Gjennomført

Regionale samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv gjennom en «Èn-helse"-tilnærming»

Viktige datoer

08. sep 2021

Åpen for søknad

20. okt 2021

Søknadsfrist

01. mar 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. sep 2022

Seneste tillatte prosjektstart

01. sep 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

RFF Innlandet lyser ut 9 inntil millioner kroner til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Utlysningen er rettet mot alle aspekter knyttet til tematikken rundt «Èn-helse» ("One Health"), og vi tar imot søknader til både grunnleggende og anvendt forskning. I søknadsskjemaet krysser du av for det temaet du retter søknaden din mot.

Før du søker, må du gjøre deg kjent med Forskningsrådes veiledning for søkere av KSP her som gir svar på sentrale spørsmål relatert til søknadstypen. Legg spesielt merke til beskrivelsen av hva en samarbeidspartner er og hvilke roller vi operer med i søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Vi presiserer at det ikke er mulig å være prosjektleder på mer enn én søknad som sendes inn til denne utlysningen.

Utlysningsteksten finnes bare på norsk, men kan leveres søknader på norsk eller engelsk.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner. Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Innlandet.

 

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Innlandet. Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig. 

Krav til prosjektleder
Du må ha doktorgrad eller tilsvarende som er godkjent før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker, kan du også søke. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til denne utlysningen.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Det stilles krav til tverrsektorielt samarbeid.
 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
 • Søknaden skal beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet, kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltbedrifter.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Samarbeidspartneres andel av prosjektets kostnader må være basert på samarbeidspartnernes reelle kostnader i prosjektet (timer og andre kostnader – se utregning av timepris her). Kontantbidrag er ikke forventet, og et eventuelt kontantbidrag kan ikke erstatte de kostnadene samarbeidspartnerne er pålagt å ha i prosjektet. Det er kun ikke-forskningsorganisasjoner som teller med i dette kravet til medvirkning.
 • Utenlandske aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet. Kostnadene til utenlandske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal ikke føres inn i budsjettabellene og teller ikke inn i minimumskravet til samarbeidspartnernes medvirkning. Se Forskningsrådets veiledning for søkere av KSP for mer informasjon om utenlandske samarbeidspartnere.
 • I veiledningen spesifiseres det hvorvidt de norske samarbeidspartnerne som ikke er godkjente forskningsorganisasjoner, kan få dekket sine kostnader i prosjektet gjennom Forskningsrådets bevilgning, eller om de må finansiere egne kostnader. Godkjente forskningsorganisasjoner som samarbeider i prosjektet kan få dekket kostnader i prosjektet gjennom Forskningsrådets bevilgning. 

Én og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør til prosjektet ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Hva kan du søke om støtte til?

Minstebeløpet fra RFF Innlandet til et prosjekt er 1 mill. kroner.

RFF Innlandet kan dekke inntil 50% av godkjente kostnader i prosjektet.

 

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Kostnader hos samarbeidspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig. Der RFF Innlandets midler benyttes til å finansiere samarbeidspartnernes kostnader, vil statsstøtteregelverket sette begrensninger for involverte foretak.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner skal føres i budsjettet og kan dekkes av bevilgningen. Kostnader hos andre utenlandske aktører skal ikke tas med i budsjettabellene. Du får ikke støtte til å dekke kostnadene hos disse. Utenlandske aktørers kostnader og rolle i prosjektet må imidlertid beskrives godt i prosjektbeskrivelsen (avsnitt 3.2). Se for øvrig veiledningen om deltagelse av utenlandske samarbeidspartnere.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. (Forskningsrådet har for øvrig en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, dersom disse planene legges senere i prosjektperioden. Lær mer om ordningen her.)

Forutsetninger for støtte

RFF Innlandets finansiering går kun til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte., og i samsvar med EU-forordning nr. 651/2014 artikkel 25.

Statsstøtteregelverket setter klare begrensninger i støttegraden til foretakene avhengig av foretakets størrelse og type aktivitet som utføres. Dersom søknaden blir innvilget, vil vi kreve ytterligere informasjon om både prosjektet og samarbeidspartnerne for å sikre at prosjektet opererer i tråd med regelverket.

Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner.

RFF Innlandets finansiering går kun til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

RFF Innlandets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte er angitt i Forskningsrådets Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Vi krever at prosjektet leverer en årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller RFF Innlandet på lik linje med Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Innlandet inviterer til å søke om støtte til samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv gjennom "Èn-helse"-tilnærming

Prosjektene skal ta sikte på å løse utfordringer knyttet til Èn-helse (One health). Èn-helse er en multisektoriell og tverrfaglig tilnærming med mål om å oppnå optimal helse gjennom å anerkjenne forbindelser mellom og gjensidig påvirkning mellom menneske, dyr, planter og deres felles miljø.

Gjennom å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der flere sektorer kommuniserer og jobber sammen, kan Èn-helse bidra til å blant annet oppnå bedre folkehelse.

Verdens helseorganisasjon (WHO) nevner også at en Én- helse tilnærming er spesielt relevant for områder som matsikkerhet, bekjempelse av zoonoser og bekjempelse av antibiotikaresistens. Men Èn-helse tilnærmingen kan også bidra til bedre folkehelse gjennom bl.a. utvikling av bedre helsetjenester, bedre dyrehelse og bedre miljø, og da gjerne ved å ta i bruk teknologi på nye områder, i nye sektorer eller på nye måter.

Èn-helse kan dermed forstås i en bredere kontekst, som for eksempel ved å løse problemstillinger i offentlig sektor gjennom tverrsektorielt samarbeid. Gjennom en Èn-helse-tilnærming kan det stimuleres til innovasjon i offentlig sektor, for eksempel gjennom digitalisering eller velferdsteknologi.

RFF Innlandet ønsker gjennom denne utlysningen å stimulere til etablering av samarbeidsprosjekter hvor det sannsynliggjøres at bedre folkehelse kan oppnås gjennom en Èn-helse-tilnærming.

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMakroøkonomiske utfordringerByDemokrati, styring, forvaltning og samfunnssikkerhetInnovasjon i kommunesektorenØkonomisk håndtering av korona-pandemienPlanforskning

Helse

Global helseHelse-, omsorgs- og velferdstjenesterBruk av helsedataE-helseEffektive, forebyggende folkehelsetiltak

Landbasert mat, miljø og bioressurser

MatMat - Blå sektorMat - Grønn sektorMat - BlågrønnTrygg verdikjedeMat, helse og velværeNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetBioøkonomiNye produkterTjenesterNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukSkogSkog og trebrukKulturminner og kulturmiljøerPolarSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø - NæringsområdeBioteknologiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLavutslippPlante- og jordhelse, dyrehelse og -velferdJordbruk og matindustri (FFL/JA)

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeDigital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi, avanserte materialer, synkrotron og nøytronforskningTeknologikonvergens

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen (malen finnes kun på engelsk). 
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt. Det stilles krav til tverrsektorielt samarbeid.
 • Prosjektet må starte mellom 01.03.2022 og 01.09.2022. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen (malen finnes kun på engelsk).
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig, og beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning, skal inkludere et bekreftelsesbrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette gjelder ikke dersom prosjektansvarlig selv er gradsgivende universitet/institusjon.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg
Hvis du ønsker, kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. RFF Innlandet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

 

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

I tillegg vil det bli lagt vekt på formidling og kommunikasjon, forskningssetikk, miljøkonsekvenser, kjønnsbalanse i prosjektet og kjønnsperspektiv i forskningen, der det er relevant.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet for RFF Innlandet vurderer om alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknader uten formelle feil vurderes av ekspertpanel i Forskningsrådet. Ekspertpanelene gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter, gjennomføring, og samlet vurdering fra fageksperten/panelet. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør RFF Innlandet en vurdering av søknadens regionale relevans og forankring.

Fondsstyrets møte vil bli avholdt i midten av februar 2022. Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i etterkant av disse møtene. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 16:59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.