Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte 2023

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle brukerstyrte forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte gjennom et hovedprosjekt hos regionalt forskningsfond innlandet - eller en annen aktør som forskningsrådet, EU, med mer.

Av de 19 000 000 antatt tilgjengelige midlene for utlysning er 4 000 000,- øremerket til bedrifter med lite forskningserfaring som en prøveordning. Eventuell kvalifisering til denne potten vurderes under søknadsbehandling, søker trenger ikke foreta seg noe.

Om utlysningen

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle forskningsprosjekter med regional relevans som kan kvalifisere til videre støtte: 

 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha som målsetting å lede frem til en søknad om hovedprosjekt, gjerne hos forskningsrådet, EU eller annen finansieringskilde. Søker bes vise til en konkret utlysning som målsetning.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha klart definerte forskningsspørsmål. 
 • Kvalifiseringsprosjektet skal løse forskningsutfordringer og danne et kunnskapsgrunnlag som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og/eller gjennomføres. 
 • Kunnskapsstatus, forskningsfront og kunnskapsbehov skal komme frem av søknaden.
 • Et kvalifiseringsprosjekt omfatter ikke utarbeidelse av søknad om hovedprosjekt.  

Merk at støtte til «foretak» utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). 

 

Prioriterte utviklingsområder 

Det forventes at prosjektet har en tydelig grønn gevinst. Relevans ifm. FNs bærekraftsmål vektlegges i behandlingen. En forutsetning for støtte er også at prosjektet er Vi vil prioritere søknader innenfor Innlandets satsingsområder. Satsingsområdene er gjengitt i RFF Innlandets handlingsstrategi 2020-2022 og gjengis under (i alfabetisk rekkefølge): 

 • Bioøkonomi 
 • IKT/Informasjonssikkerhet/digitalisering 
 • Industri 
 • Reiseliv & kulturnæringer 
 • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privatsektor inkl. helse- og velferdsteknologi 
 • Virtual Reality/Augmented Reality (XR) 

Øvrige vilkår: 

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte, under gruppeunntaksforordningen artikkel 25
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp og støttesats i vedtaksdokument og tilsagnsbrev. 
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering, se RFF Innlandets nettsider. 
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan RFF Innlandet kreve tilskudd tilbakebetalt, helt eller delvis 
 • Se også krav til utforming senere i dokumentet.

 

Hvem kan søke?

 • Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert med aktivitet i Innlandet.  
 • Prosjektansvarlig (søker) kan være en bedrift, en offentlig virksomhet eller en forskningsinstitusjon. 
 • Det skal være reelt og forpliktende samarbeid mellom minst én bedrift/en offentlig virksomhet og én forskningsinstitusjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknaden og prosjektrapporten, og samarbeidet skal være tydelig vist i kostnadsbudsjett og arbeidspakker. 
 • Prosjektansvarlig (søker) skal synliggjøre hvordan prosjektet skal bidra til bærekraftig verdiskaping og sirkulær økonomi. 
 • Når en forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig (søker), forutsettes det at prosjektet vil gi praktiske implikasjoner for næringslivsbransje og eller offentlig forvaltning. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Det skal være reelt og forpliktende samarbeid mellom minst én bedrift/en offentlig virksomhet og én forskningsinstitusjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknaden og prosjektrapporten, og samarbeidet skal være tydelig vist i kostnadsbudsjett og arbeidspakker. 

 • Samarbeidspartnere (ikke prosjektansvarlig) kan være: 
  • Næringsliv innenfor alle bransjer.
  • Offentlige aktører
  • Forskningsorganisasjoner og forskningsmiljøer i Norge og i utlandet 

Hva kan du søke om støtte til?

Kvalifiseringsprosjekt er en form for forprosjekt. Dette vil si at kvalifiseringsprosjektet skal lede til et større hovedprosjekt finansiert gjennom relevante ordninger. 

 • Det gis støtte på mellom 200 000 til 700 000 kroner per prosjekt. 
 • Støttegraden er på maksimum gitt av gruppeunntaksforordningens artikkel 25, og ikke over 50%. Vi støtter i hovedsak anvendt forskning, som i gruppeunntaksforordningen er inndelt i industriell forskning og eksperimentell utvikling (definert under): 
  • Inntil 50 % av dokumenterte prosjektkostnader dekkes for industriell forskning (se definisjon under) 
  • Inntil 25% av dokumenterte prosjektkostnader dekkes for eksperimentell utvikling (se definisjon under) 
 • RFF Innlandet dekker som hovedregel ikke grunnforskning 
 • Egenfinansiering kan omfatte bidrag i form av kontanter og/eller ressurser som stilles til rådighet for prosjektet. 
 • Type egenfinansiering skal komme frem av søknaden. 
 • Kun regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn (dvs. lønnsslipp foreligger, arbeidsgiveravgift betalt og skattetrekk foretatt), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke bli godkjent som prosjektkostnad. 

