Gjennomført

Regionale forprosjekter for bedrifter, kommunal sektor og forskningsorganisasjoner (2021)

Frister for innlevering av søknader ("cut off dates") i 2021 er 1. februar, 15. mars, 1. mai, 1. september, 15. oktober og 1. desember.

Formål

Styrke forskning og innovasjon for bærekraftig verdiskaping i Agder.

Om utlysningen

Forprosjekter er innledende forskningsarbeider som legger grunnlaget for utviklingen hovedprosjekt. Forprosjektene kan rettes inn mot innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN), innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO), eller kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP).

Alle prosjektene som finansieres av RFF Agder skal bidra til regional verdiskaping, ha en tydelig bærekraftsprofil og være i tråd med regionale planer og satsinger.

Et forprosjekt skal:

 • Lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 • Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere hvor prosjektet står i forhold til kunnskaps- og forskningsfront

Tilskudd kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablering av nettverk og klynger

Verktøy for prosjektutvikling:

Bruk gjerne Forskningsrådets verktøy for prosjektutvikling i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

Kommuner og kommunale virksomheter i Agder 

 • Det kreves formelt samarbeid med én godkjent forskningsorganisasjon.
 • Forskningsorganisasjonen kan være lokalisert utenfor Agder.
 • Det er anledning til å samarbeide med utenlandske forskningsorganisasjoner.

Bedrifter, bedriftsnettverk og næringsklynger i Agder

 • Det kreves formelt samarbeid med én godkjent forskningsorganisasjon.
 • Forskningsorganisasjonen kan være lokalisert utenfor Agder.
 • Det er anledning til å samarbeide med utenlandske forskningsorganisasjoner.

Godkjente forskningsorganisasjoner med hoved- eller avdelingskontor i Agder

 • Forprosjekter IPN/IPO
  • Det kreves formelt forpliktende samarbeid med minst én bedrift eller én kommune i Agder.
  • Det legges vekt på at bedriften/kommunen er problemeier.
  • Samarbeidet skal fremgå av både arbeidspakker og budsjett.
 • Forprosjekter til kompetanse og samarbeidsprosjekter
  • Prosjektet skal vise til samfunns- og næringsutfordringer i Agder.
  • Prosjektet skal være godt forankret hos prosjektpartnerne og i egen organisasjon.
  • Prosjektet skal være strategisk viktig for søker og prosjektpartnere.
  • Partnernes rolle skal fremgå av både arbeidspakker og  budsjett.

Hvem kan delta i prosjektet?

Alle aktører som er relevante partnere for gjennomføringen av forprosjektet.

Det stilles krav om reelt og forpliktende samarbeid i alle forprosjektene, se "Hvem kan søke".

Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forskningsinstitutter.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Tilskudd fra 100 000 kroner til 300 000 kroner per prosjekt
 • Egenfinansieringen skal utgjøre minimum 30% av totale prosjektkostnader
 • Prosjektet skal være innenfor rammene av statsstøtteregelverket
 • Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.
 • Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.
 • Budsjettering skal følge Forskningsrådets regler
 • Når forskningsorganisasjoner søker skal finansieringen fra RFF Agder kun gå til virksomhetens ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen har ingen tematisk avgrensning. 

Regional utvikling

Vareproduserende industriSkog og treLandbruk og matMiljø, klima og fornybar energiMaritimMarinHelse og velferdUtdanningReiseliv/opplevelser/kulturVarehandel og tjenesteytende sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal vær innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for kvalifiseringsstøtte og er på maksimalt fem sider inklusive referanser
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger
 • Søknaden skal angi hvor det er aktuelt å søke om hovedprosjekt
 • Søknaden skal angi hva som er aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse, bruk obligatorisk mal i utlysningen (maks 5 sider)
 • CV for prosjektleder, bruk obligatorisk mal i utlysningen (maks 4 sider)
 • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere, bruk obligatorisk mal i utlysningen (maks 4 sider)
 • Skjema for partneropplysninger skal fylles ut av prosjektansvarlig og alle partnerne i prosjektet, bruk obligatorisk mal i utlysningen

Andre vedlegg vil ikke bli vurdert.

Ufullstendige eller mangelfulle søknader vil kunne bli avslått uten faglig vurdering.

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes etter de tre kriteriene under.

Forskning og innovasjon (regionalt forprosjekt)

Hvor ambisiøst er prosjektet?
• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene i forprosjektet nødvendige for å utvikle et hovedprosjekt?
• I hvilken grad bygger forprosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter forprosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter (regionalt forprosjekt)

I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at forprosjektet planlegges videreført i et hovedprosjekt
•Hvor skal det søkes om hovedprosjekt?
•Er potensielle partnere i et hovedprosjekt beskrevet?
•Er det planlagte hovedprosjektet forankret i bedriftens planer og strategier?


Verdiskaping
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil ha potensial for bærekraftig verdiskaping (sysselsetting, konkurranseevne, kommunal tjenesteyting, osv.)?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil gi gevinster for søker og eventuelle partnere?

Regional betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•I hvilken grad vil prosjektet bidra til regional verdiskaping utover de involverte aktørene?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?
Gjennomføring (regionalt forprosjekt)

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Organisering av prosjektet
•I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
•Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Prosjektleder og prosjektgruppe
•I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt?
•I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
•I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Det vil bli lagt vekt på etikk, miljøkonskevenser, bærekraft, kjønnsbalanse i prosjektet og kjønnsbalanse i forskningen der dette er aktuelt.

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Dertetter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Sekretariatet utarbeider innstilling. Avdelingsleder for Bærekraftig utvikling fatter endelig vedtak i saken. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.