Om RFF Midt-Norge

Ordningen med regionale Forskningsfond har eksistert siden 2010 og har som formål å styrke FoU-innsatsen i bedrifter, kommuner og FoU-miljøene i regionen

RFF Midt-Norge dekker Trøndelag og Møre og Romsdal. Bestillingsbrevet fra fylkene peker på tre overordna perspektiver:

  • Bærekraft
  • Mobilisering i hele regionen
  • Samiske interesser

Fondet vil i perioden 2016 – 2019 lyse ut midler rettet seg mot mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor, og som kan bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskningsmiljøene.

Når det gjelder offentlig sektor retter fondet seg spesielt mot kommunenes utfordringer.

Når det gjelder utfordringene i næringslivet peker bestillingsbrevet på tre tema: 1. Muliggjørende teknologier, 2. Havrommet, og 3. Det grønne skiftet og bioøkonomi.

Fondet skal stimulere til samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer. Prosjekter der næringsliv, offentlig sektor og FoU-miljø samarbeider og lærer av hverandre, er også ønskelig (trippel helix-modellen). I fondets utlysninger vil små- og mellomstore bedrifter prioriteres.

Med utgangspunkt i fylkeskommunenes bestilling bestemmer fondsstyret hvilke tema og prosjekttyper som skal fokuseres i de enkelte utlysningene.