Regionale innovasjonsprosjekter

Søk nå
Opprett søknad

Det vil være mulig å sende inn søknad fra 5. august. RFF Innlandet tar forbehold om at det kan komme endringer i utlysningsteksten fram til da.

Formål

I et regionalt innovasjonsprosjekt samarbeider bedrifter og/eller offentlig sektor med en eller flere forskningsinstitusjoner for å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger som tas i bruk i virksomheten. 

Formålet med regionale innovasjonsprosjekter er å skape innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor i Innlandet.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

16 des 2020

Styremøte RFF Innlandet

01 feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om utlysningen

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 10 millioner kroner i støtte til regionale innovasjonsprosjekter. Midlene skal stimulere bedrifter og offentlig sektor til å investere i forskning og ny kunnskap som kan gi økt innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft.

Utlysningen er rettet mot bedrifter og offentlig sektor i Innlandet. Midlene skal benyttes til prosjekter innenfor følgende områder:

 • Reiseliv & kreative næringer
 • Industri
 • IKT/informasjonssikkerhet
 • VR/AR/digitalisering/spill/opplæring
 • Bioøkonomi
 • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor
 • Helse- og verferdsteknologi

Midlene som lyses ut skal fordeles på to målgrupper; næringsliv og offentlig sektor. Det er ikke gjort noen fordeling av hvor stor andel av midlene som skal gå til hver målgruppe. Tildeling av midler vil bli gjort på bakgrunn av vurderingskriterier og i henhold til behandlingsprosedyre beskrevet nedenfor.

Hvem kan søke?

 • Offentlig sektor i Innlandet. Dette omfatter bl.a. kommuner og offentlige virksomheter. Se Forskningsrådets definisjon på offentlig sektor.
 • Bedrifter, bedriftsnettverk og klynger i Innlandet.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Offentlig sektor og bedrifter lokalisert i Innlandet fylke kan stå som prosjektansvarlig (søker). 
 • Prosjektansvarlig (søker) må inngå forpliktende samarbeid om FoU-leveranser fra minst én godkjent forskningsorganisasjon. Det er anledning til å inngå avtale om FoU-leveranser fra utenlandske forskningsorganisasjoner.
 • Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidsavtaler og FoU-leverandører her.
 • En prosjektpartner skal defineres som enten "finansierende og utførende" (offentlig aktør og/eller bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller "utførende" (fullfinansiert FoU-organisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).
 • Bedrifter i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Innlandet gir mellom 1 og 3 milioner kroner i støtte til hvert prosjekt. Støtten tildeles i henhold til statsstøtteregelverket og er avgrenset til maksimalt 50 % av totale godkjente prosjektkostnader. Dette gjelder både bedrifter og offentlig sektor.

RFF Innlandt gir støtte til kostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene (for eksempel beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester). 

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og det skal settes opp prosjektbudsjett i søknaden. Prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader er kostnader forbundet med virksomhetens egenutførte FoU i prosjektet.  
 • Innkjøp av FoU-tjenester er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr er drifts- og avskrivningskostnader for utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader er kostnader forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter (for eksempel reiser).

Det skal føres prosjektregnskap og kun regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn (dvs. lønnsslipp foreligger, arbeidsgiveravgift betalt og skattetrekk foretatt), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.

Opprett søknad

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Innovasjonsprosjekter som skal tildeles støtte av RFF Innlandet skal være innenfor ett eller flere av følgende tema:

 • Reiseliv & kreative næringer
 • Industri
 • IKT/informasjonssikkerhet
 • VR/AR/digitalisering/spill/opplæring
 • Bioøkonomi
 • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor
 • Helse- og verferdsteknologi

Demokrati, styring og fornyelse

Bransjer og næringer

Krav til utforming

Søknad skal opprettes og sendes inn via "Mitt nettsted". Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge fastsatt mal og alle punkter i malen må besvares. Malen finner du nederst på denne siden.

Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse på fastsatt mal. Merk at det er ny mal for 2020.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere.
 • Samarbeidserklæring fra partnerne i prosjektet.
 • Partneropplysninger for bedrift på fastsatt mal. Merk at det er ny mal for 2020.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Vi vil heller ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon

I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Gjennomføring

I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos virksomhetene og med en egnet prosjektorganisering?
I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte? Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe.
I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping?
I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende for virksomhetene?

Virkninger og effekter

I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping hos søker og partnere i prosjektet?
I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer og ressursbehov, partnere, forankring og roller? Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
I hvilken grad bidrar innovasjonen til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Regional relevans

I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Innlandet?
I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet i RFF Innlandet gjør først en forvurdering av prosjektene og sjekker om søknadenen oppfyller formelle krav. Prosjektene vurderes så av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Deretter foretar et regionalt panel en vurdering av prosjektenes regionale relevans. RFF Innlandets sekretariat utarbeider innstilling til styret som foretar den endelige beslutningen om tilskudd i styremøtet 16. desember.