Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte idéavklaringsmidler for offentlig sektor

Viktige datoer

15. sep 2019

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

30. okt 2019

Vedtak kvalifiseringsstøtte

01. nov 2019

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

04. des 2019

Vedtak kvalifiseringsstøtte

Viktige datoer

Formål

Styrke forskningsstøttet innovasjon i kommunal og fylkeskommunal sektor i Agder.

Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte

Om utlysningen

Idéavklaringsmidler skal benyttes til å undersøke om en innovasjonsidé er verdt å gå videre med i et for- eller hovedprosjekt. 

En innovasjonsidé er en idé om nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte

Idéavklaringsmidler kan ikke benyttes til å utarbeide søknad om for- eller hovedprosjekter.

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og interkommunale selskaper i Agder. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig skal være en kommune, en fylkeskommune, et kommunalt eller et interkommunalt selskap lokalisert i Agder.

Det stilles krav til samarbeid med minst én godkjent forskningsorganisasjon.

Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forskningsinstitutter.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder støtter kun FoU-aktivitetene i prosjektet.

Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.

Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen har ingen tematiske avgrensinger.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Forskning for fornyelse av offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

  • Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål
  • Søknad og alle obligatoriske vedlegg er levert i eSøknad innen fristen
  • Prosjektbeskrivelse skal følge mal for idéavklaringsmidler og er på maks tre sider
  • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger

 

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeksrivelse
  • CV for prosjektleder
  • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere
  • Samarbeidsbekreftelse for deltagelse i prosjektet

Vurderingskriterier

Søknadne vurderes i forhold til følgende kriterier:

Prosjektkvalitet idé

Hvor tydelig og konkrete er innovasjonsidéen og målene med idéavklaringsprosjektet? Er det sammenheng mellom innovasjonsidéen, målene, aktiviteter og ressursene i prosjektet?

Strategisk forankring og betydning idé

Er virksomhetens behov/utfordringer beskrevet?
Er det sammenheng mellom innovasjonsidéen og virksomhetens behov/utfordringer?
Hvordan kan innovasjonsidéen bidra til å løse virksomhetens behov/utfordringer?

Forskningens relevans idé

Hvordan brukes forskning til å undersøke og/eller vurdere innovasjonsidéen i prosjektet? Hvilke fagfelt/vitenskapelige er viktige? Hvilke tilnærmingsmåter og forskningsmetoder skal benyttes?

Regional relevans/betydning for Agder-regionen

Har innovasjonsidéen/prosjektet regionale betydning? Arbeidsplasser, konkurranseevne, verdiskaping, kunnskapsutvikling brukernytte, kvalitet, effektivitet, oppskalering. Er innovasjonsidéen/prosjektet i tråd med regionale satsinger og fokusområder (for eksempel regionplan Agder)?

Addisjonalitet

Hvordan påvirker finansiering fra RFF Agder prosjektets realisering om omfang?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Søknader om idéavklaringsmidler sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem og mottaksregisteres der.

Søknadene vurderes av et regionalt panel. Panelvurderingene danner grunnlag for innstillingen til fondsstyret. Innstillingene utarbeides av sekretariatet i RFF Agder. Vedtak fattes av fondsstyret.

Søkere informeres snarest mulig per e-post etter at vedtak foreligger.

Søknad om kvalifiseringsstøtte behandles fortløpende i berammede styremøter. Søknader må være mottatt innen fristen før styremøtet for å sikre behandling. Siste frist for innsendelse av søknad om kvalifiseringsstøtte i 2019 er 1. november.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.