RFF Hovedstaden

Hovedstadsregionen - et tyngdepunkt for kunnskaps- og forskningsbasert innovasjon

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utarbeidet en felles regional FoU-strategi i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor næringsliv, forskning og utdanning. FoU-strategien ligger til grunn for fondets prioriteringer og skal styrke vår internasjonale posisjon som kunnskaps- og verdiskapingsregion.

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Dette skal oppnås gjennom:

 • et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor
 • å bidra til økt internasjonal konkurranseevne i FoU-institusjonene
 • å stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

Regionens prioriterte områder er:

 • FoU i næringslivet innenfor
  • Miljø- og energiteknologi
  • Livsvitenskap i en bred betydning
  • IKT
 • Forskningsbasert læring og innovasjon i offentlig sektor
  • Miljø, klima, integrasjon og innovasjonsevne for bærekraftig utvikling i  regionen
  • Tjenesteyting og organisering innenfor transportsystem, skole og helse- og omsorgssektoren
  • Innkjøp og anvendelse av kunnskapstjenester i kommunal og fylkeskommunal sektor

 • Kompetanseoppbygging i FoU-institusjonene
  • Innovasjonsdynamikk og -betingelser
  • Økt internasjonal konkurranseevne
  • Bærekraftlig regional utvikling

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt fondsstyret i oppdrag å lyse ut midler i henhold til gjeldende bestillingsbrev som spesifiserer de tematiske områdene og målsetningene ytterligere. Fondsstyret på sin side reviderer sin strategi hvert år og tar beslutninger om hvilke tematiske områder og søknadstyper som skal prioriteres til enhver tid.

For perioden 2016-2019 har fondsstyret fokus på:

Innovasjonsprosjekter innenfor:

- Læringsteknologi - "EdTech"
- Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, bioteknologi
- IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner
- Velferdsteknologi
- Vann- og avløpssektoren
- Samferdsel & transport
- Digitalisering av kommunale tjenester

Vi ser mange spennende resultater fra prosjekter som har vært finansiert i tidligere perioder. Nå fokuserer vi på at noen av disse innovasjonene skal bli tatt i bruk, og vi stimulerer derfor også til å gjennomføre prosjekter for innovative offentlige anskaffelser

Se utlysningene for detaljer