidskonstellasjoner
 • Gjennomføre forberedende utredninger
 • Dokumentere kunnskaps- og forskingsfronten på området
 • Avgrense og definere forskningsutfordringer i form av problemstillinger som vil være sentrale i et KSP-hovedprosjekt

Støtten kan ikke brukes til å utforme/skrive selve hovedprosjektsøknaden

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner lokalisert Møre og Romsdal i samarbeid med minst to relevante aktører fra kommunal sektor og/eller næringslivet, og som sammen definerer innholdet, styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektansvarlig (søker) er en forskningsinstitusjon. Også prosjektleder er en forskningsinstitusjon.

Hvem kan delta i prosjektet?

Aktører fra kommunal sektor og/eller næringslivet

Hva kan du søke om støtte til?

Utlysningen skal bidra til å dekke kostnader som er nødvendige for gjennomføringen av forprosjektet. Støtte fra RFF skal gå til forskningsorganisasjonen(e)s ikke-økonomiske aktivitet.

RFF kan gi inntil 250 000 kroner i støttebeløp per prosjekt. RFF stiller krav til minimum 20 % egeninnsats i prosjektet.

Søknaden skal inneholde et prosjektbudsjett basert på følgende støtteberettigede prosjektkostnader:

 • personal- og indirekte kostnader.
 • kostnader knyttet til innkjøp og bruk av vitenskapelig utstyr. Se Forskningsrådet retningslinjer for beregning av kostnader til utstyr.
 • andre driftskostnader, inkludert støtte til reisekostnader, og andre prosjektrelaterte kostnader til seminarer/workshops og andre tiltak for å bygge nettverk og etablere samarbeidsrelasjoner.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

KSP forprosjekt i RFF Møre og Romsdal skal bidra til å bygge kapasitet og kunnskap i de regionale FoU-miljøene. Tilstrekkelig forskningskapasitet og –infrastruktur tilknyttet regionens stadig mer kunnskapsbaserte nærings- og arbeidsliv, er nødvendig. RFF skal stimulere til at de regionale FoU-miljøene utvikler relevant og praksisnær kunnskap i forskning og utdanning, men også mer grunnleggende kunnskap som posisjonerer fagmiljøene og regionen. RFF ønsker i tillegg å stimulerer til at FoU-miljøene bidrar med kunnskapsutvikling som gir bærekraftige og grønne løsninger, smarte teknologier og samfunn, og nyttige offentlig-privat samarbeid.

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMarinMaritimHavteknologiHavteknologi på tversMarine økosystemer og effekter av menneskelig påvirkningSjømatmarked

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitetLavutslippSamfunnsvitenskapelig forskning på CO2-håndteringEnergipolitikk, økonomi og bærekraftHydrogenteknologi

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeDigital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi, avanserte materialer, synkrotron og nøytronforskningTeknologikonvergens

Landbasert mat, miljø og bioressurser

MatMat - Blå sektorMat - Grønn sektorMat - BlågrønnTrygg verdikjedeMat, helse og velværeNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetBioøkonomiNye produkterTjenesterNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukSkogSkog og trebrukKulturminner og kulturmiljøerPolarSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø - NæringsområdeBioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLavutslippPlante- og jordhelse, dyrehelse og -velferdJordbruk og matindustri (FFL/JA)

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedKjønnsperspektiver i forskningHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterVelferd, arbeidsliv og migrasjonSamfunnsutviklingens kulturelle forutsetningerMedia og kulturMål 5 Likestilling mellom kjønneneArbeids- og velferdsforskningArbeids- og velferdstjenestene, barne- og familieverntjenestene

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert etter i hvilken grad den svarer på utlysningens formål og føringer, herunder:

 • I hvilken grad tar prosjektet fatt i sentrale samfunnsutfordringer i Møre og Romsdal
 • I hvilken grad det er redegjort for behovet for ny kunnskap og hvordan det kan møte sentrale samfunnsutfordringer.
 • I hvilken grad søknaden har en tydelig prosjektidè og begrunnelse.
 • I hvilken grad prosjektets aktiviteter er relevante i forhold til problemstillingen.
 • Hva som gjør forskningsmiljøet/søker egnet til å lede prosjektet
 • Sannsynligheten for at kunnskapen som skal utvikles vil bidra til bærekraftig utvikling, ref. FNs bærekraftsmål
 • Sannsynligheten for at prosjektet videreføres som et hovedprosjekt som frembringer ny kunnskap og flytter forskningsfronten

Hovedkarakter | FP

Hovedkarakter er et uttrykk for hvor godt prosjektet oppfyller intensjoner og formål for søknadstypen.

Gjennom “Samlet vurdering fra fagekspert/panel” skal ekspertene gi en vurdering av søknadens vitenskapelige kvalitet basert på de hovedkriteriene som er bedømt av ekspertene.

Hovedkarakteren settes på grunnlag av “Samlet vurdering fra fagekspert/panel” og de hovedkriteriene som er vurdert av administrasjonen/bevilgende organ.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vurderes av sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Møre og Romsdal

Opprett søknad

Søknader til Regionalt KSP-forprosjekt 2022 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.