Gjennomført

Regionalt samarbeidsprosjekt 2022

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

1. feb. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. aug. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

1. aug. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale samarbeidsprosjekter skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder trenger for å møte viktige utfordringer.

Prosjektene skal styrke koblingen mellom FoU-organisasjoner og offentlige/private virksomheter, bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling i Agder og kvalifisere til FoU-samarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Om utlysningen

RFF Agder lyser ut 16 millioner kroner i FoU støtte til prosjekter som skal føre til bærekraftig innovasjon, omstilling og verdiskaping.  Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor ulike temaer som er nærmere beskrevet lenger ned i utlysningen.

Midlene som lyses ut skal finansiere tre forskjellige typer prosjekter: 

 • Regionale samarbeidsprosjekter
 • Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner
 • Regionale innovasjonsprosjekter i næringslivet

Søknadene til de tre utlysningene vil konkurrere om de samme midlene. Denne utlysningen omhandler regionale samarbeidsporsjekter.

Utlysningen finnes bare på norsk, men alle malene er på engelsk. Søknaden kan være enten på norsk eller engelsk.

RFF Agder tildeler ikke statsstøtte til foretak i denne utlysningen. 

Hvem kan søke?

 • Godkjente forskningsorganisasjoner lokalisert i forpliktende samarbeid med relevante aktører fra kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder. 
 • Prosjektansvarlig (søker) og minst én av partnerne fra kommunale sektor eller næringslivet må være lokalisert i Agder.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • FoU-organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til RFF Agder.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.
 • Prosjektansvarlig må være registrert med organisasjonsnummer i Agder.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover RFF Agders støtte)

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å lede prosjektet vil bli vurdert av fagfeller.
 • Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen. 
 • Prosjektleder kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører fra kommunal sektor og/eller næringslivet.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal delta aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultatene fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha to eller flere samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. Minst én av disse må være lokalisert i Agder.
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltaktører i kommunal sektor eller næringslivet.
 • Prosjektet skal ha en styrings- eller referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Utenlandske bedrifter kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, men deres kostnader skal ikke føres inn i budsjettabellene og teller ikke inn som egenandel i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder gir minimum 2 500 000 kroner og maksimum 5 000 000 i støttebeløp per prosjekt.

 • RFF Agder dekker inntil 80 % av totale prosjektkostnader.
 • 20 % av totale prosjektkostnader skal dekkes av samarbeidspartnere fra kommunal sektor og/eller næringslivet i form av egeninnsats og/eller kontantbidrag.
 • Støtten skal brukes til å dekke de faktiske kostnadene i prosjektet:
  • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere.
  • Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

Forutsetninger for støtte 

 • RFF Agders støtte skal i sin helhet gå til forskningsorganisasjonen(e)s ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Det forutsettes at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonen er på plass.
 • Det tildeles ikke statsstøtte i denne utlysningen.
  • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser.
 • Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

 • Prosjektansvarlig skal etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalene skal
  • regulere gjensidige rettigheter og plikter
  • sikre at ingen samarbeidende bedrifter mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen(e) i prosjektet
  • inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.
 • Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelige ved deling og publisering i tråd med policy for åpen forskning.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfaglige og bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder.

Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling i kommunal sektor og/eller næringslivet i Agder. Forskningen skal spesielt fokusere på områder der aktører i Agder har eller har potensial for å ta en ledende rolle nasjonalt og internasjonalt. Virkninger av forskningen på kort eller mellomlang sikt skal beskrives i søknaden. Mulighetene for anvendelse og implementering skal også beskrives.

De regionale samarbeidsprosjektene i Agder skal omhandle minst ett av følgende temaer:

 • Innovasjon i offentlig sektor

Under dette temaet ønsker vi prosjekter som bidrar til å løse de utfordringene Agder er i og står overfor. Det innebærer prosjekter med fokus på:

  • Inkludering
  • Likestilling
  • Levekår
  • Mangfold

I tillegg vil vi prioritere prosjekter innenfor E-helse og velferdsteknologi.

 • Støtte opp om entreprenørskap og innovasjon knyttet til en mer klimavennlig og bærekraftig forretningsomstilling og sirkulær økonomi
  • Herunder, men ikke begrenset til blå og grønn næring, havvind
 • Agder Batteri – innovasjonsøkosystem for relevante aktører innen batteri- og energisystemsegmentene
 • Videreutvikle reiselivs- og opplevelsesindustrien, blant annet ved å stimulere til felles produktutvikling og nye sammenhengende verdikjeder
  • Herunder også bærekraftig verdiskaping på bakgrunn av kunnskap om naturressurser og kulturverdier
 • Sektorovergripende innovasjon
  • Støtte opp om teknologioverføring og kompetanseutvikling på tvers av sektorer og bransjer
 • Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens
 • Støtte opp om effektiv energibruk
 • Bidra til utvikling av energibærere som bidrar til bærekraftig omstilling (eks. hydrogen, ammoniakk)

Bærekraft vil være gjennomgående for utlysningene. Det betyr at det stilles krav om at alle prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger. FNs bærekraftsmål og bærekraftsmålene i Regionplan Agder 2030 er førende.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. 

 • Søknaden og alle vedlegg kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Samarbeidspartnerne skal finansiere minst 20 % av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats eller kontantbidrag.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig samt beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Vi vil heller ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | KSP

Karakteren er beregnet på bakgrunn av panelets vurderinger av kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Regional relevans samarbeidsprosjekt

•I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse utfordringer for offentlig sektor og/eller næringslivet i Agder?
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til bærekraftig regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes først av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Deretter foretar et regionalt panel en vurdering av prosjektenes regionale relevans. RFF Agders sekretariat utarbeider innstilling til hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune, som foretar den endelige beslutningen om tilskudd. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.