Utlysninger

Mål og prioriteringer: De regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Fondsregion Nord-Norge skal støtte opp om prosjekter med regional relevans som bidrar til å utvikle verdiskapning og forskningsbasert kunnskap som styrker utviklingen av nord-norsk arbeidsliv og FoU-miljøene i regionen. Ved siden av virksomheter i offentlig og privat sektor er både mindre og større FoU-miljøer aktuelle målgrupper for fondet. Fondet ønsker å få frem samarbeidsprosjekter for å utvikle slagkraftige kompetansemiljøer som kan konkurrere om tildelinger over nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Kunnskap som etterspørres i Nord-Norge står i fokus.

Fondsregion Nord-Norge har følgende hovedmål:


• Styrke regional innovasjon og regional utvikling
• Mobilisere til økt FoU-innsats i regionen
• Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionen
• Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter
• Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter

GENERELT MOTTAR FONDET SØKNAD FRA:


- Bedrifter
- Offentlige virksomheter
- Universitet- og høgskoler
- Forskningsinstitutter