Gjennomført

Denne utlysningen blir stengt fredag 21.august 2020.

Ny utlysning av kvalifiseringsprosjekter for RFF Oslo kommer i september 2020.

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet og offentlig sektor i Oslo til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse samfunnsutfordringer i regionen. Prosjektstøtten skal bidra til verdiskaping i næringslivet eller offentlig sektor. 

 

Viktige datoer

15. jun 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

15. sep 2020

Seneste tillatte prosjektstart

15. mar 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Bedriftsrettede prosjekter vil bli prioritert.

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet og offentlig sektor i Oslo til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. Kvalifiseringsprosjektene skal peke mot et hovedprosjekt med målsetning om å løse samfunnsutfordringer i regionen. Prosjektstøtten skal bidra til verdiskaping i næringslivet eller offentlig sektor.

 • Søknader innkommet innen mandag 4. mai kl 2359 - vedtak vil bli fattet innen 15. juni
 • Søknader innkommet innen torsdag 2. juni kl 2359 - vedtak vil bli fattet innen 15. juli

Kvalifiseringsprosjektene skal avklare om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:

 1. som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi av RFF Oslo, Forskningsrådet eller EU-midler
 2. som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer

 

Hvem kan søke?

 • Små og mellomstore bedrifter* med registrert forretningsadresse i Oslo kommune
 • Kommunale foretak og etater i Oslo kommune
 • Kommunalt eide selskaper i Oslo kommune

     Søknader som ikke tilfredstiller disse kravene vil bli avvist.  

 *Små bedrifter
Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro
Mellomstore bedrifter
Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.


Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forhold og forbindelse til andre bedrifter. En bedrift vil sees på som en stor bedrift om den sammen med eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetningen til bedriften totalt overstiger 50 millioner euro.

Hvem kan delta i prosjektet?

For å trekke på relevant kompetanse anbefales det at søkere etablerer kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer allerede i søknadsfasen.

Prosjekteier (søker) kan samarbeide med andre partnere:

 • Næringsliv innenfor alle bransjer med registrert forretningsadresse i Norge
 • Offentlige aktører i Norge 
 • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet.

Dersom forskningsorganisasjonen er organisert som et aksjeselskap eller på annen måte driver kommersiell virksomhet, og ikke står på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner ved søknads- og tildelingstidspunktet vil samme krav gjelde for denne som andre, kommersielle samarbeidende bedrifter

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Oslo gir inntil 70 % støtte til prosjektene. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte. Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket.
image1bzua.png

Kvalifiseringsprosjektene skal være innovasjonsprosjekter som skal kunne videreføres i et hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet kan benyttes til å:

 • avklare om innovasjonsprosjektet i hovedprosjektfasen inneholder forskningsutfordringer eller om det er hovedvekt på utviklingsarbeid 
 • definere forskningsutfordringer videre i et hovedprosjekt
 • definere utviklingsbehovene videre i et hovedprosjekt
 • etablere samarbeid med relevante kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som kan bidra i hovedprosjektet

Prosjekter med forskningsutfordringer kan egne seg for videreføring med finansiering fra RFF eller Forskningsrådets programmer. Innovasjonsprosjekter som i hovedsak inneholder utviklingselementer, kan egne seg for finansiering gjennom Innovasjon Norge sine støtteordninger.

Tilskudd fra RFF Oslo kan ikke benyttes til:

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter
 • Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt

 

Formålet med utlysningen er å stimulere næringslivet og offentlig sektor i Oslo til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. Utlysningen er en åpen konkurransearena på tvers av alle de tematiske områder som er oppgitt.

Økt internasjonal konkurranse, skjerpede miljø- og klimakrav samt store sosiodemografiske endringer representerer langsiktige utfordringer for en bærekraftig utvikling i Oslo, både miljømessig, økonomisk og sosialt.
FNs bærekraftmål (FN17) og Agenda 2030 er lagt til grunn som ramme for regional planstrategi, hvilket betyr at det er større behov for å se sektorer og politikkområder i sammenheng for å løse regionens utfordringer. Dette
innebærer bl.a. at forsknings- og innovasjonsinnsatsen – der RFF Oslo er et viktig virkemiddel – må ha fokus på at den økonomiske verdiskaping er miljømessig og sosialt bærekraftig. Det krever samarbeid på tvers av sektorer og mellom fagområder.  

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Med basis i byrådets samarbeidsplattform og regionens satsingsområder skal byråden prioritere prosjekter innenfor følgende overordnede strategiske satsingsområder:

 • Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
 • Helse og omsorg: livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
 • Utdanning og oppvekst: læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
 • Teknologi: digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
 • By-, steds-og regionutvikling: samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.
 • Industri og tjenestenæring: Bygg og anlegg og eiendom, finans og bank, prosess og foredlingsindustri.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Det kan søkes på prosjekter som adresserer utfordringer relatert til koronapandemien.

Muliggjørende teknologier

Velferd, kultur og samfunn

Livsvitenskap

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Industri og tjenestenæringer

Utdanning og kompetanse

Kommersialisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Kun søknader sendt inn via våre nettsider vil bli vurdert
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon
 • Obligatoriske vedlegg
  • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen
  • Partneropplysningsskjema
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
 • 75 % av tilskuddet utbetales ved signert tilsagnsbrev - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
 • Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
 • Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering, se Viken 
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Oslo kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Vurderingskriterier

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Det kan søkes på prosjekter som adresserer utfordringer relatert koronapandemien.

Søknadene rangeres etter samlet karakter fra alle vurderingskriteriene som er angitt. Bedriftsrettede prosjekter vil bli prioritert.

Regional samfunnsmessig betydning

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil løse aktuelle regionale samfunnsutfordringer?

Beskriv i hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører i regionen.

Beskriv om det kan løse utfordringer knyttet til den aktuelle Koronakrisen.

Regional verdiskaping for det privat næringslivet

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil bidra til økt verdiskaping for næringslivet?

Beskriv markedspotensial i eksisterende eller nye markeder for bedriftene - regionalt/nasjonalt/internasjonalt.
Beskriv prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse - Er prosjektmålet etterprøvbart?
Beskriv aktørenes roller og oppgavefordeling,
Beskriv hvordan vurderes gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne.

Beskriv om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:
1) som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi
av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler
2) som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer.

Regional verdiskaping for offentlig sektor

I hvilken grad vil prosjektet bidra til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?

I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

Beskriv prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse - Er prosjektmålet etterprøvbart?
Beskriv i hvilken grad kan prosjektresultatene ha overføringsverdi for andre aktører i regionen.

Beskriv om innovasjonen kan videreføres i et hovedprosjekt i en av to kategorier:
1) som er avhengig av ny kunnskap som dermed kan føre til et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt i regi
av RFF, Forskningsrådet eller EU-midler
2) som er et utviklingsprosjekt uten forskningsutfordringer.

Prosjektkvalitet

Er prosjektmålet etterprøvbart?
Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse?
Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet?
Hvordan vurderes gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne?

Sannsynlighet for å kunne videreføre prosjektet i et hovedprosjekt

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles i seksjon for næring, byrådsavdeling for næring og eierskap i Oslo kommune.  Innstilling av kommunaldirektør for vedtak av Næringsbyråden i byrådens sak. Denne utlysningen er fremskyndet pa grunn av Koronapandemien. 

Vi forbeholder oss retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplan og budsjett.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2022, 11.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.