Gå direkte til innhold

Om fondsregion Nord-Norge

Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et felles fond – Fondsregion Nord-Norge. For Fondsregion Nord-Norge er det vedtatt en felles strategiplan som danner utgangspunkt for tiltak man ønsker å fokusere på i fondet for perioden 2013-2016.

Fondsregion Nord-Norge har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

Fondet skal støtte opp om prosjekter med regional relevans innenfor følgende innsatsområder:
 

1 Forskning som forsterkning av regionens satsinger 
2 Mobilisering av nordnorsk næringsliv 
3 Mobilisering av offentlig sektor 
4 Styrking av nordnorsk kompetanse gjennom forskning 
5 Internasjonalisering av nordnorsk forskning

RFFNORD har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt.  

Fondsstyrets mål er å utlyse midlene på en slik måte at det oppnås mest mulig forskning innen innsatsområdene i FoU-strategien for Nord-Norge og kompetanse skal tas i bruk slik at den blir spredt og forankret regionalt i landsdelen. Det er også et mål at fondet skal bidra til et samspill med andre virkemiddelordninger, som for eksempel VRI (virkemidler for regional innovasjon og FoU) og nasjonale program fra Forskningsrådet. Det er også viktig at de ulike forskningsmiljøene i Nord-Norge samarbeider med hverandre.
Fondet ønsker å ta et ansvar for at nordnorsk kompetanse hos næringsliv og FoU-institusjoner utveksles slik at nytteeffekten øker.

Skrevet av:
Steffen Ahlquist
Publisert:
06.04.2010
Sist oppdatert:
10.02.2017