Søk nå

Forskningsmobilisering Agder - Forsker til låns

Formål

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utvikling og nyskaping sammen med ansatte i bedriften i en avgrenset periode.

Om utlysningen

"Forsker til låns" skal utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv.

Ordningen passer for små og mellomstore bedrifter som har bruk for økt forskerkompetanse internt i bedriften i en periode og for forskere som ønsker å bli bedre kjent med næringslivets utfordringer og bidra i bedrifters FoU-arbeid.

Eksempel på oppgaver kan være å løse konkrete FoU-behov eller å jobbe med å etablere et større prosjekt. 

Bedriften må selv finne fram til en aktuell forsker, eventuelt med hjelp av en kompetansemegler. Det er bedriftens kompetansebehov som er utgangspunktet for samarbeidet.

Hvem kan søke?

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen. Bedriften må være hjemmehørende i Agder.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte bedriften i samarbeidet.

Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter og søkerbedriften må være en liten eller mellomstor bedrift. EUs definisjon av små og mellomstore bedrifter finner du her.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder er forskerens kontaktperson i bedriften.

Krav til samarbeidspartner

Forskeren må være ansatt ved en forskningsorganisasjon som er godkjent av Forskningsrådet.
Liste over godkjente FOU-institusjoner

Hva kan du søke om støtte til?

Hele støtten må brukes til støtteberettigede kostnader. Alle personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren regnes som støtteberettiget. Egeninnsats må være minimum 30 prosent av prosjektetskostnader og kan enten brukes på forskeren slik som støtten, eller til personal- og reisekostnader til bedriftens prosjektleder eller andre ansatte som jobber med prosjektet.

Forutsetning for støtte

Bedriften (foretaket) kan få støtte til lån av en forsker hvis følgende krav er oppfylt:

  • Forskeren må ha minst 5 års relevant arbeidserfaring, som også kan omfatte doktorgradsstudier.
  • Forskeren skal jobbe med forskning-, utviklings- og nyskapingsvirksomhet i bedriften.
  • Støtteandelen er inntil 70 prosent av de støtteberettigede kostnadene i et tidsrom på inntil ett år per foretak og per forsker.

Prosjektet må ikke starte før du har fått svar på søknaden.
Seneste tillatte prosjektstart er 6 måneder etter mottatt bevilgning.
Seneste tillatte prosjektslutt er 18 måneder etter mottatt bevilgning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Det er ønskelig at omsøkte prosjekter ligger innenfor følgende kompetanseområder

Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til Agders visjon om å bli en helelektrisk region *
Ny teknologi og nye forretningsmodeller som bidrar til lavere utslipp og bedre levekår i Agder.

Det forventes at omstilling til grønn økonomi ligger til grunn for alle prosjekter, og dette vil bli vektlagt og prioritert i søknadsbehandlingen.

* Les mer om «Electric Region Agder» her.

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Det er obligatorisk å benytte seg av en kompetansemelgler før søknaden leveres. Liste over kompetansemeglere og øvrige pplysninger om hvordan man søker ligger på Agder Fylkeskommunes hjemmesider: Forskningsmobilisering Agder.

Prosjektideens relevans | FORREGION

- Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
- Vil bedriften søker om mer forskningsmidler senere?
- Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Virkninger og effekter | FORREGION

Vil prosjektet bidra til det grønne skiftet?

I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | Forsker til låns

Hvor godt er samarbeidet mellom forsker og bedrift?
Hvor god er prosjektplanen med hensyn til faglige oppgaver?
Har de involverte i prosjektet god og relevant kompetanse for de planlagte oppgavene?

Opprett søknad

Søknader til Forskningsmobilisering Agder - Forsker til låns lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 23.32 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.