Kvalifiseringsstøtte Høst 2019

Søk nå
Opprett søknad

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalfisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. 

Støtten fra RFFMIDT skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter og kommunale virksomheter i regionen. 

 

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

01 des 2019

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

01 jun 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. Prosjektet skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Kvalifiseringsprosjekter skal ha et tydelig definert forskningsinnhold. Støtte kan ikke benyttes til følgende:

 • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
 • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Å utforme en hovedprosjektsøknad

Styret vurderer om virksomheten som søker allerede er kvalifisert til forskning innenfor det tema de beskriver og om kvalifiseringsstøtte er riktig virkemiddel. Virksomheter som anses for å allerede være kvalifisert gjennom flere kvalifiseringsprosjekter i RFF MIDT er ikke innenfor målgruppa for denne utlysningen.

Hvem kan søke?

Målgruppene for kvalifiseringsstøtte er små- og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte), samt aktører innen kommunal sektor. Næringsklynger og næringsnettverk kan søke når en eller flere bedrifter i SMB-segmentet deltar aktivt i prosjektet.

Bedriftene og kommunene må være geografisk lokalisert i regionen og må samarbeide med minst et godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø). FoU-partner(e) kan være lokalisert utenfor fondsregionen.

Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner i regionen kan søke når de har regionalt samarbeid med en eller flere bedrifter i SMB-segmentet (større bedrifter kan inngå i konsortiet), og/eller aktører innen kommunal sektor.

Kriteriene for å bli regnet som SMB er som følger:

 • Maksimalt 250 årsverk
 • Maksimalt 50 millioner euro i årsomsetning eller 43 millioner euro i balanse
 • Maksimalt 25% av aksjekapitalen eller stemmerettighetene kan være eid av en stor bedrift

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedrifter i SMB-segmentet (større bedrifter kan inngå i konsortiet), og/eller aktører innen kommunal sektor. Bedriftene og kommunene må være geografisk lokalisert i regionen. Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner i eller utenfor regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Fondet kan gi inntil 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.
 • Støtte gjelder for en periode på inntil 12 måneder.
 • Kostnader som gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og andre relevante kostnader. Det er ikke anledning til å føre opp totalkostnader ved kjøp av utstyr. Fondet dekker kun avskrivingskostnader for nødvendig forskningsutstyr i prosjektperioden. For nærmere detaljer om dette, se her.
 • Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.

Særskilt for kommuner

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta for å løse kommunene sine utfordringer. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse.

Samisk

RFF MIDT har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke kvalifiseringsstøtte.

SkatteFUNN

Støttegraden til bedrifter kan i henhold til regelverket om statsstøtte, toppes med midler fra andre offentlige virkemidler (f.eks. SkatteFUNN). Bedriftene oppfordres til å søke tilleggsfinansiering fra SkatteFUNN, etter at søknaden er ferdigbehandlet av RFF MIDT.

Statsstøtteregelverket

Vi følger regelverket for statsstøtte til bedrifter i henhold til gjeldende EØS-direktiver. Støtteandelen vil være avhengig av bedriftens størrelse og om aktivitetene skal klassifiseres og fordeles på industriell forsking eller eksperimentell utvikling. Støtteandeler i henhold til EØS-regelverket er beskrevet bl.a. på SkatteFUNN-ordningens hjemmesider.

RFF MIDT stiller krav til minimum 50 % egeninnsats i prosjektet som helhet.

Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i prosjektene som får innvilget støtte. Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn (dvs. lønnslipp foreligger og innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader i alle tilsagn som gis etter 1. januar 2017.

 

 

Opprett søknad

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Krav til utforming

Krav til søknaden

Søknader som ikke oppfyller følgende formelle krav vil bli avvist:

 • Kvalifiseringsprosjekter skal ha et forskningsinnhold.
 • Ansvarlig søker må være lokalisert innen fondets geografiske område.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere finansierer minst 50 % av prosjektkostnadene. Dette kan være egeninnsats og/eller kontanter.
 • Prosjektet må være organisert som et samarbeid mellom minst et godkjent FoU-miljø (se Forskningsrådets liste over godkjente FoU-miljø) og minst en SMB-bedrift og/eller aktører innen kommunal sektor. Samarbeidspartene skal være aktivt involvert i prosjektet, og aktivitet hos disse skal synliggjøres i budsjettet.
 • Prosjektansvarlig (søker) skal ha eget organisasjonsnummer.
 • Ubetalt egeninnsats vil ikke godkjennes som prosjektkostnader.

