Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forprosjekter i næringslivet

Formål

Formålet til Forskningsmobilisering Agder er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. 

Om utlysningen

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont 2020.

Hvem kan søke?

Alle private bedrifter hjemhørende i Agder med mindre enn 250 ansatte, som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning, kan søke på denne utlysningen.

Det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FoU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det er en forutsetning for å få støtte at bedriften har et reelt samarbeid med en FOU-leverandør.

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner. 

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være samarbeidspartner.
Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-partner. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-partner har faglig kompetanse på området.

Forskningsorganisasjonen skal registreres som samarbeidspartner i søknadsskjemaet.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes støtte til mindre forskningsprosjekter og forprosjekter. Minimum 80 % av støtten skal gå til innkjøp av FOU-tjenester.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Det er ønskelig at omsøkte prosjekter ligger innenfor følgende kompetanseområder

Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til Agders visjon om å bli en helelektrisk region *
Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til lavere utslipp og bedre levekår i Agder.

Det forventes at omstilling til grønn økonomi ligger til grunn for alle prosjekter, og dette vil bli vektlagt og prioritert i søknadsbehandlingen.

* Les mer om «Electric Region Agder» her. 

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Det er obligatorisk å benytte seg av en kompetansemelgler før søknaden leveres. Liste over kompetansemeglere og øvrige pplysninger om hvordan man søker ligger på Agder Fylkeskommunes hjemmesider: Forskningsmobilisering Agder.

Forskning og innovasjon | FORREGION

I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?
• I hvor stor grad har prosjektet potensial for å bringe fram ny kunnskap.

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | FORREGION

Vil prosjektet bidra til det grønne skiftet?

I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | FORREGION

Hvor sannsynlig er det at prosjektet kan gjennomføres?

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans | FORREGION

- Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
- Vil bedriften søker om mer forskningsmidler senere?
- Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Opprett søknad

Søknader til Forskningsmobilisering Agder - Forprosjekter i næringslivet lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.