Du finner detaljert og viktig informasjon på denne nettsiden om hva budsjettet kan inneholde. 

«Industriell forskning er planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester.». NB! Dette er ikke hele definisjonen av industriell forskning. En mer utførlig beskrivelse finner du på denne nettsiden. Se under «artikkel 25 viktige definisjoner». 

«Eksperimentell utvikling: tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester…» NB! Dette er ikke hele definisjonen av industriell forskning. En mer utførlig beskrivelse finner du på denne nettsiden. Se under «artikkel 25, viktige definisjoner». 

«Grunnforskning er eksperimentelt eller teoretisk arbeid som fortrinnsvis utføres med sikte på tilegnelse av ny kunnskap om de underliggende årsakene til fenomener og observerbare fakta, uten at det tas sikte på direkte kommersiell anvendelse.» 

Støtten kan ikke benyttes til: 

 • kartlegging av litteratur og forskningsfront 
 • utarbeide søknad om hovedprosjekt 
 • gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring 
 • Utstyrskjøp kan ikke utgjøre mer enn 30% av egeninnsatsen.
  • Oppførte utstyrskostnader kan kun bestå av avskrivningskostnader
  • Se forskningsrådets veiledning her for videre spesifiseringer av hva du kan føre på denne posten. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMakroøkonomiske utfordringerByDemokrati, styring, forvaltning og samfunnssikkerhetInnovasjon i kommunesektorenØkonomisk håndtering av korona-pandemienPlanforskning

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteytingDyrehelseLuftfartMatMedier og kommunikasjonPoliti, brann, forsvarRomfartSkipsfartSmart citySpill og underholdningSport, treningTekstilbransjenTelekommunikasjonUndervisning

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Samisk samfunn og kultur

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeDigital sikkerhetKunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemerNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologi, avanserte materialer, synkrotron og nøytronforskningTeknologikonvergens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Prosjektet må oppfylle krav og føring gitt i utlysningen. Søknaden skal sendes inn som eSøknad. Ved opprettelse av søknaden blir du automatisk koblet videre til "Mitt nettsted" med elektronisk søknadsskjema som skal fylles ut. Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Kun søknader sendt inn via nettportalen vil bli vurdert. 
 • Prosjektbeskrivelsen må inkludere plan for videreføring

Obligatoriske vedlegg: 

 • Prosjektbeskrivelsen skal følge RFF Innlandets mal for kvalifiseringsstøtte. 
 • CV med relevante publikasjoner for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks. 4 sider per CV). CVer skal følge RFF Innlandets mal. 
 • Samarbeidserklæring fra partnerne i prosjektet. 

Praktiske opplysninger og krav til utforming 

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådet og/eller kommunesektorens organisasjon (KS) i arbeidet med søknaden. 

 

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes etter fem hovedkriterier hvor søknaden gis karakter på hvert enkelt kriterium. Disse fem hovedkriteriene er: 

 • Regional relevans 
 • Forskning og innovasjon 
 • Virkninger og effekter 
 • Gjennomføringsevne 
 • Helhetlig vurdering 

Kriteriene over beskrives i større detalj under: 

Regional relevans - RFF Innlandet

• I hvilken grad vil prosjektet bidra til styrket kompetansemiljø hos søker og/eller partner i Innlandet?
• I hvilken grad vil prosjektet føre til økt samarbeid mellom kompetansemiljø i og tilknyttet Innlandet?
• I hvilken grad vil prosjektet bidra til styrket forskning og innovasjonsaktivitet hos søker og/eller partner i Innlandet?

Forskning og innovasjon - RFF Innlandet

• Knyttes forskningen tydelig opp mot Innlandets satsingsområder? (se tidligere i utlysningsteksten)
• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter forprosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter - RFF Innlandet

• I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?
• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
o i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
o ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
o ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de mulige virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring - RFF Innlandet

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
I hvilken grad er prosjektet en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter/offentlige foretak?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinst er relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodell

Helhetlig vurdering - RFF Innlandet

Hvor godt oppfyller prosjektet intensjoner og formål for søknadstypen?

Behandlingsprosedyre

RFFs sekretariat vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og om den er innenfor føringene som gis i utlysningen. 

Søknaden vurderes i sekretariatet og innstilling utarbeides. Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag. 

RFF Innlandet forbeholder seg retten til å konsultere andre virkemiddelaktører dersom dette er nødvendig. 

Forventet saksbehandlingstid er ca. 3 uker etter oppgitt søknadsfrist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 06.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.