Gjennomført

FORREGION Viken - Bedriftsprosjekt

Formål

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Vi ønsker å støtte forprosjekter som kan sannsynliggjøre potensiale for verdiskaping og bærekraftige innovasjon, enten det er nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser.

Om utlysningen

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller Horisont Europa.

Tildelt støtte brukes til kjøp av FoU kompetanse, og minst 70 % av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU.

Etter dialog med kompetansemegler oppretter du en søknad via denne utlysningen.

Hvordan søke?

Du tar kontakt med en kompetansemegler i Viken. Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet. Etter dialog med kompetansemegler oppretter du en søknad via denne utlysningen. Du finner oversikt over kompetansemeglere i Viken her.

Søknader som leveres uten at søker har vært i kontakt med kompetansemegler vil  avvises.

Hvem kan søke?

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedriften må ha forretningsadresse i Viken

Bedriften må ha ansatte på søknadstidspunktet og i prosjektperioden

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FOU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Viken fylkeskommune.

Krav til FoU-partner og FoU-leverandører

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU partner eller - leverandør. Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Forskningsorganisasjonen skal registreres som FoU leverandør eller FoU-partner, avhengig av hvilken rolle de har i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene industriell forskning, eksperimentell utvikling eller forundersøkelser. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos bedriften
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Kartlegging av litteratur og forskningsfront kan kun inngå som en mindre aktivitet.

Beregning av støtte

Bedriften kan få dekket inntil 200 000 kr kroner og inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Minst 70 prosent av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU fra godkjent forskningsorganisasjon. 

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 50 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats som for eksempel personal- og indirekte kostnader. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv finner du her.

Kun utbetalt lønn hos prosjekteier, kan inngå i personalkostnader. Prosjekteier og eventuelle andre partnere som bidrar med egeninnsats i form av eget arbeid må være ajour med innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering. 

Støtten kan ikke brukes til

 • kartlegging av forskningslitteratur
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier
 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 75 prosent av støtten ved oppstart av prosjektet.

Resten utbetales ved prosjektslutt, under forutsetning av at sluttrapport og prosjektregnskap blir godkjent. Faktisk tilskudd er basert på regnskapsførte utgifter i prosjektet i prosjektansvarliges ordinære regnskap. Du får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektansvarliges eller prosjektpartneres regnskap.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Satsingsområder i Viken
• Klima, miljø og energi
• Helse og omsorg
• Utdanning og oppvekst
• Teknologi
• By-, steds- og regionutvikling

 

Regional utvikling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan lagre og endre på søknaden mens du arbeider med den. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Kun søknader sendt inn via Mitt nettsted vil bli vurdert.

Øvrige vilkår:

 • Vi tildeler midler i henhold til gjeldende EØS regler for statsstøtte til bedrifter som deltar i prosjekter. Kommunaldepartementet har meldt ordningen med FORREGION til ESA under forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1, jf.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
 • Tilskuddet gis med inntil et maksimalt oppgitt beløp i vedtaksdokument og tilsagnsbrev.
 • Krav til medfinansiering og likviditet må være tilfredsstilt før midler kan utbetales
 • Det stilles krav til regnskapsføring og rapportering.
 • Dersom prosjekter som har fått tilskudd ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan Viken fylkesommune kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du får ved å kontakte kompetansemegler. Vi vurderer kun prosjektbeskrivelser skrevet i denne malen. 
 • CV for prosjektleder.
 • Skjema for partneropplysninger. Denne skal også fylles ut for bedriften som søker. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for private bedrifter. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknader etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | FORREGION

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter | FORREGION

Verdiskapingspotensial og gevinstmuligheter
• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring | FORREGION

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektideens relevans - (FORREGION)

Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering - FORREGION

Behandlingsprosedyre

Prosjektstart og prosjektslutt

Prosjektet må ikke starte før du har fått svar på søknaden.

Seinest tillatte prosjektstart er 3 måneder etter mottatt bevilgning.

Seneste tillatte prosjektslutt er 15 måneder etter mottatt bevilgning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juli 2024, kl. 17.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.