Obligatoriske vedlegg:

 1. Prosjektbeskrivelse
 2. Partneropplysninger
 3. CV for prosjektleder

Andre vedlegg vil ikke bli vurdert.

Prosjektbeskrivelse

 • Må følge malen og samtlige punkter må besvares. 
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 5 sider.
 • Kan leveres på norsk eller engelsk.
 • Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 12 pkt. skrift og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Søknaden blir vurdert i henhold til vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen og de krav og føringer som er gitt i utlysningen.
 • Ufullstendige prosjektbeskrivelser og søknader med manglende obligatoriske vedlegg blir avvist.

Partneropplysninger

 • Gjelder søker og alle bedriftspartnere. Opplysninger om partnere gis ved å bruke "Mal partneropplysninger RFF-søknader"

CV

 • CV for prosjektleder må følge søknaden og være på maks 4 sider.

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes ut fra følgende kriterier:

Ved vurdering av søknader til kvalifiseringsstøtte vil følgende kriterier bli lagt til grunn:

 • Generell prosjektkvalitet
 • Innovasjonsgrad/ innovasjonspotensial
 • Forskningsinnhold - potensial for å frambringe ny kunnskap
 • Potensial for videreføring som forskningsprosjekt
 • Forankring av brukerperspektivet i prosjektet (gjelder for offentlig sektor).
 • Samlet vurdering fra fagpanel
 • Regional relevans, herunder regional kunnskapsoppbygging, regional verdiskaping og regional samfunnsmessig betydning

Generell prosjektkvalitet

Generell prosjektkvalitet er et utrykk for hvor godt prosjektet tilfredstiller krav som bør stilles til ethvert prosjekt uansett prosjektinnhold og -type. Både prosjektinnhold og involverte aktører omfattes.Følgende vurderes: klart formulert idé og målsetting,overordnet prosjektidé, prosjektmålenes etterprøvbarhet, prosjektplan (med milepæler/resultatbeskrivelse), strategisk forankring, aktørenes gjennomføringsevne og evne til å utnytte resultatene videre.

Innovasjonsgrad/innovasjonspotensial

- Nye eller forbedrede produkter (varer/tjenester).
- Nye eller forbedrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon.
- Nye eller forbedrede former for organisering/arbeidsforhold.
- Nye eller forbedrede forvaltnings-/ forretningsmodeller.

Forskningsinnhold – potensial for å frambringe ny kunnskap

Kvalifiseringsprosjektet skal ha et forskningsinnhold. Forskningen skal utgjøre hoveddelen av prosjektet (kravet til forskningsinnhold øker med prosjektets størrelse).

Potensial for videreføring som forskningsprosjekt

Kvalifiseringsprosjektet skal sannsynliggjøre potensialet for videreføring som hovedprosjekt.

Forankring av brukerperspektivet i prosjektet (bare offentlig sektor)

Brukerne kan i denne sammenheng være: den offentlige tjenesteutøveren, medarbeidere, pasienter, pårørende, foreldre, arbeidssøkere, funksjonshemmede, innvandrere osv.

Samlet vurdering fra fagpanel

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de (foregående) kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans - Verdiskaping

Regional verdiskaping forstås som det samfunnsøkonomiske verdiskapingspotensialet i regionen. Det samfunnsøkonomiske verdiskapingspotensialet er et uttrykk for de forventede gevinster/besparelser etter realisering/kommersialisering i regionen.

Samfunnsøkonomisk verdiskaping for bedriftsprosjekt:
- Økt fortjeneste (inntekter/kostnader)
- Opprettholdelse/styrking av konkurranseevne
- Etablering/sikring av arbeidsplasser.

Samfunnsøkonomisk verdiskaping for prosjekt i offentlig sektor:
- Reduserte kostnader
- Økt kapasitet
- Bedre kvalitet

Regional relevans - Samfunnsmessig betydning

Regional samfunnsmessig betydning forstås som sosial og miljømessig verdiskaping utover det økonomiske. Eksempler kan være bedre livskvalitet for mennesker, økt tilfredshet hos ansatte/ brukere, bedre helse/sikkerhet/arbeidsmiljø, bedre dyrevelferd, bedre bruk/utnyttelse av naturressurser, mindre forurensing i regionen.

Regional relevans - Kunnskapsoppbygging

Regional kunnskapsoppbygging forstås som utvikling av ny kunnskap hos prosjektpartnerne og andre regionale aktører samt i hvilken grad kunnskapen er overførbar og nyttig for andre i regionen.

Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes av regionale fagpaneler og sekretariatet. Vedtak fattes av styret for RFF Midt-Norge.