Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte

Last ned utlysningen

Formål

Regional kvalifiseringsstøtte har fire frister hvert år: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Om utlysningen

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte:

 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha som målsetting å lede frem til en søknad om hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal løse forskningsutfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og eller gjennomføres.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha klart definerte forskningsspørsmål.
 • Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet skal gi nødvendig kunnskapsgrunnlag for å etablere og eller gjennomføre et hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal dokumentere prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfront.
 • Det skal fremgå av søknaden hvor det planlegges å søke om hovedprosjekt (f.eks. Regionale forskningsfond, Forskningsrådet, EU).
 • Et kvalifiseringsprosjekt omfatter ikke utarbeidelse av søknad om hovedprosjekt.

Hvem kan søke?

 • Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Hedmark eller Oppland.
 • Prosjektansvarlig (søker) kan være en bedrift, en offentlig virksomhet eller en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Det skal være reelt og forpliktende samarbeid mellom minst én bedrift/en offentlig virksomhet og én forskningsorganisasjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknaden og prosjektrapporten, og samarbeidet skal fremgå i kostnadsbudsjett og arbeidspakker.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Det gis støtte på inntil kroner 500 000 per prosjekt.
 • Støttegraden er på maksimum 50 % av dokumenterte prosjektkostnader.
 • Egenfinansiering kan omfatte bidrag i form av kontanter og eller ressurser som stilles til rådighet for prosjektet.
 • Type egenfinansiering skal fremgå av søknaden.
 • Kun regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn (dvs. lønnsslipp foreligger, arbeidsgiveravgift betalt og skattetrekk foretatt), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke bli godkjent som prosjektkostnad.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivMedia og kulturAnnen tjenesteytingHelseDyrehelseTelekommunikasjonLuftfartRomfartSkipsfartPoliti, brann, forsvarSmart citySpill og underholdningSport, treningUndervisningTekstilbransjenBransjeuavhengig

Industri og tjenester

MiljøteknologiLavutslippSirkulær økonomiBærekraftig produksjon og forbrukDigitaliseringForretningsmodellerOrganisasjon og ledelseReiselivHelseAvanserte produksjonsprosesserIKTBioteknologiMaterialteknologiNanoteknologiMikro- og nanoelektronikkHavteknologi

Helse- og velferdstjenester

Helse- og omsorgstjenesterArbeids- og velferdstjenesterBarne- og familievern

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i kommuner og fylkeskommuner

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Krav til prosjekt og søknad:

 • Prosjektet må oppfylle krav og føring gitt i utlysningen.
 • Søknaden skal sendes inn som eSøknad. Ved opprettelse av søknaden blir du automatisk koblet videre til "Mitt nettsted" med elektronisk søknadsskjema som skal fylles ut.
 • Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.


Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelsen skal følge RFF mal for kvalifiseringsstøtte.
 • CV med relevante publikasjoner for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks. 4 sider per CV).
 • Samarbeidserklæring fra partnerne i prosjektet.

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

I tillegg til de nevnte vurderingskriteriene, vil også regional relevans tillegges vekt i vurderingen.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og om den er innenfor føringene som gis i utlysningen.
Søknaden vurderes i sekretariatet og innstilling utarbeides. Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.

RFF Innlandet forbeholder seg retten til å konsultere andre virkemiddelaktører dersom dette er nødvendig.

Forventet saksbehandlignstid er ca. 6 uker etter oppgitt søknadsfrist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 17.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.