Gjennomført

Regionale bedriftsprosjekt - satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Et regionalt bedriftsprosjekt er et bedriftsledet prosjekt hvor bedrifter samarbeider med en eller flere forskningsinstitusjoner for å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger. Ved å ta i bruk ny kunnskap og praktisk bruk av forskningsresultater kan bedriftene som deltar i prosjektet oppnå økt innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft. 

Målet med regionale bedriftsprosjekter er innovasjon og utvikling i næringslivet i Innlandet.

Om utlysningen

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut inntil 10 millioner kroner i støtte til regionale bedriftsprosjekter. Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i forskning og ny kunnskap som kan gi økt innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft.

Utlysningen er rettet mot bedrifter i Hedmark og Oppland og avgrenset til de prioriterte utviklingsområdene for FoUI-innsats i Innlandet:

 • Reiseliv & kreative næringer
 • Industri
 • IKT/informasjonssikkerhet
 • Digitalisering/spill/opplæring
 • Bioøkonomi
 • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor
 • Helse- og verferdsteknologi

Regionale hovedprosjekter skal gi et løft for nærings- og klyngesamarbeid.

Hvem kan søke?

Prosjektansvarlig (søker) må være en bedrift som er lokalisert i Hedmark eller Oppland.

Hvem kan delta i prosjektet?

Regionalt hovedprosjekt skal gi et løft for nærings- og klyngesamarbeid.

Det skal være et reelt og forpliktenede samarbeid mellom minst èn bedrift og èn forskningsinstitusjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknad og prosjektrapport, og samarbeidet skal fremgå i kostnadsbudsjett og arbeidspakker.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten kan kun gå til godkjente prosjektkostnader, dvs faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Det kreves i søknaden at prosjektbudsjettet brytes ned i ulike kostnadstyper, se mer informasjon om budsjett på Forskningsrådets hjemmeside.

Det gis støtte på mellom 1 og 3 millioner kroner per prosjekt.

Støttegraden er på maksimum 50 % av godkjente prosjektkostnader, dvs. at det kreves 50 % egenfinansiering i form av kontanter eller ressurser som stilles til rådighet for prosjektet.

Kun regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn (dvs. lønnsslipp foreligger, arbeidsgiveravgift betalt og skattetrekk foretatt), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordnings art. 25.

Bedrifter som mottar statsstøtte må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget å motta statsstøtte.

 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen av regionale hovedprosjekter er rettet mot de priotiterte utviklingsområdene for FoUi-innsats i Innlandet:

 • Reiseliv & kreative næringer
 • Industri
 • IKT/informasjonssikkerhet
 • Digitalisering/spill/opplæring
 • Bioøkonomi
 • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor
 • Helse- og verferdsteknologi

Prosjektansvarlig (søker) skal begrunne bidrag inn mot en eller flere av utviklingsområdene nevnt over.

Det skal også synliggjøres i søknaden hvordan søker jobber med bærekraftig verdiskaping og sirkulær økonomi.

Søker skal også synliggjøre hva som er intensjonen etter at prosjektet er avsluttet i form av forskning eller kommersialisering.

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet, Fiskeri og havbruk, Skog og trebruk, Landbruk, Næringsmiddelindustri, Olje, gass, Energi - Næringsområde, Prosess- og foredlingsindustri, Vareproduserende industri, IKT-næringen, Bygg, anlegg og eiendom, Transport og samferdsel, Finans og bank, Helsenæringen, Reiseliv, Media og kultur, Annen tjenesteyting, Helse, Dyrehelse, Telekommunikasjon, Luftfart, Romfart, Skipsfart, Politi, brann, forsvar, Smart city, Spill og underholdning, Sport, trening, Undervisning, Tekstilbransjen, Bransjeuavhengig

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn elektronisk via "Mitt nettsted". Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge fastsatt mal og alle punkter i malen må besvares.

Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse på fastsatt mal.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere.
 • Samarbeidserklæring fra partnerne i prosjektet.
 • Partneropplysninger for bedrift på fastsatt mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig vil bli avvist.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert av ekspertpanel etter følgende vurderingskriterier:

 1. Innovasjonsgrad
 2. Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere
 3. Realisering av innovasjon
 4. Forskningsgrad
 5. Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
 6. Gjennomføringsevne
 7. Forskningens innovasjonsrelevans
 8. Ekspertpanelets samlede vurdering
 9. FoU-risiko

Det vil i tillegg bli gjort en regional vurdering etter følgende kriterier:

 • Regional relevans
 • Addisjonalitet
 • Etikk
 • Miljøkonsekvenser for ytre miljø
 • Kjønnsbalanse i prosjektet

Innovasjonsgrad | IPN

Innovasjonsgrad er et uttrykk for hvor betydelig innovasjonen er i forhold til “state of the art” på et område. Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse/nyskaping. Det vurderes hvorvidt det er en innovasjon bare for partnerne eller også i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.

Innovasjonsområder:
* Nye eller endrede produkter/tjenester
* Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon
* Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold/kompetanse
* Nye eller endrede forretningsmodeller

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere | IPN

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket. Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
* Ny omsetning
* Reduserte kostnader
* Opprettholdelse av konkurranseevne

Realisering av innovasjonen | IPN

Realisering av innovasjonen er et uttrykk for i hvilken grad forutsetningene er til stede for at verdiskapingspotensialet kan bli realisert. Det skal forutsettes at FoU-prosjektet når sine mål. Disse punktene vurderes:
* Plan for realisering (forretningsplan)
* Industrialiserings-/kommersialiserings-/iverksettingsrisiko
* Markedsrisiko
* Organisatorisk risiko
* Finansieringsrisiko
* Annen risiko

Forskningsgrad | IPN

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det må fremgå at prosjektet har kunnskap om forskningsfronten.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
* Forskning i internasjonal forskningsfront
* Forskningens andel av FoU-prosjektet

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet | IPN

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:
* FoU-metode
* Prosjektgjennomføringsplan, inklusiv milepæler og leveranser
* Budsjett og ressursinnsats, herunder finansiering

Gjennomføringsevne | IPN

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre FoU-prosjektet på en best mulig måte.

Følgende vurderes:
* Faglig ledelse
* Organisering og administrativ ledelse
* Samarbeidskonstellasjonen (sammensetning, rollefordeling og kompetanse)

Realisering av innovasjonen vurderes ikke.

Forskningens innovasjonsrelevans | IPN

Forskningens innovasjonsrelevans er et uttrykk for hvor sentralt FoU-prosjektet er i forhold til innovasjonen det siktes mot.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Risiko

Risiko er et utrykk for i hvilken grad ulike forhold kan forventes å bidra til at prosjektet ikke lykkes.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli vurdert utfra innholdet i søknadsskjemaet og obligatoriske vedlegg. Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden eller andre vedlegg, vil ikke bli vurdert under søknadsbehandlingen.

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig for et eksepertpanel som skal foreta vurdering av kriteriene 1 - 9. Ekspertpanelet samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden.

Sekretariatet for Regionale forskningsfond Innlandet legger fram søknadene for styret som fatter vedtak basert på ekseprtpanelets vurdering samt en regional vurdering basert på kriteriene nevnt over.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.