Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte

Viktige datoer

15. des. 2019

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.

 

NB! Budsjettabell Kostnader pr. prosjektpartner pr. hovedaktivitet (i 1000 kr) i det elektroniske søknadsskjemaet som ikke er relevant for kvalifiseringsprosjekter. Denne har blitt inkludert i skjemaet ved en feil. Søkere kan derfor føre opp prosjektets totale kostnader på prosjektansvarlig i denne tabellen for å komme videre.

Om utlysningen

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte:

 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha som målsetting å lede frem til en søknad om hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal løse forskningsutfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og eller gjennomføres.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha klart definerte forskningsspørsmål.
 • Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet skal gi nødvendig kunnskapsgrunnlag for å etablere og eller gjennomføre et hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal dokumentere prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfront.
 • Det skal fremgå av søknaden hvor det planlegges å søke om hovedprosjekt (f.eks. Regionale forskningsfond, Forskningsrådet, EU).
 • Et kvalifiseringsprosjekt omfatter ikke utarbeidelse av søknad om hovedprosjekt.

Hvem kan søke?

 • Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Hedmark eller Oppland.
 • Prosjektansvarlig (søker) kan være en bedrift, en offentlig virksomhet eller en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Det skal være reelt og forpliktende samarbeid mellom minst én bedrift/en offentlig virksomhet og én forskningsorganisasjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknaden og prosjektrapporten, og samarbeidet skal fremgå i kostnadsbudsjett og arbeidspakker.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Det gis støtte på inntil kroner 500 000 per prosjekt.
 • Støttegraden er på maksimum 50 % av dokumenterte prosjektkostnader.
 • Egenfinansiering kan omfatte bidrag i form av kontanter og eller ressurser som stilles til rådighet for prosjektet.
 • Type egenfinansiering skal fremgå av søknaden.
 • Kun regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn (dvs. lønnsslipp foreligger, arbeidsgiveravgift betalt og skattetrekk foretatt), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke bli godkjent som prosjektkostnad.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Åpen tematisk utlysning. Søker vil bli utfordret på hvordan de vil bli bidra til regional vekst og utvikling.

Prosjektansvarlig (søker) skal synliggjøre hvordan de jobber med bærekraftig verdiskaping og sirkulær økonomi.

Når en forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig (søker), forutsettes det at prosjektet vil gi et løft for næringslivsbransje og eller offentlig forvaltning.

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet, Fiskeri og havbruk, Skog og trebruk, Landbruk, Næringsmiddelindustri, Olje, gass, Energi - Næringsområde, Prosess- og foredlingsindustri, Vareproduserende industri, IKT-næringen, Bygg, anlegg og eiendom, Transport og samferdsel, Finans og bank, Helsenæringen, Reiseliv, Media og kultur, Annen tjenesteyting, Helse, Dyrehelse, Telekommunikasjon, Luftfart, Romfart, Skipsfart, Politi, brann, forsvar, Smart city, Spill og underholdning, Sport, trening, Undervisning, Tekstilbransjen, Bransjeuavhengig

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Krav til prosjekt og søknad:

 • Prosjektet må oppfylle krav og føring gitt i utlysningen.
 • Søknaden skal sendes inn som eSøknad. Ved opprettelse av søknaden blir du automatisk koblet videre til "Mitt nettsted" med elektronisk søknadsskjema som skal fylles ut.
 • Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.


Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelsen skal følge RFF mal for kvalifiseringsstøtte.
 • CV med relevante publikasjoner for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks. 4 sider per CV).
 • Samarbeidserklæring fra partnerne i prosjektet.

Vurderingskriterier

 • Generell prosjektkvalitet
 • Forskningsinnhold
 • Innovasjonsgrad
 • Gjennomføringsevne
 • Regional betydning
 • Hovedprosjektets karakter og betydning

Generell prosjektkvalitet

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Hovedprosjektets karakter og relevans

 • Addisjonalitet
 • Etikk
 • Miljøkonsekvenser

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og om den er innenfor føringene som gis i utlysningen.
Søknaden vurderes i sekretariatet og innstilling utarbeides. Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.

RFF Innlandet forbeholder seg retten til å konsultere andre virkemiddelaktører dersom dette er nødvendig.

Forventet saksbehandlignstid er ca. 5 uker etter oppgitt søknadsfrist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juni 2024, kl. 07.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.