Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte

Formål

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.

Om utlysningen

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte:

 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha som målsetting å lede frem til en søknad om hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal løse forskningsutfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og eller gjennomføres.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal ha klart definerte forskningsspørsmål.
 • Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet skal gi nødvendig kunnskapsgrunnlag for å etablere og eller gjennomføre et hovedprosjekt.
 • Kvalifiseringsprosjektet skal dokumentere prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfront.
 • Det skal fremgå av søknaden hvor det planlegges å søke om hovedprosjekt (f.eks. Regionale forskningsfond, Forskningsrådet, EU).
 • Et kvalifiseringsprosjekt omfatter ikke utarbeidelse av søknad om hovedprosjekt.

Hvem kan søke?

 • Prosjektansvarlig (søker) må være lokalisert i Hedmark eller Oppland.
 • Prosjektansvarlig (søker) kan være en bedrift, en offentlig virksomhet eller en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Det skal være reelt og forpliktende samarbeid mellom minst én bedrift/en offentlig virksomhet og én forskningsorganisasjon. Samarbeidet skal dokumenteres i søknaden og prosjektrapporten, og samarbeidet skal fremgå i kostnadsbudsjett og arbeidspakker.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Det gis støtte på inntil kroner 500 000 per prosjekt.
 • Støttegraden er på maksimum 50 % av dokumenterte prosjektkostnader.
 • Egenfinansiering kan omfatte bidrag i form av kontanter og eller ressurser som stilles til rådighet for prosjektet.
 • Type egenfinansiering skal fremgå av søknaden.
 • Kun regnskapsførte kostnader, herunder innberettet lønn (dvs. lønnsslipp foreligger, arbeidsgiveravgift betalt og skattetrekk foretatt), legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader. Ubetalt egeninnsats vil ikke bli godkjent som prosjektkostnad.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Åpen tematisk utlysning. Søker vil bli utfordret på hvordan de vil bli bidra til regional vekst og utvikling.

Prosjektansvarlig (søker) skal synliggjøre hvordan de jobber med bærekraftig verdiskaping og sirkulær økonomi.

Når en forskningsorganisasjon er prosjektansvarlig (søker), forutsettes det at prosjektet vil gi et løft for næringslivsbransje og eller offentlig forvaltning.

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivMedia og kulturAnnen tjenesteyting

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet

Politikk- og forvaltningsområder

Næring og handelLæring, skole og utdanningOlje og gass - Politikk og forvaltningFiskeri og kystSkog, landbruk og matMiljø, klima og naturforvaltningHelse og omsorgVelferdArbeidsliv - Politikk og forvaltningJustis og rettsvesenKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningSamferdsel og kommunikasjonBarn og familieFinansmarkedene og økonomisk styringKultur, kirke, idrett og medierUtenrikspolitikkForsvar og sikkerhetOffentlig administrasjon og forvaltning

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Forskning for fornyelse av offentlig sektor

Industri og tjenester

DigitaliseringAvanserte produksjonsprosesserMiljøteknologiSirkulær økonomiBærekraftig produksjon og forbrukIKTBioteknologiMaterialteknologiNanoteknologiMikro- og nanoelektronikkForretningsmodellerOrganisasjon og ledelseReiselivHelseLavutslippHavteknologi

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Miljøvennlig energiCO2-håndtering

Mat og landbaserte bioressurser

ProduksjonssystemerKlimaBioøkonomiNye produkterMattrygghetTjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Krav til prosjekt og søknad:

 • Prosjektet må oppfylle krav og føring gitt i utlysningen.
 • Søknaden skal sendes inn som eSøknad. Ved opprettelse av søknaden blir du automatisk koblet videre til "Mitt nettsted" med elektronisk søknadsskjema som skal fylles ut.
 • Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.


Obligatoriske vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelsen skal følge RFF mal for kvalifiseringsstøtte.
 • CV med relevante publikasjoner for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere (maks. 4 sider per CV).
 • Samarbeidserklæring fra partnerne i prosjektet.

Vurderingskriterier

 • Generell prosjektkvalitet
 • Forskningsinnhold
 • Innovasjonsgrad
 • Gjennomføringsevne
 • Regional betydning
 • Hovedprosjektets karakter og betydning

Generell prosjektkvalitet

Forskningsgrad | IPN

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det må fremgå at prosjektet har kunnskap om forskningsfronten.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
* Forskning i internasjonal forskningsfront
* Forskningens andel av FoU-prosjektet

Innovasjonsgrad

Gjennomføringsevne | IPN

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre FoU-prosjektet på en best mulig måte.

Følgende vurderes:
* Faglig ledelse
* Organisering og administrativ ledelse
* Samarbeidskonstellasjonen (sammensetning, rollefordeling og kompetanse)

Realisering av innovasjonen vurderes ikke.

Hovedprosjektets karakter og relevans

 • Addisjonalitet
 • Etikk
 • Miljøkonsekvenser

 

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og om den er innenfor føringene som gis i utlysningen.
Søknaden vurderes i sekretariatet og innstilling utarbeides. Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.

RFF Innlandet forbeholder seg retten til å konsultere andre virkemiddelaktører dersom dette er nødvendig.

Forventet saksbehandlignstid er ca. 5 uker etter oppgitt søknadsfrist.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.