Søk nå

Forprosjekt FORREGION Innlandet 2024

Formål

Formålet med FORREGION er å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid.

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter som forberedelse til senere større FoU-prosjekt. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet.

Om utlysningen

Hvordan søke?

Vi krever at søknad om forprosjektmidler utarbeides i samarbeid med en kompetansemegler. Kontaktinformasjon til kompetansemeglere i Innlandet finner du på fylkeskommunens hjemmeside

Hvem kan søke?

Bedrifter med registrert forretningsadresse i Innlandet, som har liten forskningserfaring, og som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning, kan søke på denne utlysningen. Bedrifter som er eller har vært ansvarlig for prosjekt finansiert av Forskningsrådet, hovedprosjekt hos Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FoU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Innlandet fylkeskommune.  

Bedriften som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert administrativt. 

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til FoU-leverandører

Forskningsorganisasjonen skal registreres som FoU-leverandør i søknadsskjemaet. Vi bruker Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner. Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU-leverandør.

Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Mens industriell forskning handler om tilegnelse av ny kunnskap, handler eksperimentell utvikling om å anvende eksisterende kunnskap på nye områder eller nye måter.

Nærmere beskrivelse av industriell forskning og eksperimentell utvikling finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25.

Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos bedriften
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Beregning av støtte

Bedriften kan søke om inntil 400 000 kroner og inntil 70 prosent av budsjetterte prosjektkostnader.

Minst 70% av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent for innvilgede søknader.

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Foretak i vanskeligheter kan ikke motta statsstøtte i henhold til EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. En beskrivelse av dette og definisjon av små, mellomstore og store bedrifter, finner du i vedleggsmalen «Egenerklæring om foretakets størrelse og økonomiske stilling».

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i tilsagnet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Støtten kan ikke brukes til:

 • kartlegging av forskningslitteratur
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier
 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer

Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 30 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats som for eksempel personal- og indirekte kostnader. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv.

Kun utbetalt lønn hos prosjekteier, kan inngå i personalkostnader. Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering. 

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 75 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet.

Resten utbetales ved prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjektansvarliges ordinære regnskap. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektansvarliges eller prosjektpartneres regnskap.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

FORREGION Innlandet har bioøkonomi som hovedinnsatsområde. Vesentlige satsingsområder underlagt bioøkonomi vil være:

  • Bio-/genteknologi
  • Næringsmiddelindustri/mat og ressursutnyttelse
  • Skog/tre (hele verdikjeden)

Støtte kan også gis til prosjekter innen:

  • Industri
  • IKT/informasjonssikkerhet
  • VR/AR/digitalisering/spill/opplæring
  • Reiseliv og kulturnæringer
  • Tjenesteinnovasjon i privat sektor inkl. helse- og velferdsteknologi

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteytingDyrehelseLuftfartMatMedier og kommunikasjonRomfartSkipsfartSmart citySpill og underholdningSport, treningTekstilbransjenTelekommunikasjonUndervisning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via elektronisk søknadsskjema. Bruk knappen "Opprett søknad" nederst på sida.

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via det elektroniske søknadssystemet vil bli vurdert.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du finner nederst på sida. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser skrevet i denne malen. 
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Systemet krever en CV. Ønsker du ikke å levere dette kan du laste opp en tom fil.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet. 

Øvrige vilkår

 • I søknadsskjemaet må du informere om det er søkt støtte til samme eller liknende prosjekt til andre offentlige støtteordninger.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført, eller ved manglende rapportering, kan Innlandet fylkeskommune kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt.

Forskning og innovasjon - FORREGION

Innovasjonsgrad

• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?
• I hvor stor grad har prosjektet potensial for å bringe fram ny kunnskap.

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Prosjektideens relevans - FORREGION

Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?

Hvor godt er forprosjektet i tråd med de aktuelle temaområdene?

Virkninger og effekter - FORREGION

I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring - FORREGION

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Behandlingsprosedyre

Vurdering av søknader

Vi vurderer først om søknader som er levert tilfredsstiller formelle krav til søker, forskningspartner, at de er skrevet på riktig maler og annet. Søknader som ikke tilfredsstiller formelle krav kan bli avvist. 

Deretter vurderes kvalitet på søknaden etter kriteriene gitt over.

Søknadene vurderes administrativt av Innlandet fylkeskommune, og søker vil få svar senest 4 uker etter at søknad er sendt inn.

Prosjektstart og prosjektslutt

Prosjektet må ikke starte før du har fått svar på søknaden.

Senest tillatt prosjektstart er 3 måneder etter mottatt bevilgning.

Senest tillatt prosjektslutt er 15 måneder etter mottatt bevilgning.

Opprett søknad

Søknader til Forprosjekt FORREGION Innlandet 2024 lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.