Styret

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunene. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale