Gjennomført

Kvalifiseringsstøtte forprosjekter for offentlig sektor 2020

Viktige datoer

01. mar 2020

Frist for innlevering av søknad

01. mai 2020

Frist for innlevering av søknad

01. okt 2020

Frist for innlevering av søknad

01. des 2020

Frist for innlevering av søknad

Viktige datoer

Formål

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen hos kommuner og kommunale virksomheter i Agder.

Om utlysningen

Et forprosjekt skal:

 • Lede frem til en søknad om hovedprosjekt
 • Løse forskningsutfordringer som er kritiske for å etablere og/eller gjennomføre et hovedprosjekt
 •  Ha klart definerte forskningsspørsmål
 • Dokumentere prosjektets forhold til kunnskaps- og forskningsfront

Støtten kan ikke benyttes til å:

 • Kartlegge litteratur og forskningsfront
 • Utarbeide søknad om hovedprosjekt
 • Gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføring
 • Etablere nettverk, klynger eller konsortier

Tlgjengelige verktøy

Bruk gjerne prosjektverktøy utviklet av Forskningsrådets og/eller KS for i arbeidet med søknaden.

Hvem kan søke?

Kommuner og kommunale virksomheter lokalisert i Agder.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • Kommuner og kommunale virksomheter lokalisert i Agder.
 • Det stilles krav til reelt og forpliktende samarbeid med minst én godkjent forskningsorganisasjon.
 • Det er anledning til å samarbeide med utenlandske universiteter og forskningsinstitutter.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Det gis tilskudd på inntil 300 000 kroner i støtte per prosjekt.
 • Egenfinansieringen skal utgjøre minimum 30% av totale prosjektkostnader.
 • Relevante prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, driftskostnader for prosjektet og innkjøp av FoU-tjenester.
 • Kun regnskapsførte utgifter, herunder innberettet lønn, legges til grunn for godkjenning av prosjektkostnader.
 • Hvis bedrifter er med i prosjektet, gjelder betingelsene for tildeling av statsstøtte til bedrifter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig virksomhet avgjør hvilke arkivløsninger som skal benyttes for lagring av forskningsdata i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i kommuner og fylkeskommuner

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styring, Samfunnssikkerhet, Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal vær innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknaden og alle obligatoriske vedlegg skal være levert i eSøknad innen fristen
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge mal for kvalifiseringsstøtte og er på maksimalt fem sider inklusive referanser
 • Partneropplysninger skal følge mal for partneropplysninger
 • Søknaden skal angi hvor det er aktuelt å søke om hovedprosjekt
 • Søknaden skal angi hva som er aktuelt å videreføre i et hovedprosjekt
 • Søknaden skal beskrive virksomhetens kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet inngår i virksomhetens planer og strategier

 

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder
 • CV for forskere og sentrale samarbeidspartnere
 • Samarbeidsbekreftelse på deltagelse i prosjektet
 • Skjema for partneropplysninger (prosjektansvarlig og partnere i prosjektet)

Vurderingskriterier

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

Forskning og innovasjon (regional kvalifiseringsstøtte IPO)

Hvor ambisiøst er prosjektet?
•I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad er det sannsynliggjort at innovasjonen vil realisere en mulighet, løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter (regional kvalifiseringsstøtte IPO)

Hvilke positive effekter forventes det at prosjektet vil gi?

Regional verdiskaping, brukernytte og utnyttelse av resultater
•I hvilken grad er det sannsynliggjort nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte eller reduserte kostnader for offentlige aktører?
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at deltakende offentlige aktører kan ta i bruk prosjektresultatene?

Regional samfunnsmessig betydning
•I hvilken grad er prosjektet i tråd med regionale satsinger?
•Er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til å løse viktige regionale samfunnsmessige utfordringer?
•I hvilken grad har prosjektet en tydelig og troverdig bærekraftprofil?

Regional kunnskapsoppbygging
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bidra til kunnskapsoppbygging regionalt?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?

Videreføring i hovedprosjekt
•I hvilken grad er det sannsynliggjort at prosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt(finansieringskilde, forankring og potensielle partnere)?


Gjennomføring (regional kvalifiseringsstøtte IPO)

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for gjennomføring av prosjektet?

Kvalitet på organisering av prosjektet
• I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
•I hvilken grad er arbeidsplanen og ressursene i tråd med arbeidspakkenes mål, tidsplan og leveranser?
• Er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Behandlingsprosedyre

Sekretariatet vurderer om søknaden oppfyller formelle krav og er innenfor de føringene som gis i utlysningen. Dertetter vurderes søknaden av et regionalt fagpanel. Sekretariatet utarbeider innstilling. Avdelingsleder for Bærekraftig utvikling fatter endelig vedtak i saken. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.