Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte idéavklaringsmidler for bedrifter

Viktige datoer

15. sep 2019

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

01. nov 2019

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

04. des 2019

Vedtak kvalifiseringsstøtte

Viktige datoer

Formål

Styrke forskningsstøttet innovasjon i Agders næringsliv.

Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte

Om utlysningen

Idéavklaringsmidler skal benyttes til å undersøke om en innovasjonsidé er verdt å gå videre med i et for- eller hovedprosjekt.

En innovasjonsidé er en idé om nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte

Idéavklaringsmidler kan ikke benyttes til å utarbeide søknad om for- eller hovedprosjekter.

Hvem kan søke?

Bedrifter i Agder.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig skal være en bedrift lokalisert i Agder.

Det stilles krav til samarbeid med minst én godkjent forskningsorganisasjon.

Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forksningsinstitutter. 

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder støtter kun FoU-aktivitetene i prosjektet.

Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.

Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

 

Forutsetning for støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Dette betyr at foretak maksimalt kan få utbetalt 200 000 Euro i løpet av en treårsperiode. For foretak som er en del av et konsern gjelder maksimalgrensen som hovedregl for konsernet. RFF Agder vil be om en skriftlig bekreftelse på at dette beløpet ikke overskrides. 

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen har ingen tematiske avgrensninger.

Industri og tjenester

MiljøteknologiLavutslippSirkulær økonomiBærekraftig produksjon og forbrukDigitaliseringForretningsmodellerOrganisasjon og ledelseReiselivHelseAvanserte produksjonsprosesserIKTBioteknologiMaterialteknologiNanoteknologiMikro- og nanoelektronikkHavteknologi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

  • Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål
  • Søknad og alle obligatoriske vedlegg er levert i eSøknad innen fristen
  • Prosjektbeskrivelse skal følge mal for idéavklaringsmidler og er på maks tre sider
  • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger

 

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeksrivelse
  • CV for prosjektleder
  • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere
  • Samarbeidsbekreftelse for deltagelse i prosjektet

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes i forhold til følgende kriterier:

Prosjektkvalitet idé

Hvor tydelig og konkrete er innovasjonsidéen og målene med idéavklaringsprosjektet? Er det sammenheng mellom innovasjonsidéen, målene, aktiviteter og ressursene i prosjektet?

Strategisk forankring og betydning idé

Er virksomhetens behov/utfordringer beskrevet?
Er det sammenheng mellom innovasjonsidéen og virksomhetens behov/utfordringer?
Hvordan kan innovasjonsidéen bidra til å løse virksomhetens behov/utfordringer?

Regional relevans/betydning for Agder-regionen

Har innovasjonsidéen/prosjektet regionale betydning? Arbeidsplasser, konkurranseevne, verdiskaping, kunnskapsutvikling brukernytte, kvalitet, effektivitet, oppskalering. Er innovasjonsidéen/prosjektet i tråd med regionale satsinger og fokusområder (for eksempel regionplan Agder)?

Addisjonalitet

Hvordan påvirker finansiering fra RFF Agder prosjektets realisering om omfang?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Søknader om idéavklaringsmidler sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem og mottaksregisteres der.

Søknadene vurderes av et regionalt panel. Panelvurderingene danner grunnlag for innstillingen til fondsstyret. Innstillingene utarbeides av sekretariatet i RFF Agder. Vedtak fattes av fondsstyret.

Søkere informeres snarest mulig per e-post etter at vedtak foreligger.

Søknad om kvalifiseringsstøtte behandles fortløpende i berammede styremøter. Søknader må være mottatt innen fristen før styremøtet for å sikre behandling. Siste frist for innsendelse av søknad om kvalifiseringsstøtte i 2019 er 1. november.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.