Søk nå
Opprett søknad

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere til å finne løsninger på globale utfordringer der «Viken viser vei», innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet i utlysningen. De overgripende temaene er sirkulærøkonomi, grønn omstilling og digitalisering. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med stort internasjonalt potensial og med høy risiko.

Viktige datoer

30. jun 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er

 • små, mellomstore og store bedrifter
 • FoU-ogansisasjoner

Utlysningen skal gi næringsliv og FoU-institusjoner mulighet til, gjennom en forundersøkelse, å utforske og utvikle gode ideer som kan ha stor regional betydning, og et globalt potensial. En vellykket forundersøkelse bør peke fram mot et for- eller hovedprosjekt. 

Hvem kan søke?

 • Bedrifter organisert som aksjeselskap, med registrert forretningsadresse i Viken
  • Søkerbedriften må ha lønnete ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden
 • FoU-institusjoner

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det er ikke krav til samarbeidspartnere i denne utlysningen. 

Hva kan du søke om støtte til?

RFF gir inntil 70 % støtte til prosjektene. Tilskudd til bedrifter, direkte eller indirekte gjennom prosjekteier/søker, tildeles i henhold til gjeldende EØS-regelverk for statsstøtte.  Tabellen nedenfor viser maksimal støttegrad i henhold til statsstøtteregelverket.

Grensene for statsstøtte
image1rln9.png

Avklaringsprosjektene bør kunne videreføres til kvalifiserings/hovedprosjekt - enten i RFF - eller hos nasjonale eller internasjonale virkemiddelaktører.

 

Tilskudd fra RFF Viken kan ikke benyttes til:

 • Markedsundersøkelser eller markedsføringsaktiviteter
 • Utforming og skriving av søknad til et hovedprosjekt

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Viken fylkesråd har et mål om at Viken skal vise vei i det grønne skiftet: I samarbeidsplattformen sier de: "Vi vil gjøre Viken til en spydspiss for et faktisk bærekraftig grønt skifte i Norge og være en foregangsregion ved å legge til rette for sirkulærøkonomi, og en digitaliseringsutvikling for næringslivet."

RFF lyser ut midler til forundersøkelser for å stimulere til å finne lokale løsninger på globale utfordringer der «Viken viser vei», innenfor og på tvers av de tematiske satsingsområdene som er beskrevet nedenfor. Dette skal danne grunnlag for større tverrsektorielle prosjekter med stort internasjonalt potensial og med høy risiko. Deltema som ikke er eksplisitt nevnt, men som naturlig kan knyttes til de fem satsingene som er nevnt under, kan også inkluderes. 

Styret utfordrer søkere til å vise verdiskapingspotensialet regionalt, samtidig som de viser til en større internasjonal effekt.
Forundersøkelsene vil gi mulighet for å gjennomføre mindre forprosjekt i form av kvalifiseringsprosjekter, og senere hovedprosjekter i en størrelsesorden som er relevant for søkerne, og som skal gi erfaring hos søkerne til å kunne søke større prosjekter finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og midler fra EU-programmet «Horisont-Europa».
Styret vil i stor grad benytte midler til forundersøkelser for å identifisere prosjekter med stort internasjonalt potensial, uten krav til forskningsutfordringer i forundersøkelsen, men som definitivt vil ha forskningsutfordringer for videreføringen av prosjektet. Dette initiativet henger godt sammen med fylkesrådets politisk plattform i Viken fylkeskommune.

 

I tillegg til de overgripende temaene sirkulærøkonomi og digitalisering mottar vi søknader innenfor følgende temaer:

 • Klima, miljø og energi: 
  vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.
 • Helse og omsorg: 
  livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.
 • Utdanning og oppvekst: 
  læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.
 • Teknologi: 
  digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.
 • By-, steds-og regionutvikling: 
  samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Kun søknader sendt inn via våre nettsider vil bli vurdert
 • Alle partnere skal være beskrevet med juridisk enhet, organisasjonsnummer, kontaktperson, epost adresse og telefon
 • Obligatoriske vedlegg
  • Prosjektbeskrivelse i henhold til mal for denne utlysningen
  • Egenerklæringsskjema for private bedrifter

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar. Kunnskapsdepartementet har meldt ordningen med Regionale forskningsfond til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjekteiers ordinære regnskap
 • 70 % av tilskuddet utbetales ved signert tilsagnsbrev - resterende beløp utbetales på basis av godkjent sluttrapportering.
 • Krav til egenfinansiering og likviditet er tilfredsstilt
 • Bedriftene må ha lønnede ansatte med innberettet lønn (utbetalt, inklusive skatter, sosiale og offentlige avgifter)
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Viken kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Et utmerket verktøy til å analysere behov, nytteverdi og hvilke FoU-aktiviteter det er behov for er Forskningsrådets canvas. Dokumentet er også tilgjengelig nederst på denne siden under "søknadsmaler til nedlasting". I feltene som beskriver "behov for forskning" henholdvis "forskningsaktiviteter", så kan man inkludere utviklingsbehov og aktiviteter i stedet eller i kombinasjon med forskning.

Godt planlagt prosjekt resulterer vanligvis i en godt formulert søknad. Nyttige tips om hvordan du setter opp en søknad, timesatser og rapportering finnes under fanen "Hvordan søke"

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Regional verdiskaping for det privat næringslivet

I hvilken grad er det synliggjort at resultatene fra prosjektet, dersom man lykkes, vil bidra til økt verdiskapning for næringslivet?

I hvilken grad er markedspotensial i eksisterende eller nye markeder for bedriftene beskrevet - regionalt/nasjonalt/internasjonalt?

Sansynlighet for å kunne videreføre prosjektet i et hovedprosjekt

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles i en regional komite og innstilles av sekretariatet for beslutning i fondsstyret. 

Vi forbeholder oss retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplan og budsjett.

Opprett søknad

Søknader til Avklaringsprosjekt - Viken viser vei! lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juni 2022, 19.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.