Hovedprosjekt

Prosjekteier skal rapportere årlig for regionale bedriftsprosjekter, offentlige prosjekter og forskerprosjekter.

Fremdriftsrapportering
Det skal rapporteres om fremdriften i prosjekter som går over flere år. Denne rapporteringen består av:

• Fremdriftsrapport for hovedprosjekter skal sendes inn innen 20. januar via SurveyXact-lenke. Lenken sendes på e-post til prosjektleder i god tid før fristen.
• Regnskapsrapport for hovedprosjekter skal sendes til RFF Innlandet senest 1. mars hvert år.

Sluttrapportering
Det skal rapporteres om resultater fra prosjektet innen 1 måned etter oppgitt sluttdato. Rapporteringen skal inkludere:

• Resultatrapport i samme format som fremdriftsrapporten via SurveyXact-lenke
• Regnskapsrapport for inneværende år fram til sluttdato
• Populærvitenskapelig rapport

RFF bruker denne rapporteringen i sin videre rapportering til Kunnskapsdepartmenetet.