Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Viktige datoer

19. april 2023

Du kan nå opprette søknad

31. mai 2023

Søknadsfrist

1. februar 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. juni 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter. 

RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Om utlysningen

RFF Agder lyser ut 10,5 millioner kroner i FoU-støtte til prosjekter som skal føre til bærekraftig innovasjon, omstilling og verdiskaping.  Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor en rekke ulike temaer som er nærmere beskrevet lenger ned i utlysningen.

Midlene som lyses ut skal finansiere tre forskjellige typer prosjekter: 

 • Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv
 • Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner
 • Regionale samarbeidsprosjekter

Søknadene til de tre utlysningene vil konkurrere om de samme midlene.

Bedrifter tildeles støtte i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her

Hvem kan søke?

Bedrifter, bedriftsnettverk og klynger med organisasjonsnummer i Agder

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være registrert med organisasjonsnummer i Agder.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover RFF Agders støtte).
 • Prosjektet må være forankret i virksomhetens ledelse.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig (søker) må inngå forpliktende samarbeid om FoU-leveranser fra minst én godkjent forskningsorganisasjon. Det er anledning til å inngå avtale om FoU-leveranser fra utenlandske forskningsorganisasjoner.
 • Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidsavtaler og FoU-leverandører her.
 • FoU-leverandøren(e) har ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra virksomhetene i prosjektet. FoU-leverandøren i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultatet.
 • Øvrige internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra RFF Agder.
 • En prosjektpartner skal defineres som enten "finansierende og utførende" (kommune og/eller bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller "utførende" (fullfinansiert FoU-organisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i avhengighetsforhold til hverandre (for eksempel en konsernrelasjon).
 • Bedrifter i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder gir minimum 1 000 000 kroner og maksimum 2 000 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

 • For regionale innovasjonsprosjekter i næringslivet dekker RFF Agder inntil 50 % av de totale prosjektkostnadene. Støtten tildeles i henhold til statsstøtteregelverket.

RFF Agder gir støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene (for eksempel beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester). Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel egen, ulønnet arbeidsinnsats. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

 • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

I søknaden skal prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader er kostnader forbundet med virksomhetens egenutførte FoU i prosjektet.  
 • Innkjøp av FoU-tjenester er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader er kostnader forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter (for eksempel reiser).

For bedriftene skal budsjetterte prosjektkostnader være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Viser til Forskningsrådets side "Dette skal budsjettet inneholde" for mer informasjon om kostandstypene som RFF kan støtte, med mer.

Omfang av støtte
Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 50 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken).

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfaglige og som bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder. De regionale innovasjonsprosjektene i Agder skal omhandle minst ett av følgende temaer:

 • Støtte opp om entreprenørskap og innovasjon knyttet til en mer klimavennlig og bærekraftig forretningsomstilling og sirkulær økonomi
  • Herunder, men ikke begrenset til blå og grønn næring, havvind
 • Agder Batteri – innovasjonsøkosystem for relevante aktører innen batteri- og energisystemsegmentene
 • Videreutvikle reiselivs- og opplevelsesindustrien, blant annet ved å stimulere til felles produktutvikling og nye sammenhengende verdikjeder
  • Herunder også bærekraftig verdiskaping på bakgrunn av kunnskap om naturressurser og kulturverdier
 • Sektorovergripende innovasjon
  • Støtte opp om teknologioverføring og kompetanseutvikling på tvers av sektorer og bransjer
 • Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens
 • Støtte opp om effektiv energibruk
 • Bidra til utvikling av energibærere som bidrar til bærekraftig omstilling (eks. hydrogen, ammoniakk)
 • Bioøkonomi

Bærekraft vil være gjennomgående for utlysningene. Det betyr at det stilles krav om at alle prosjektene skal bidra til bærekraftige løsninger. FNs bærekraftsmål og bærekraftsmålene i Regionplan Agder 2030 er førende.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutvikling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadtypens og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 50% av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må bevares.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. 
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal. 
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Vi vil heller ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans innovasjonsprosjekt

•I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Agder?
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes først av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Deretter foretar et regionalt panel en vurdering av prosjektenes regionale relevans. RFF Agders sekretariat utarbeider innstilling til hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune som foretar den endelige beslutningen om tilskudd. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.