Styret

Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunen. Det er styret som fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret skal også sørge for at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for forskning og utvikling.

Styreverv Navn Stilling
Styreleder Birgit Aasgaard Jenssen Næringssjef, Innlandet fylkeskommune
Nestleder Sverre Bjørnstad Direktør, Innovasjon Norge Innlandet
Styrerepresentant Kristiane Haug Berg Daglig leder, NCE Heidner Biocluster, Klosser Innovasjon
  Bjørnar Sæther Professor, Universitetet i Oslo
  Frode Martinsen Næringssjef, Ringebu kommune
  Ingeborg Hartz Forskningsdirektør, Sykehuset Innlandet HF
Vararepresentanter Astrid Nyquist  Direktør, Beitostølen helsesportsenter
  Marius Pedersen  Professor, NTNU
  Elisabeth Kommisrud  Professor, Høgskolen i Innlandet
  Ola Rostad  Daglig leder, Tretorget

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.