Gjennomført

Regionalt innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Denne utlysningen kan blir endret fram til seks uker før søknadsfristen. Fra da kan du opprette og sende inn en søknad fram til fristen. Dersom vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om det her.

Viktige datoer

8. sep. 2021

Åpen for søknad

20. okt. 2021

Søknadsfrist

15. feb. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

15. mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

15. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Regionale innovasjonsprosjekter skal stimulere næringslivet til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine innovasjonsaktiviteter. 

RFF Agders prosjektstøtte skal bidra til bærekraftig omstilling og innovasjon, styrke koblingene mellom FoU-organisasjoner og private virksomheter og kvalifisere til deltagelse i forsknings- og innovasjonssamarbeid nasjonalt og i EUs programmer.

Om utlysningen

RFF Agder lyser ut 15 millioner kroner i FoU-støtte til prosjekter som skal føre til bærekraftig innovasjon, omstilling og verdiskaping.  Det kan søkes om støtte til prosjekter innenfor en rekke ulike temaer som er nærmere beskrevet lenger ned i utlysningen.

Midlene som lyses ut skal finansiere tre forskjellige typer prosjekter: 

 • Regionale innovasjonsprosjekter for næringsliv
 • Regionale innovasjonsprosjekter for kommuner
 • Regionale samarbeidsprosjekter

Søknadene til de tre utlysningene vil konkurrere om de samme midlene.

Bedrifter tildeles støtte i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her

Hvem kan søke?

Bedrifter, bedriftsnettverk og klynger i Agder

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være registrert med organisasjonsnummer i Agder.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover RFF Agders støtte).
 • Prosjektet må være forankret i virksomhetens ledelse.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig (søker) må inngå forpliktende samarbeid om FoU-leveranser fra minst én godkjent forskningsorganisasjon. Det er anledning til å inngå avtale om FoU-leveranser fra utenlandske forskningsorganisasjoner.
 • Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) skal registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidsavtaler og FoU-leverandører her.
 • FoU-leverandøren(e) har ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra virksomhetene i prosjektet. FoU-leverandøren i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultatet.
 • Øvrige internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra RFF Agder.
 • En prosjektpartner skal defineres som enten "finansierende og utførende" (kommune og/eller bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller "utførende" (fullfinansiert FoU-organisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i avhengighetsforhold til hverandre (for eksempel en konsernrelasjon).
 • Bedrifter i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.

Hva kan du søke om støtte til?

RFF Agder gir minimum 1 000 000 kroner og maksimum 2 500 000 kroner i støttebeløp per prosjekt.

 • For regionale innovasjonsprosjekter i næringslivet dekker RFF Agder inntil 70% av de totale prosjektkostnadene. Støtten tildeles i henhold til statsstøtteregelverket.

RFF Agder gir støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter eller tiltak for å utnytte FoU-resultatene (for eksempel beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester). Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel egen, ulønnet arbeidsinnsats. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

 • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

I søknaden skal prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader er kostnader forbundet med virksomhetens egenutførte FoU i prosjektet.  
 • Innkjøp av FoU-tjenester er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader er kostnader forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter (for eksempel reiser).

For bedriftene skal budsjetterte prosjektkostnader være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Viser til Forskningsrådets side "Dette skal budsjettet inneholde" for mer informasjon om kostandstypene som RFF kan støtte, med mer.

Omfang av støtte
Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken), og tabellen under.  

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

RFF Agder vil prioritere prosjekter som er tverrfaglige og som bidrar til bærekraftig omstilling og verdiskaping i Agder. De regionale innovasjonsprosjektene i Agder skal omhandle minst ett av følgende temaer:

Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor og/eller næringslivet. Prosjektet skal ta utgangspunkt i konkrete behov/muligheter som kan møtes/realiseres ved å utvikle og/eller utnytte nye digitale teknologier. Prosjektet kan rette seg mot utvikling av nye eller forbedrede prosesser, produkter, tjenester, forretningsmodeller eller organisasjonsmodeller. 

Elektrifisering, fornybar energi, energisystemer, energimaterialer, batteri

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor og/eller næringslivet. Prosjektet skal bidra til å fremskaffe nye løsninger som støtter langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemer, herunder bærekraftig utnyttelse og effektiv bruk av fornybare energiressurser. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, forretningsmodeller, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor og/eller næringslivet.

Sirkulær økonomi

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter som bidrar til økt grad av sirkulærøkonomi i kommunal sektor og/eller næringslivet. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, forretningsmodeller, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor  og/eller næringslivet.

E-helse og velferdsteknologi

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor. Prosjektene skal styrke kommunenes og kommunale virksomheters muligheter til å tilby gode og bærekraftige helse- og velferdstjenester. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor

Covid-19 beredskap i kommunal sektor 

Midlene skal gå til FoU-baserte innovasjonsprosjekter i kommunal sektor. Prosjektene skal rette seg mot utfordringer, behov eller muligheter som har blitt avdekket under den pågående pandemien. Forsknings- og utviklingsaktivitetene skal lede frem til nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og bærekraft i kommunal sektor

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturRegion- og stedsutviklingVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. 

 • Søknaden skal være innenfor søknadtypens og utlysningens formål.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartner(e) skal finansiere minst 30% av totale prosjektkostnader i form av egeninnsats eller kontantbidrag. Ubetalt egeninnsats godkjennes ikke.
 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må bevares.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020. 
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Vi vil heller ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknaden vurderes etter følgende kriterier: 

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Regional relevans innovasjonsprosjekt

•I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer i Agder?
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Behandlingsprosedyre

Prosjektene vurderes først av et ekspertpanel i Forskningsrådet. Deretter foretar et regionalt panel en vurdering av prosjektenes regionale relevans. RFF Agders sekretariat utarbeider innstilling til hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune som foretar den endelige beslutningen om tilskudd. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 16.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.