Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor

Viktige datoer

15. sep 2019

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

30. okt 2019

Vedtak kvalifiseringsstøtte

01. nov 2019

Innleveringsfrist kvalifiseringsstøtte

04. des 2019

Vedtak kvalifiseringsstøtte

Viktige datoer

Formål

Styrke forskningsstøttet innovasjon i kommunal og fylkeskommunal sektor i Agder.

Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Om utlysningen

Et forprosjekt skal:

 • Lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 •  Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront

 

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

 

Hvem kan søke?

Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og interkommunale selskaper i Agder. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig skal være en kommune, en fylkeskommune, et kommunalt eller et interkommunalt selskap lokalisert i Agder.

Det stilles krav til samarbeid med minst én godkjent forskningsorganisasjon.

Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forskningsinstitutter.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder gir maksimalt 300 000 kroner i støtte per prosjekt.

Egenfinansieringen skal utgjøre minimum 30% av totale prosjektkostnader.

Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.

Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

Hvis en bedrift deltar i prosjektet skal bedriften stille med egenfinansiering tilsvarende 50% av bedriftens totale innsats i prosjektet.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen har ingen tematiske avgrensninger.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Forskning for fornyelse av offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal vær innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for kvalifiseringsstøtte og er på maksimalt fem sider inklusive referanser
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger
 • Søknaden skal angi hvor det er aktuelt å søke om hovedprosjekt
 • Søknaden skal angi hva som er aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier

 

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere
 • Samarbeidsbekreftelse på deltagelse i prosjektet
 • Partneropplysninger for bedrifter

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert i forhold til følgende følgende kriterier:

Regional relevans/betydning for Agder-regionen

Har innovasjonsidéen/prosjektet regionale betydning? Arbeidsplasser, konkurranseevne, verdiskaping, kunnskapsutvikling brukernytte, kvalitet, effektivitet, oppskalering. Er innovasjonsidéen/prosjektet i tråd med regionale satsinger og fokusområder (for eksempel regionplan Agder)?

Generell prosjektkvalitet

Er det en tydelig sammenheng mellom hovedmål, delmål, forskningsspørsmål og forskningsmetode? Er målene etterprøvbare? Er budsjettet og tidsplanene realistisk i forhold til de aktivitetene som skal utføres?

FoU-kvalitet (grad av forksningsinnhold - potensial for ny kunnskap)

Hvor tydelig er prosjektet posisjonert i forhold til kunnskaps- og forskningsfronten? Vises det til relevante referanser? Er behovet for ny kunnskap begrunnet og beskrevet? Er forskningsspørsmålene tydelige? Er forskningsmetoden begrunnet og beskrevet?

Involverte aktørers faglige forutsetninger

Har prosjektleder og prosjektteamet den nødvendige faglige kompetansen? Er prosjektorganisering og arbeidsdeling tilpasset prosjektets mål, aktiviteter og aktørenes kompetanseprofil?

Sannsynlighet for videreføring i hovedprosjekt (FP)

Sannsynlighet for videreføring angir hvor stor tro man har på at kvalifiseringsprosjektet medfører at man klarer å etablere og finansiere et hovedprosjekt.

Samarbeid (FP)

Hvordan gjenspeiles samarbeidet i budsjett og arbeidspakker?
Er roller og oppgaver til de involverte aktørene beskrevet?
Er samarbeidet tverrfaglig?
Involverer prosjektet partnere fra andre fondsregioner?
Har prosjektet internasjonale partnere?

Addisjonalitet

Hvordan påvirker finansiering fra RFF Agder prosjektets realisering om omfang?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet RFF IPN/IPO

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Behandlingsprosedyre

Søknader om forprosjekter sendes inn via Forskningsrådets elektroniske søknadssystem og mottaksregisteres der.

Søknadene vurderes av et regionalt panel. Panelvurderingene danner grunnlag for innstillingen til fondsstyret. Innstillingene utarbeides av sekretariatet i RFF Agder. Vedtak fattes av fondsstyret.

Søkere informeres snarest mulig per e-post etter at vedtak foreligger.

Søknader om alle typer kvalifiseringsstøtte behandles fortløpende i berammede styremøter. Søknader må være mottatt innen fristen før styremøtet for å sikre behandling. Siste frist for innsendelse av søknad om kvalifiseringsstøtte i 2019 er 1. november.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.