Styret RFFNORD

Fondsstyret Nord-Norge Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Fondsstyret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av deltakerfylkeskommunene. Fondsstyret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale.


Fondsstyret til og med 2019 består av:

TOINI LØVSETH (STYRELEDER), NORDIC ENERGY DIRECTOR
Arbeidssted:
Alcoa

BJØRN AUDUN RISØY (NESTLEDER), DAGLIG LEDER
Arbeidssted:
Kunnskapsparken Helgeland

KJERSTI MARKUSSON (STYREMEDLEM) , REKTOR
Arbeidssted:
Liland skole

WIDAR SKOGAN (STYREMEDLEM), STATSSEKRETÆR

INGVILD WARTIAINEN (STYREMEDLEM), ENHETSLEDER
Arbeidssted:
Sør-Varanger Kommune

TORGEIR NILSEN (STYREMEDLEM), KOORDINATOR
Arbeidssted:
Cermaq

TOVE KLÆBOE NILSEN (STYREMEDLEM), FORSKNINGSSJEF
Arbeidssted:
Helse Nord

JAN OLLI (STYREMEDLEM), DIREKTØR
Arbeidssted:
FEFO

ASTRI DANKERTSEN (STYREMEDLEM), POSTDOKTOR
Arbeidssted:
Nord universitet

TRINE KVIDAL RØVIK (1. VARA, FINNMARK), FØRSTEAMANUENSIS
Arbeidssted:
UIT

JOHNNY-LEO JERNSLETTEN (2. VARA, FINNMARK), DIREKTØR
Arbeidssted:
Tana og Varanger Museumssida

KETIL RYE (1. VARA, NORDLAND), TECHNOLOGY MANAGER SMELTING IN ALCOA COE
Arbeidssted:
Alcoa

MONICA PAULSEN (2. VARA, NORDLAND), PROSJEKTLEDER
Arbeidssted:
Kunnskapsparken Helgeland

IRENE LANGE NORDAHL (1. VARA TROMS), FORRETNINGSUTVIKLER/PROSJEKTLEDER
Arbeidssted: Leverandørutvikling Havbruk

ØYSTEIN SKALLEBØ (2. VARA TROMS), KVALITETSLEDER
Arbeidssted:
Lerøy Aurora

ARNE KARLSEN (1. VARA FORSKNINGSRÅDET), DAGLIG LEDER
Arbeidssted:
Gunnar Klo AS

GRY ALSOS (2. VARA, FORSKNINGSRÅDET), PROFESSOR
Arbeidssted:
Nord universitet

LINE KALAK (VARA SAMETINGET), PROREKTOR
Arbeidssted:
Samisk Høyskole