Om RFF Møre og Romsdal

RFF Møre og Romsdal er eit ordning for å styrke forskingsevna i Møre og Romsdal gjennom tilskot til forskingsprosjekt og mobilisering til auka FOU-innsats. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som forvaltar ordninga.

Satsingsområde for RFF Møre og Romsdal i perioden 2020 - 2023: 

 • Berekraft og det grøne skiftet – prosjekt retta mot berekraftig
  ressursutnytting, nye produkt og prosessar som minimerer klimaavtrykket
  samtidig som det skaper nye forretningsmoglegheiter. 
 • Mogleggjerande teknologiar – prosjekt der utvikling og bruk av digitalisering
  og nye teknologiar kjem til praktisk og kommersiell nytte i arbeids- og
  næringslivet.
 • Havrommet – prosjekt som bidrar til innovasjon, kunnskapsutvikling og
  styrka konkurransekraft i maritime og marine næringar.
 • Innovasjon i offentleg sektor – prosjekt som bidrar til innovasjon,
  kunnskapsutvikling og betre tenesteyting i kommunal sektor gjennom
  samarbeid med FoU-miljø, næringsliv og andre offentlege aktørar.
 • Samspel over bransje- og sektorgrenser – prosjekt som stimulerer til
  kunnskapsdeling og innovasjon på tvers av bransjar og mellom offentleg og
  privat sektor
 • Styrke forskingsmiljøa – prosjekt som bidrar til auka kunnskapsutvikling,
  forskingskapasitet og –infrastruktur på dei områda som arbeids- og
  næringslivet etterspør.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.